Гражданско участие

Учениците ще идентифицират начините по които гражданите могат да станат активни участници в живота на общността посредством политически партии, групи по интереси, гласуване и предоставяне на доброволчески услуги. Те ще използват терминологията, свързана с благотворителността и ще определят ситуациите, в които се проявяват потребностите на общността, за да могат да планират бъдещи доброволчески проекти.

Цели на урока

 • Сравнят и противопоставят работата на политическите партии и заинтересованите групи.
 • Опишат как гражданите могат да станат активни участници в живота на своята общност и да работят в името на общото благо.
 • Дефинират и използват речника на благотворителността, когато дават примери за доброволчески дейности.
 • Идентифицират потребностите и възможностите за доброволчески проекти в общността чрез провеждане на проучване.
Необходими материали

 • Плътна хартия
 • Пастели, маркери, цветни моливи • Определения (Приложение 1) - за справка на учителя
 • Работен лист „Профил на възможностите за доброволчество” (Приложение 2), множество екземпляри
 • Карта на общността (по една на група)
Работа вкъщи

Домашна задача, свързана с взаимодействие между родители и ученици: Учениците трябва да попитат родителите си кога са дарявали и получавали дарено време, умения или финансови ресурси. Учениците могат да се обърнат както към най-близките си роднини, така и към по-широк кръг роднини, което ще им помогне да разберат какви са потребностите в общността.

Инструкции

1

Помолете учениците да развият списък с въпроси, които ги вълнуват в общността и страната ни. Попитайте децата, като изключим гласуването по време на избори, нещо за което те все още не са достигнали възраст, има ли някакви други начини чрез които да се повлияе върху взимащите решения във връзка с гореизброените от тях въпроси?

Гражданско участие
2
Гражданско участие

Обяснете, че политическите партии обикновено заемат определена позиция по различни въпроси и прилагат политики, които съответстват на възгледите им. Все пак, има начин по който „неполитиците” могат да влияят върху публичните политики. Това става чрез формиране на „групи по интереси”, които са също известни като „групи за оказване на натиск”.

Политическите партии:

Номинират кандидати за политически длъжности и се стремят да спечелят изборите, за да получат контрол върху правителството. Имат широка база и се стремят да привлекат членове с разнообразни възгледи. Те трябва да се вълнуват от проблемите на всички граждани, а не само на определени групи.

 

Групите по интереси

Оказват натиск върху държавните служители, за да подкрепят определени политики. Те може да подкрепят кандидати, които са благоразположени към идеите им, но не издигат кандидатури по време на избори. Обикновено за загрижени за неголям брой въпроси или конкретни проблеми. Те не се опитват да привлекат членове с разнообразни възгледи.

3

Приканете учениците да изброят политическите партии в България и попитайте как отделният човек може да участва в управлението и вземането на решения чрез участие в политическия процес?

Възможни отговори:

 • като гласува на избори – пасивно избирателно право. Кой има право да гласува?
 • като се кандидатира за президент, народен представител, кмет или общински съветник – активно избирателно право.
 • като се среща с избрани представители и им поставя въпроси или отправя искания.
 • като участва в застъпнически кампании в полза на някой кандидат за изборна длъжност.
 • като стане член на някоя партия и участва в обсъждането на нейната визия и стратегия.
Гражданско участие
4
Гражданско участие

Попитайте учениците за примери на групи по интереси (синдикални организации, организации на възрастните хора, религиозни групи, природозащитни групи, групи за защита на исторически паметници и т.н.). Попитайте защо дадена група по интереси има по-голямо влияние от отделния човек, който иска да прокара определена идея? Възможно ли е един човек да подкрепя повече от една група по интереси едновременно?

5

Обяснете, че групите по интереси прокарват своите идеи по следните начини:

 • Лобиране – осъществяване на директен контакт със законотворци или лица от правителството с цел оказване на влияние върху определени правителствени политики. Хората, които представляват заинтересованите групи се наричат „лобисти”.
 • Медийни кампании – ползване на средствата за масово осведомяване, вкл. телевизия, вестници, списания, радио, за информиране на обществеността и печелене на подкрепа във връзка с определени виждания.
 • Разпращане на писма – групите по интереси насърчават членовете си да пишат и изпращат писма до държавните служители, за да демонстрират позицията си „за” или „против” определени политики.
Гражданско участие
6
Гражданско участие

Обсъдете по какви други начини гражданите могат да подкрепят своите общности? (например: гласуват, сътрудничат по време на кампании, редовно се информират за случващото се в общността, заедно с други граждани се заемат с доброволческа дейност в полза на общността).

7

Напишете думата „благотворителност” на дъската. Попитайте учениците за определения.

Гражданско участие
8
Гражданско участие

След отговорите, дайте следното определение: „даряване на време, умения или финансови ресурси в името на някой друг, или в името на общото благо.” Други определения включват следното: „доброволческа дейност в името на общото благо”, „доброволно „даване”, „доброволно предоставяне на услуги и доброволно сдружаване, основно в полза на другите”.  Дефинирайте и помолете за примери на следните понятия, за да сте сигурни, че учениците са наясно с тях: услуги, време, умения, финансови ресурси, общо благо, доброволец. За справка, вижте  „Определения” (Приложение № 1).

9

Раздайте на учениците листове и ги помолете да извадят моливи или флумастери. Нека напишат и ако могат да нарисуват на едната вътрешна половина на листа сцена, която представлява случка, когато са дали/дарили нещо на някого. На другата вътрешна половина нека запишат и ако могат – нарисуват сцена във връзка със случай, когато са се възползвали от нещо дарено от друг човек. След това разделете учениците на групи по четирима и ги поканете да споделят случките.

Гражданско участие
10
Гражданско участие

Поканете по един представител от всяка група да представи случаите по групи. Група  1 – даряване и получаване – какви са случаите; Група 2 -даряване на време, услуги или притежания.

11

Обяснете, че класът ще реализира доброволческа инициатива в общността (квартала, селото, града). Попитайте децата и запишете на дъската  какви нужди има общността според тях.

Гражданско участие
12
Гражданско участие

Подгответе проучване за определяне на потребностите. Извадете карта на района в който се намира училището. Отбележете местоположението на училището и начертайте кръг около него, който покрива район в радиус от около 1,5 км. Разделете класа на малки групи. Разделете кръга на парчета подобно на „торта”, като броят им трябва да отговаря на броя на групите от ученици, или на броя от районите, които ще проучвате.

13

Направете  с децата списък на основни личности от общността (кмет, религиозни лидери, служители в различни местни клубове, директора на местното читалище, директори на здравни заведения, детски градини, социални кухни, културни институции), които могат да помогнат в процеса на идентифициране на потенциални възможности за доброволческа дейност. Може да поканите тези хора на среща с класа или с отделните групи по темата за доброволческите проекти.

Гражданско участие
14
Гражданско участие

Помолете учениците да проучат през интернет и разпитване на семейството и приятелите си какви са възможностите за доброволческа инициатива, като използват „Профил на възможностите за доброволчество” (Приложение №3). Това може да е почистване, рециклиране, ремонти, посещения, грижи за деца, облагородяване и т.н.

15

Помолете учениците да споделят информацията, която са събрали и отбележете на картата местонахожденията на потенциалните доброволчески възможности.

Гражданско участие
16
Гражданско участие

В обобщение, разделете учениците на двойки. Нека ученик „А” обясни на ученик „Б” как гражданите могат да бъдат активни в своите общности. Нека ученик „Б” обясни на ученик „А” какви възможности съществуват в общността за участие на младите хора в подобряване на живота в техните общности.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg