Известни филантропи – дарители в БГ

Учениците научават за фондациите и проучват личност, която се проявява като филантроп, включително мотивацията за решението да дарява. Продължителност: Две занятия по 40 минути

Цели на урока

  • Формиране на знания за същността и работата на фондациите като средство за даряване на време, умения и средства за общото благо;
  • Формиране на умения за проучване на известни личности, които се проявяват като филантропи.
Необходими материали

  • интернет връзка за учениците и компютър, за да проведат проучването сами или по двойки;
  • екземпляри за учениците от Приложение 1 „Дарителят, който ме впечатли”
Работа вкъщи

Интерактивна домашна работа за родители/ученици: Учениците могат да използват помощ от родителите си за редактирането и подготовката на презентациите си. Насърчете учениците да разговарят със семейството си относно понятието „даряване/дарителство“.

Инструкции

1

Прочетете портрета на Стойко Петков. Поговорете за неговото решение да стане дарител. Обсъдете решението му и преминаването на различни етапи в дарителския му път – от отделните жестове до решението на направи фондация. Помолете учениците да слушат внимателно, за да разберат защо този човек е започнал да дарява за деца:

„Направих няколко дарения за един дом за деца, лишени от родителски грижи близо до София, в Драгалевци. Посещавайки го, имах лично съприкосновение с бита, с условията при които живеят тези деца, но най-силно ме впечатли разговорът с една дама от персонала, която ми каза колко е годишната издръжка за храна на едно дете – 11 лв. Това беше преди 12-13 години. Жената откровено каза, че няма никакъв шанс да успеят да изхранят децата с тези средства, поради което много разчитат на даренията от фирми, най често основни продукти като брашно, боб, леща. Този факт беше потресващ! При условие, че държавата ни харчи толкова пари и при това не особено ефективно, а тези деца не са си избрали да бъдат отглеждани по този начин, тази същата държава да не може дори хляб да им подсигури“.

Известни филантропи – дарители в БГ
2
Известни филантропи – дарители в БГ

Обсъдете поради какви други причини, свързани с интересите им, известните личности биха могли да даряват за общото благо (данъчни облекчения, посветеност на кауза, убеждението, че това е необходимо за икономиката, отплащане на обществото и др.)

3

Определете понятието „фондация“ и поговорете за целите на фондацията. Дайте пример с фондацията на Стойко Петков – „Благотворител”.

Определение за „фондация“ – „Фондацията е благотворителна организация с нестопанска цел, която подкрепя благотворителни дейности, за да служи на общото благо“ или организация, която се учредява според завещание или от инициативна група хора,  за да осъществява благотворителна дейност.

Известни филантропи – дарители в БГ
4
Известни филантропи – дарители в БГ

Дайте примери на местни фондации и организации за предоставяне на безвъзмездна помощ (грант). Разгледайте сайта на фондация „Работилница за граждански инициативи“ – https://www.wcif-bg.org/ – коментирайте с децата, че има фондации които дават средства/грантове на по-малки организации или местни общности, за да могат те да се развиват и по-късно да си помагат сами. Тези общности могат да са както географски, така и професионално създадени по интереси.

5

Изгледайте видеото. Коментирайте как една фондация може да подкрепи културен дом и как благодарение на тази помощ може да стане живо и привлекателно място за квартала и да дава възможност на деца и възрастни да провеждат различни дейности там:
https://www.wcif-bg.org/videos.php?page=videos&&id=11&cur_page=4&v=6

Известни филантропи – дарители в БГ
6
Известни филантропи – дарители в БГ

Потърсете фондации във вашия регион на Портала на неправителствените организации в страната: https://www.ngobg.info/

Оставете учениците да работят в малки групи, за да проучат мисията на една местна (или друга голяма) фондация. Учениците могат да използват интернет, за да научат повече за възложената (или избраната) фондация.

Насочващи въпроси: Каква е целта на фондацията? Кой е основал фондацията? Фондацията е основана от организация или от отделно лице? Какви дейности предпочита да финансира фондацията? Откъде набира средства фондацията? Какви инициативи фондацията е подкрепила досега с безвъзмездна помощ (грант)? Фондацията прави ли неща за местната общност ? (примери)

7

Припомнете на учениците за дейността на фондациите и за мотивите на дарителите, които основават фондация. Хората, занимаващи се с изкуство, например, често пъти започват кариерата си с помощта на дарители и след това чувстват необходимост да се отплатят, когато те самите успеят. Често пъти фондацията има конкретна цел, свързана с изкуството, или специална цел, свързана със здравеопазване или повишаване на грамотността. Понякога фондацията не е основана от известна личност, но има финансиране и се управлява от група хора – https://pravatami.bg/1393

Известни филантропи – дарители в БГ
8
Известни филантропи – дарители в БГ

Кажете на учениците, че ще имат възможност да проучат постъпките и мотивите на различни хора да правят благотворителност. Могат да работят индивидуално или по двойки, за да проучат и направят презентация (на компютър, на лист хартия или друго представяне, което предава съответните очаквания). Раздайте насоките за проекта. Вижте Приложение 1 „Дарителят, който ме впечатли“. Погледнете уебстраниците в Библиографията, за да помогнете на учениците да започнат.

9

Дайте на учениците достатъчно време да проведат проучването, подготвят и редактират/преработят доклада и да го представят пред класа (от два до пет учебни часа в зависимост от опита им и избора на средство за представяне).

Известни филантропи – дарители в БГ
10
Известни филантропи – дарители в БГ

Обсъдете резултатите от даряването от страна на успели хора на време, умения или средства за общото благо. Така тези хора не само използват ресурсите си, за да помогнат на другите, но и дават пример и мотивират и други да проявят загриженост (споделят).

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg