Опасностите в моя град

16.04.2018

Природнитe бедствия ни сполитат спонтанно и неочаквано. Независимо от това те съпътстват нашия живот и съставляват важна част от натрупания в него жизнен опит, защото да знаеш как да реагираш в извънредна ситуация, как да спасиш не само себе си, но и околните, е достойно за уважение личностно качество.

Изтегли проект
Оцени проекта
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • 0/6
 • 0 ratings
0 ratingsX
Много зле! Зле Хммм Ok Добро! Много добро!
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Учител работил по този проект: Албена Цветкова
Описание на проекта

Предизвикателството на занятието учениците сами да определят възможните опасности за населението в нашия град, го превърна в интересен и творчески наситен урок, свързан с  изграждането на гражданската култура на личността.

 Учениците бяха запознати с основните видове бедствия, част от които, преживени от тях. Всички си спомнят бедствието, сполетяло курортното ни градче преди 3 години, което нанесе разрушения освен на домовете на жителите му и на един от символите на Вършец – боровият парк. Вторият по големина изкуствен парк в България след Борисовата градина заема площ от 800 декара с борови насаждения и специално пренесени екзотични видове. След ураганните ветрове на 31.01.2015 г., емблематичният за града кът за отдих, е опустошен. Стихийният вятър изкоренява огромни дървета, затваря пътищата до няколко села, поврежда стотици покриви на къщи, къса електрически жици, прекъсва мобилните комуникации.

Учениците получиха информация за същността на потенциалните опасности, политиките по превенция, правилни реакции и възстановяване по време и след възникването им благодарение на инж. Георги Аврамов, спец. „Гражданска защита“ в Общинска администрация – Вършец. Тези им опитности са от голяма полза, защото изграждат у тях система от знания, умения и компетенции при извънредни ситуации.

На територията на общината възникват  бедствия аварии и катастрофи, който причиняват различни по размери щети и водят до човешки жертви. Най-характерни от тях са снежните навяванията и обледяванията, крупните горски пожари и в по-малка степен наводненията, аварии в обекти, работещи с промишлени отровни вещества и предприятия, в който биха възникнали взривове и пожари, свързани с отделяне на токсични газове. Функциониращите на територията на общината на потенциално опасни обекти, работещи с радиоактивни вещества,  промишлени отровни вещества, взривоопасни и пожароопасни материали се явява опасност за възникване на крупни производствени аварии, свързани с човешки жертви, големи материални загуби и замърсяване на околната среда, вследствие запрашване и задимяване.

Скоротечният характер на проявление  на посочените бедствия и аварии налага създаване на система за вътрешен контрол и за оповестяване на застрашеното население. Предварително осигуряване на промишлени противогази на работниците служителите и населението, попадащо в зоните на поразяващата концентрация на промишлените отровни вещества /ПОВ/ от потенциално опасните обекти, препарати за йодна профилактика и други.

 Изграждането на гражданска активност и умения у учениците да бъдат практични в реалния живот, особено в ситуации, изискващи компетентни, точни и адекватни реакции допринася за ефективно изпълнение на задачите на българската образователна система.

Галерия

Опасностите в моя град
Опасностите в моя град
Опасностите в моя град
Цели на проекта

 • • Подготовка за превенция и правилно поведение и действия по време на бедствена ситуация чрез усвояване на знания за потенциалните опасности на територията на общ. Вършец;
 • • Стимулиране на доброволческата активност на учениците в областта на защита на населението при бедствия;
Библиография

 • Теоретични основи на защита на населението при промишлени аварии, природни бедствия, извънредни ситуации и катастрофи

© Всички права запазени 2019 @ Learningtogive.bg