План за действие за енергията

07.11.2018
Клас: 7

Учениците проучват и представят информация за предимствата и недостатъците на възобновяемите енергийни източници. Групите ученици изготвят план за застъпничество за стопанисването на енергия в общността. Продължителност:  Две занятия по 40 минути

Изтегли проект
Оцени проекта
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • 0/6
 • 0 ratings
0 ratingsX
Много зле! Зле Хммм Ok Добро! Много добро!
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Учител работил по този проект: Албена Цветкова
Описание на проекта

На слайд от презентация са подредени снимки на следните предмети: парче въглища, парче дърво, малък съд с изрезки от двора, моторно гориво в стъклен буркан, буркан вода, играчка детска въртележка, снимка на слънцето, снимка на гейзер. Учениците получават задача да наблюдават тези предмети и да помислят за техните характеристики и употреби. На тази база ги сортират в две групи и да назовават  групите с думи – възобновяеми:   биомаса, детска въртележка/вятърна енергия, слънцето/слънчева енергия, гейзер/геотермална енергия и невъзобновяеми: нефт и въглища. Разделят се на 4 групи, в които продължават проучванията, за да научат за какво се използват тези видове енергия, как се добиват, както и предимствата и недостатъците на всяка. Екипите изготвят своите доклади, като са се спрели на следните ВЕИ: слънчева, вятърна, водна и геотермална енергии. Представят ги пред целия клас и след обсъждане гласуват кои два източника са най-подходящи за използване на територията на училището/града, като ще разработят и план за действие за насърчаване на използването на всеки от източниците. Предложенията ще бъдат внесени на Тържествена сесия на Общински съвет, посветена на 11 ноември – Международен ден на енергийната ефективност.

Втората част на занятието се провежда в Заседателната зала на Общински съвет – Вършец, където учениците получават възможност да влязат в ролята на общински съветници под ръководството на Председател на Общински съвет – инж. Анатоли Димитров, Кмет на Община Вършец – инж. Иван Лазаров, Секретар на общината – инж. Даниела Тодорова, общински съветници и родители.

Сценарий:

Роси: Днес, 06.11.2018 год. (вторник), на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.32, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Вършец, в 13:00 часа, е насрочено настоящото ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет, гр. Вършец, посветено на 11 ноември, Международен ден на енергийната ефективност.

От общо 23 общински съветници в залата присъстват 20.  Давам думата на Председателя на Общински съвет – град Вършец, г-н Явор Петров.

Явор: Колеги, заповядайте, заемете местата си. Гостите, които са уважили тържествената сесия на Общински съвет също да заповядат в залата и да седнат, за да можем да работим по-експедитивно.

Добър ден и добре дошли, уважаеми дами и господа!

За мен е чест и удоволствие в качеството на председател на Общински съвет-Вършец да обявя откриването на тазгодишната Тържествена сесия по случай Международния ден на енергийната ефективност.

Предлагам дневният ред да се състои от две точки:

 1. Доклад за възобновяеми енергийни източници.

докладчици: г-ца Иванова и г-ца Горанова

 1. Представяне на План за действие на енергията в Община Вършец.

представят: Росица Манева и Мартин Йовков

Имате ли други предложения?

Който е съгласен с така предложеният дневен ред, моля да гласува.

Против?

Въздържали се?

По първа точка от дневния ред давам думата на г-ци Иванова и Горанова да представят доклада на 7 а клас за  възобновяеми енергийни източници.

Криси: Уважаеми г-н Председател,

Дами и господа-общински съветници,

Драги гости,

Радост: Имаме удоволствието да представим на Вашето внимание обобщения доклад на 7 а клас във връзка с използването на възобновяемите източници на енергия.

Криси: Производството на „зелена енергия” и съхраняването ù за по-късно ползване – това е сърцевината на устойчивата енергетика на бъдещето. Изследването на нашия клас беше проведено в рамките на две седмици, като се спряхме на водна, вятърна, слънчева и геотермална енергии.

Радост: Водната енергия се използва в ПАВЕЦ. Това е изкуствено създадена система за използване на кинетичната енергия на водните маси. Тази технология е най-разпространена в световен мащаб. Състои в изпомпване на водата от по-нисък в по-висок водоем. Когато енергийната система не е натоварена, водата от долния водоем се изпомпва чрез водни турбини обратно в горния водоем. При натоварване на електроенергийната система, изпомпваната вода се пуска обратно по тръбопровод към долния водоем като задвижва турбина, а тя от своя страна завърта генератора. За тази цел се използват агрегати, които могат да работят в два режима – като водни турбини и водни помпи.

Криси: Предимствата на предложените ПАВЕЦ са следните:

Спомага за намаляване на броя на централите, базирани на невъзобновяеми енергийни източници.

Намалено влияние върху изменението на климата.

Достъпност и сигурност на доставките на енергия – водата е налична почти навсякъде.

Чрез тях всяка държава може да бъде независима от внос на енергия от други страни.

Населението одобрява екологично чистата енергия.

Радост: Но за да сме честни, трябва да изброим и недостатъците, а именно:

Строежът е продължителен и скъп, а възвращаемостта е бавна.

Променя се местният климат.

Настъпват нежелани промени във флората и фауната.

Заливат се големи площи земеделска земя, стопански, исторически и др. обекти.

Увеличават се свлачищата и ерозията.

Влошава се изгледът.

Криси: Екип 2 от нашето изследване имаше за задача да проучи геотермалната енергия. Топлинна енергия, идваща от Земята. Тя е екологично чиста и постоянна. Ресурсите на геотермална енергия се простират от плиткото до горещите води и горещите скали, намиращи се на повече километри под земната повърхност. Почти навсякъде плиткият подпочвен слой или горните 3 м от земната повърхност поддържат постоянна температура между 10° и 16°С. Геотермалните топлинни помпи могат да стигнат до този ресурс за отопляване и охлаждане на сгради.

Радост: Геотермалната енергия има своите предимства:

Непрекъснат и почти неизчерпаем източник.

Тя е възобновяем енергиен източник,  който може да осигурява топлина и енергия 24 часа в денонощието през цялата година независимо от външни фактори като атмосферните условия и сезоните.

Неограничената й наличност навсякъде по света я прави атрактивен източник на енергия за различни приложения.

Потенциалът на геотермалната енергия на десет километрова дълбочина под земната повърхност се равнява колкото на 50 000 пъти енергията от всички нефтени и газови залежи на света.

Ниски разходи за поддръжка и експлоатация.

Криси: Но… и своите недостатъци:

Сравнително високи начални инвестиции.

От инженерна гледна точка, геотермалната вода е силно корозивна и по-лошото е че има сравнително ниска температура (в сравнение с парните котли), което по законите на термодинамиката намалява ефикасността на парните турбини при използване на геотермалната енергия за производството на електричество. Голяма част от енергията се губи, освен ако в съответния район не се използва за отопление оранжерии и сгради.

От екологична гледна точка строежът на геотермални станции може в крайна степен да повлияе на земната устойчивост в района и да наруши структурата на скалите при връщането на горещата вода.

Радост: Екип 3 и Екип 4 вложиха своите усилия в проучването на вятърната и слънчева енергии.

Криси: След проведеното обсъждане, ние – 7 а клас, решихме, че това са най-приложимите в нашите местни условия източници на алтернативна енергия.

Радост: За тях ще научите по-подробно от предложенията на Г-ца Манева и г-н Йовков.

Явор: Който е съгласен с посочените в доклада данни, моля да гласува.

Против?

Въздържали се?

Докладът се приема.

По втора точка от дневния ред давам думата на г-ца Манева да запознае съветниците с предложението за превръщането на СУ „Иван Вазов“ в „слънчево училище“.

Роси:

Предложение 1 – План за действие за енергия

Уважаеми г-н Председател,

Дами и господа-общински съветници,

Драги гости,

Предизвикателството да представя пред Вас нашето (на момичетата от 7 а клас) предложение днес, е продиктувано от безспорния факт, че най-голямо производство на зелена енергия в европейските страни в момента се пада на  слънчевите паркове, а веднага след тях се нареждат ветроенергийните съоръжения.

В днешния свят глобалното затопляне бавно, но сигурно се превръща в сериозен проблем. Голямата част от съвременните технологии допринасят за покачване на температурите, но има и такива, от които могат да се възползват все повече хора, за да не се наруши екологичното равновесие на планетата. Затова трябва да се погледне към най-ефективните източници на енергия – а това не са нито петролът, нито въглищата, а Слънцето. Излъчването на слънчеви емисии е източник на универсална енергия, която вече много успешно се използва от вакуумните слънчеви колектори.

Още преди векове енергията от Слънцето е помагала в много от традиционните дейности, като например готвене и затопляне на вода. Днес слънчевата енергия се използва за генериране на електричество, в транспорта и безброй други важни фотохимични процеси, които са напълно зависими от нея. Потенциалът на тази зелена енергия е огромен и освен в индустрията тя вече навлиза много сполучливо в домовете с помощта на слънчеви колектори.

Но както при всички велики творения на природата и тук има две страни на монетата. Слънчевата енергия е изключително полезна, но има и минуси.

Слънчевата енергия се използва от редица модерни технологии, най-ефективни от които са вакуумните слънчеви колектори. В топлите месеци на годината те обезпечават с до 100% с нужната гореща вода, при това напълно безплатно. Противно на всички очаквания, слънчевите колектори могат да работят доста успешно и през студените месеци, благодарение на доброто им проектиране. Специално покритие успява да улови инфрачервените лъчи от спектъра на слънцето, превръщайки ги в топлина и дори в облачните дни работата на колекторите не се прекъсва.

Основният минус на слънчевата енергия е, че през нощта тя е недостъпна. Освен това, при използване на плоски панелни колектори, е нужна по-голяма площ за монтажа им, която не винаги е налична. При тръбните вакуумни слънчеви колектори нещата стоят малко по-различно. Благодарение на тяхната ефективност, те могат да осигурят същото количество топла вода, с по-малка площ на тръбите.

Слънчевите системи са един алтернативен източник на енергия, който придобива все по-голямо значение в наши дни. Принципът им на работа е съвсем прост – те превръщат слънчевата енергия в полезна и така за домовете, предприятията, училищата /а и навсякъде другаде/ се осигурява електричество на много по-ниски цени.

Предимствата при използването на слънчеви системи:

Първо, източникът на захранване с енергия е абсолютно безплатен. От друга страна, производството на такава енергия е екологично и не замърсява по никакъв начин околната среда. Това са два сериозни довода, а и бумът в развитието на технологиите в областта на слънчевите енергийни системи прави използването им по-рентабилно от всякога.

Голяма част от слънчевите системи не се нуждаят от поддръжка, след като веднъж са инсталирани. Това е още един плюс, защото на практика означава, че инвестицията е еднократна и не се налагат разходи до края на живота на системата, тоест през следващите 30-40 години. В същото време пълната гаранция на соларните системи варира в рамките на 20-30 години, а при някои видове и повече. Много от съвременните слънчеви системи представляват тънки рула, които се инсталират директно върху покрива като стандартни покривни покрития.

Системата се изплаща за няколко години и осигурява независимост от поскъпващия ток.

Затова нашето предложение е, Община Вършец да кандидатства по проект, с който да превърне СУ „Иван Вазов“ в „слънчево училище“.  В подкрепа на идеята сме избрали две илюстративни снимки на европейски училища с подобен наклон на покрива.

Давам думата на г-н Мартин Йовков да запознае съветниците с предложението за вятърен парк.

Мартин:

Предложение 2 – План за действие за енергия

Уважаеми г-н Председател,

Дами и господа-общински съветници,

Драги гости,

Както вече чухте от г-ца Манева, най-голямо производство на зелена енергия в европейските страни в момента се пада на  слънчевите паркове, а веднага след тях се нареждат ветроенергийните съоръжения. Затова моето предложение от името на момчетата от 7 а клас, е свързано именно с оползотворяването на вятърната енергия.

 

Вятърната енергия използва кинетичната енергия на въздушните маси в атмосферата. Силата на вятъра може да се превърне в електричество с помощта на специални генератори.

При ветрогенераторите обаче има непрeдвидимост при работата, така че, те трябва да вървят с компенсиращи мощости, които да осигуряват електроенергия, когато няма вятър. Обикновено това става чрез превръщане на ветровата кинетична енергия в електрически ток, който зарежда акумулаторни батерии. При безветрие, тези батерии отдават запазената енергия.

Вятърната енергия е чиста, без вредни емисии, но има и недостатъци, например странични ефекти върху околната среда – разливане на смазочни материали и хидравлични течности, промени в микроклимата, опасност за птиците, загрозяване на пейзажа и други.  Не са много и местата, където има икономическа изгода от използване на вятърната енергия – обикновено до морския бряг.

Вятърът и енергията произвеждана от него се оказват привлекателни поради няколко причини – има го в изобилие, евтин е, практически неизтощим източник на енергия, не води до замърсяване и до климатични аномалии. Накратко притежава качества, с които нито един от традиционните енергийни източници за производство на електричество не може да се похвали. Експлоатационните разходи или по-точно липсата на такива за закупуване на горива, при производството на енергия, правят вятъра, като енергиен източник, особено привлекателен за инвеститори.

Затова нашето предложение към Общински съвет – Вършец е да бъдат наети специалисти, които да установят къде са най-благоприятните ветровити места в района и там да бъде построен вятърен парк. По този начин домакинствата в града, ще плащат по-евтин ток. Представяме си го ето така /снимка/.

Явор: Който е съгласен с предложението на г-ца Манева, моля да гласува.

Против?

Въздържали се?

Предложението се приема.

Който е съгласен с предложението на г-н Йовков, моля да гласува.

Против?

Въздържали се?

Предложението се приема.

Уважаеми колеги, гости, приятели, с това дневният ред е изчерпан. Закривам днешната Тържествена сесия на Общински съвет – Вършец.

Благодарение на подкрепата на официалните гости на събитието, учениците получават възможност да внесат своите предложения за разглеждане на действителна сесия на Общински съвет, а също и да научат как се „коват“ местните нормативни документи, какви проекти предстои да бъдат реализирани и са гласувани от градския парламент.

Импровизираното заседание на седмокласниците завърши с пожелания към децата да са здрави, да не спират да радват с успехите си своите родители и учители, да следват мечите си и да не се страхуват да имат мнение по въпросите, засягащи града, за да се затвърди славата му на зелен курорт и водеща туристическа дестинация в Северозападен регион.

От коментарите в час

„Да си общински съветник е много отговорно – със своите решения ти трябва да допринасяш за благоустрояването на целия град.“

„Никога няма да забравя как бях заседател в местния парламент.“

„Един ден може на съм истински Председател на Общински съвет – Вършец.“

„Беше много отговорно, но и много интересно и вълнуващо.“

„На следващите избори се кандидатирам.“

Галерия

План за действие за енергията
План за действие за енергията
План за действие за енергията
План за действие за енергията
План за действие за енергията
План за действие за енергията
План за действие за енергията
План за действие за енергията
План за действие за енергията
План за действие за енергията
План за действие за енергията
План за действие за енергията
План за действие за енергията
План за действие за енергията
Цели на проекта

 • Учениците ще проучат възнобновяеми енергийни източници
Използвани материали

 • справочни сайтове в интернет
 • парче въглища (или дървени въглища, ако няма въглища)
 • парче дърво
 • малък съд с чисти изрезки от двора
 • гориво, поставено в стъклен съд (представлява течното гориво в земните недра)
 • съд с вода
 • играчка детска въртележка
 • снимка на слънцето
 • снимка на гейзер
 • възможност за търсене на материали, вкл. Интернет
 • копие от Приложение № 1: Доклад за възобновяемите енергийни източници за всяка група
 • копие от Приложение № 2: План за действие за енергията за всяка група
Библиография

 • Алтернативни енергийни източници. http://club50plus.bg/categories/life-tendencies/articles/10-te-nai-nadezhdni-alternativni-iztochnici-na-energiia
 • Възобновяеми енергийни източници. http://www.shtrakov.net/RET/Lect_02.pdf
Работа вкъщи

Подготовка на преподавателя

В много училищни кабинети по природни науки има комплекти с образци на полезни изкопаеми, сред които и на въглища. За целите на занятието може да се използва парчета дървени въглища или изгоряло парче дърво, с което да онагледят въглищата.

© Всички права запазени 2019 @ Learningtogive.bg