Доброволчеството – защо е толкова важно?

Учениците изследват отличителните черти на организациите със стопанска и нестопанска цел. Те идентифицират ролята на доброволчеството и проучват начините за привличане на доброволци. Те ще използват тези знания, за да насърчат доброволчеството сред учениците.

Цели на урока

 • сравняват и съпоставят организации със стопанска и нестопанска цел
 • идентифицират и формулират ролята на доброволчеството в организациите с нестопанска цел
 • проучат и изследват защо хората стават доброволци
 • определят как могат да се използват стимулите, като инструмент за мотивиране и насърчаване на другите да участват в доброволчески инициативи
Необходими материали

 • Платформата за доброволчество Time Heroes: https://timeheroes.org/bg/
 • Информационен портал на НПО в България: https://ngobg.info/
 • Национален алианс за работа с доброволци: https://navabg.com/bg
Инструкции

1

Напишете понятията „организации със стопанска цел“ и „организации с нестопанска цел“  на дъската в двата й края или на постери, които залепете в два различни края на стаята.

Доброволчеството – защо е толкова важно?
2
Доброволчеството – защо е толкова важно?

Прочетете списъка с характеристики, дадени по-долу, които се асоциират с едните и другите организации. Помолете учениците да застанат до едната или другата част на дъската (постерите), като покажат с това кое според тях е по-вероятното за съответната характеристика. Ако някой от учениците смята, че отличителните черти могат да бъдат открити както при едните, така и при другите, помолете ги да застанат в средата на стаята, за да дадат знак за решението си.

3
 1. Прочетете следния списък от характеристики една след друга, като давате на учениците възможност и време да покажат мнението си. Обсъждайте накратко. Направете коментар, когато се наблюдава голямо разнообразие от мнения на какво се дължи това.

 

 • Отдаденост на мисията: силна вяра в нещата, които прави;
 • Атмосфера на недостиг: всяка стотинка е от значение и трябва да се харчи разумно;
 • Цени неформалния начин на работа, участието и консенсуса;
 • Финансовата цел и постигането на мисията са важни;
 • Резултатите от работата се постигат и виждат трудно;
 • Управителният съвет има както контролна функция, така и поддържаща роля;
 • Финансиране от трета страна;
 • Смесени нива на уменията на служителите (управление и оперативни дейности);
 • Разчита на участието на доброволци.
Доброволчеството – защо е толкова важно?
4
Доброволчеството – защо е толкова важно?

След като всяка характеристика е прочетена и където е необходимо гласувана и обсъдена, насърчете децата да споделят какво мислят или да зададат въпроси, ако имат възникнали такива. Насочете ги към заключението, че много от тези характеристики на организациите могат да бъдат установени както при организациите със стопанска цел, така и при нестопанските организации с изключение на една от характеристиките, а именно „разчита на участието на доброволци“.

5

Помолете учениците да дадат определение на „Доброволец/Доброволчество“: (Дефиниция: лице, което предлага услугите си безплатно/извършването на услуга или полезен труд за останалите безплатно).

Доброволчеството – защо е толкова важно?
6
Доброволчеството – защо е толкова важно?

Изведете причините, поради които един човек полага доброволен труд, както и какво стимулира доброволеца да бъде такъв. Обсъдете с учениците кой от тези стимули може да бъде причината подрастващите да изберат да полагат доброволен труд. Помолете ги да предложат и други фактори, които могат да стимулират подрастващите да доброволстват.

7

Ако желаете, можете да поканите външен лектор от доброволческа организация, който да разкаже на учениците за доброволчеството у нас, практиките и възможностите. Това може да е в рамките на един учебен час. Така децата ще могат да зададат предварително разработени въпроси или да дискутират неща, които са възникнали като теми по време на часовете до сега.

Доброволчеството – защо е толкова важно?
8
Доброволчеството – защо е толкова важно?

Разгледайте различни каузи и помолете учениците да изберат кауза или каузи, в които да участват или индивидуално или като клас. Насърчете ги да го направят.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg