Благотворителност – какво е това?

Учениците научават значението на думата благотворителност/филантропия и посочват примери за това у дома, в училище и в общността. Продължителност: 2 урока по 45 минути.

Цели на урока

  • Да се научат да разпознават значението на филантропията като даряване на време, умения и средства за общото благо;
  • Да се научат да правят разлика между даряване на време, на умения и на средства на базата на примери от личния си опит или опита на техни близки;
  • Да се изработи плакат, който представя значението и въздействието на филантропията.
Необходими материали

  • Интернет връзка и компютър
  • Какво е „благотворителност”? (Приложение 1)
Работа вкъщи

Интерактивна задача за домашна работа за съвместно изпълнение от родителите и учениците: учениците занасят у дома задачата за домашна работа, която трябва да изпълнят заедно с членовете на своето семейство. Вж. Приложение 1: „Какво е благотворителност?“ Учениците разказват на своето семейство какво са научили за благотворителността по време на урокa.

Инструкции

1

Урок № 1

Покажете на учениците видеоклипа от линка в библиографията. Преди да гледате заедно видеото обяснете на учениците, че момчетата са дарители. (Ако учениците нямат никакви предварителни знания за филантропията/дарителството/благотворителността, можете да ги насочите, като им кажете, че дарител е човек, който безвъзмездно прави нещо добро зa някого).

Благотворителност – какво е това?
2
Благотворителност – какво е това?

Дискутирайте постъпката на момчетата, които решават да дарят от своите джобни пари за бедни хора. Има ли в класа деца, които мислят, че биха направили нещо подобно?  На кого/за какво биха помогнали те? От какво според тях трябва да се откажат децата, за да изпълнят мисията си? Какво полза им е донесъл техният жест? Заслужавало ли си е да подкрепят просещ  човек – какво мислят вашите ученици?

3

Дайте определение за благотворителността като даряване или споделяне на време, умения и средства в името на общото благо. Дискутирайте дали момчетата са дарили от своето време, умения или средства. Насърчете учениците да разкажат за актове на филантропия, на които са станали свидетели или в които са участвали. (Поощрете ги да помислят за примери у дома, в квартала, в училище и в общността).

Благотворителност – какво е това?
4
Благотворителност – какво е това?

След съвместно обсъждане на идеите за това, направете списък с нещата, които децата от класа мислят, че трябва да споделят с другите. Запишете предложенията на учениците в списъци, озаглавени съответно „Време“, „Умения“ и „Средства“. С помощта на класа, поставете звезди до онези елементи в списъка, които изглеждат най-подходящи за изпълнение.

5

Урок № 2

След като получите разрешение да засадите дръвчетата на определено обществено място, направете снимки, за да покажете мястото на учениците.

Благотворителност – какво е това?
6
Благотворителност – какво е това?

Коментирайте с учениците резултатите от домашната работа. Нека прочетат какво са направили те заедно със семейството си за някого и как са се почувствали. Направете списък с добрите дела и в друга графа запишете усещанията, които те са породили в децата и близките им ( Приложение 1). Обобщете, че дарителството прави щастлив този, който дава.

7

Поставете на учениците задача да изработят плакат, който да представя примери за благотворителност, както те я виждат, както и  нещо, което учениците могат да направят за общото благо. (За да изпълнят тази задача, учениците могат да работят самостоятелно или по двойки.) Вижте раздел „Оценка“ за повече информация относно плаката. Изложете плакатите на различни места в училищната сграда, за да популяризирате идеята за дарителството сред училищната общност.

Благотворителност – какво е това?

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg