Да начертаеш пътя: урок по филантропия

Категория: Дарителство Клас: 11

Учениците ще дадат определение и ще разберат значението на термина „филантропия“ и ще опишат отличителните черти на добрия гражданин, свързани с демокрацията и насърчаването на общественото благо.

Цели на урока

  • Могат да опишат и дадат примери на отличителните черти на добрия гражданин;
  • Могат да обяснят, че филантропията е част от това да си добър гражданин и че често пъти тя се изразява под формата на постъпки на доброта, имащи за цел да насърчат общото благо.
Необходими материали

  • Приложение 1 „Водещите десет отличителни черти на страхотния гражданин“;
  • Приложение 2 „Формуляр за отчет на песента/скеча“
  • Приложение 3 „Рубриката песен/скеч“;
  • Приложение 4 „Водещите десет отличителни черти на страхотния гражданин - самооценка“
  • Приложение 5. Пилешка супа за душата на подрастващите
  • Приложение 6. Спонтанен акт на доброта
Инструкции

1

Преди да влезе класа, напишете следните думи като заглавия на колоните на дъската: пълноценен живот, лична свобода, уважение, щедрост, справедливост, равенство, непредубеденост, честен, инициативен/ангажиран, патриотичен).

Да начертаеш пътя: урок по филантропия
2
Да начертаеш пътя: урок по филантропия

Прочетете на глас „Хартата за правата на подрастващите“ от книгата „Пилешка супа за душата на подрастващите“.  Попитайте учениците дали могат да си спомнят за всякакви други права, които могат да имат като млади граждани. Посочете отговорите им на дъската.

3

Кажете на учениците, че днес ще обсъдите отличителните черти на страхотния гражданин в демократичното общество. Раздайте Приложение 1 „Водещите десет отличителни черти на страхотния гражданин“. Помолете учениците да разгледат първата отличителна черта: да водиш пълноценен живот и помолете учениците да дадат примери какво означава това за тях. Възложете на някой от учениците да отбелязва и записва отговорите на дъската под съответното заглавие. Продължете по същия начин с останалите девет черти.

Да начертаеш пътя: урок по филантропия
4
Да начертаеш пътя: урок по филантропия

Прочетете „Животът просто не е“ от „Пилешка супа за душата на подрастващите“.

5

Като показвате Приложение 1 „Водещите десет отличителни черти на страхотния гражданин“, помолете учениците да посочат отличителните черти от списъка, които са открили в „Животът просто не е“.

Да начертаеш пътя: урок по филантропия
6
Да начертаеш пътя: урок по филантропия

Разделете учениците на групи от по двама – трима (в зависимост от размера на класа). Възложете на всяка от групите по една от „Водещите десет отличителни черти на страхотния гражданин“. Раздайте Приложение 2 „Формуляр за отчет на песента/скеча“ и Приложение 3 „Рубриката песен/скеч“. Прегледайте и двете приложения. Обяснете на учениците, че всяка група ще отговаря за кратка песен или скеч, в който ще демонстрира зададената отличителна черта. Групите следва да планират заданието си и да попълнят формуляра.

7

Групите следва да изпълнят песента или скеча си пред останалите съученици.

Да начертаеш пътя: урок по филантропия
8
Да начертаеш пътя: урок по филантропия

Напишете думата „филантропия“ на дъската. Съберете предложения от учениците на дефиниция на термина. Обяснете, че „филантропията“ е даряване и споделяне, доброволчество и действията на частни лица, предназначени в полза на общото благо. Попитайте за примери как доброволците могат да действат за общото благо. Като се върнете обратно към „Водещите десет отличителни черти на страхотния гражданин“, попитайте учениците кои от тези черти могат да се отнасят за и да популяризират постъпките на филантропия.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg