Уважение и самоуважение

27.10.2018
Клас: 7

Учениците обсъждат и дават примери, илюстриращи смисъла на самоуважение и уважение към другите (какво представлява, как се изразява, към кого е насочено и пр.). Разглеждат връзката между неуважение, от една страна, и предразсъдък/предубеждение, стереотип, дискриминация и расизъм, от друга. Продължителност:  Едно или две занятия по 40 минути

Изтегли проект
Оцени проекта
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • Custom Full
 • 6/6
 • 1 rating
1 ratingX
Много зле! Зле Хммм Ok Добро! Много добро!
0% 0% 0% 0% 0% 100%
Учител работил по този проект: Албена Цветкова
Описание на проекта

Учениците получават предварителна задача да попълнят анкетни карти, съгласно Приложение 1. След обобщаване на резултатите става ясно, че те ценят както своите лични качества, така и достойнствата на другите, спазват правилата и нормите за поведение и проявяват уважение към връстниците си и по-възрастните. Единствено се затрудняват на въпросите „Отстъпвам място на възрастните хора в градския транспорт.“ и „Винаги бързам да седна в градския транспорт.“, на които повечето са посочили отговор „Не използвам градски транспорт“. Следва формулиране на понятията „уважение“ и „самоуважение“, коментиране на дефинициите и изясняване на посочените примерни изречения посредством насочващите въпроси „Това уважение ли е или самоуважение?“ и „Това чувство ли е и/или поведение?“.

Учениците сами достигат до извода, че уважението като вид взаимоотношение с хората около нас, ни помага да успеем в живота и да имаме добри връзки. Класифицираме в няколко групи хората, към които човек трябва да проявява уважение: близките (семейството), съучениците, приятелите, учителите (възрастните), непознатите и различните и нас самите, като решаваме, всеки от тях да избере свой начин, по който вечерта да изрази своето зачитане към тези, с които живее чрез жест или действие. Идеите са оригинални: „Ще подаря на мама цвете.“, „Ще измия чиниите след вечеря.“, „Ще прочета приказката на по-малката си сестра.“, „Ще напиша послания и ще ги сложа под салфетките.“

Изписваме на дъската таблица, съдържаща 2 колони „Уважението е …” и „Неуважението е …” и коментираме как неуважението може да прерасне от предубеждения и предразсъдъци в стереотип на поведение, довеждащ до дискриминация и расизъм. Учениците са се сблъсквали с подобни форми на поведение най-вече в Интернет, четейки злонамерени коментари.

Следва ролева игра – разделям класа на 3 групи, като всяка от тях получава лист със следното съдържание: „Аз съм жена-шофьор“, „Аз съм зубър“, „Аз съм беден“. Изясняваме докъде може да доведе всеки един от изброените предразсъдъци и учениците сами дават примери, които опровергават подобно мислене.

Формулираме понятието самоуважение като една от най-важните форми на уважение. Когато зачитаме себе си, е много по-лесно да го правим и за другите. Учениците изброяват показатели,  които трябва да ръководят човек в отношението му към себе си: вяра в собствените способности, поемане на отговорност, набелязване на цели и постигането им, а също и качества, които трябва да притежава личността, за да изпитва себеуважение.

В заключение обобщаваме, че най-добрият начин да получим уважение е като самите ние показваме такова. Когато човек усеща, че е зачитан, той знае и разбира колко това е важно за взаимоотношенията му с околните. Затова трябва да си повтаряме репликата: „Дръж се така с другите, както би искал те да се държат с теб!”

От коментарите в час

„Отнасяй се с всички така, както би искал да се отнасят с теб.“

„Можеш да получиш уважение само ако и ти уважаваш и си честен.“

„Ще ни уважават повече, ако сме себе си и се отстояваме.“

„Като научаваме повече за културата на различните, това допринася за развиване на уважение и толерантност.“

Галерия

Уважение и самоуважение
Уважение и самоуважение
Уважение и самоуважение
Уважение и самоуважение
Уважение и самоуважение
Уважение и самоуважение
Уважение и самоуважение
Уважение и самоуважение
Уважение и самоуважение
Уважение и самоуважение
Уважение и самоуважение
Уважение и самоуважение
Уважение и самоуважение
Уважение и самоуважение
Цели на проекта

 • Учениците могат да дефинират уважението като самоуважение и уважение към другите
 • проследят възможния преход от неуважение към предразсъдък / предубеждение, към стереотип, до дискриминация и расизъм
Използвани материали

 • Картон, хартия, лепило, маркери, Интернет, принтер.
Библиография

 • https://www.crossroadbg.com/citati-uvajenie/
Работа вкъщи

 1. Две занятия преди настоящото раздайте на всеки ученик лист с твърдения (Приложение №1). Нека всеки честно и самостоятелно да огради онези, които смята, че са в сила за него. Отговорите са анонимни. Учениците трябва да ви върнат тази своеобразна анкета в края на предния час.
 1. Поставете на учениците задачата да помолят близките в семейството си да споделят с тях примери за предубеждение/предразсъдък, стереотип, дискриминация или расизъм, които може самите те да са преживели или за които са научили от историята.

 

Обобщете количествено отговорите от Приложение № 1.

© Всички права запазени 2019 @ Learningtogive.bg