Компаниите също са дарители (продължение)

Урокът ще подчертае по какъв начин частните компании се занимават с дарителство в рамките на организацията си и какво е въздействието от тази тяхна дейност върху хората. Продължителност: 1 занятие от 40 мин. с предварителна подготовка.

Цели на урока

  • Да създадат и формулират представи за дарителството в частните компании;
  • Да намерят и опишат примери за това как компаниите подкрепят организации и хора.
Необходими материали

  • Приложение № 1: Писмо – покана на лектори;
  • Приложение № 2: Благодарствено писмо до лекторите;
  • Приложение № 3: Бележки за лектора от компанията;
  • Карти с думи, нанизани на въже (компании, държава, филантропия).
Работа вкъщи

Преди посещението учениците ще проучат избраната компания относно дейността й в областта на корпоративното дарителство. Подгответе списък с въпроси, които да зададете на лекторите. Ползвайте информацията от сайтовете, посочени по-долу, за подробна информация за дейността на компанията в социалната сфера.

Инструкции

1

Бележка за преподавателя: Осигурете двама или трима лектори поне пет седмици преди да преподавате този урок. Лекторите от частни компании могат да бъдат представители, както на национални компании (виж списък с членове на организации, в които членуват социалноотговорни компании в библиографията по-горе), така и малки местни предприемачи, които имат инициативи за подкрепа на една или друга група хора/каузи във вашата общност. Това могат да бъдат малки пекарни, хранителни вериги, цехове за производство на някакви стоки/продукти, и т.н.

Компаниите също са дарители (продължение)
2
Компаниите също са дарители (продължение)

Към урока са приложени следните материали, които можете да използвате: Писмо – покана на лектори (вж. Приложение № 1) и Благодарствено писмо до лекторите (вж. Приложение № 2). Около седмица – две преди урока, се свържете с вашия/те лектор/и, за да потвърдите ангажимента. Помолете двама-трима ученици – доброволци да подготвят благодарствена грамота за всеки от лекторите.

3

Припомнете си наученото от предходния урок „Компаниите също са дарители“ и помолете децата на лист да напишат отговорите на въпросите защо компаниите даряват? За какво даряват? На кого помагат? Прочетете отговорите на децата на глас.

Припомнете значението на думата „благотворителност/филантропия” – помолете отново децата да напишат отговорите на лист.

Компаниите също са дарители (продължение)
4
Компаниите също са дарители (продължение)

Определете филантропията като „даряване на време, умения и средства за общото благо“. Попитайте ги как тези отговори съвпадат с дарителската дейност на компаниите, разглеждани в предходния урок.

Напишете думите „собствен интерес, компромис, преговори и конкуренция“ на дъската. Като разделите учениците на групи от по трима-четирима, помолете ги да дадат определение на всеки термин. Съберете различни определения и запишете на дъската общото, споделено от тях.

5

Раздайте на учениците „Бележки за лектора на тема „Как компаниите могат да бъдат дарители” (вж. Приложение № 3) преди посещението на лектора(ите) в класната стая. Кажете на учениците, че формулярът(ите) следва да бъдат предадени в края на презентацията(ите).

Оставете на всеки лектор по 15 минути да изнесе презентация. Насърчете учениците да задават въпроси след всяка презентация, за да разберат по-добре.

След като лекторите изнесат презентациите си или на следващия ден, ставете учениците да обсъдят какво са научили от лекторите. Защо тези компании даряват и кого подкрепят чрез даренията си?

Компаниите също са дарители (продължение)

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg