Кой, какво, къде, кога и защо

Да набележат и да сравнят ролите на правителството, икономическите системи и нестопанския сектор по отношение на удовлетворяването на потребностите на хората по света.

Цели на урока

 • Определят и обяснят икономическите понятия пазарна икономика, планова икономика и смесена икономика;
 • Разграничат между потребности (нужди) и желания;
 • Сравнят и съпоставят различни системи на управление и икономически системи.
Необходими материали

 • Предварителна информация (Приложение 1)
 • Примерна работна схема (Приложение 2)
 • Отделни картончета с имената на системи на управление, икономически системи и определенията на всяка система (Те трябва да отговарят на страните, които учениците ще проучват)
 • Празни картончета за формулираните от учениците определения
 • Цветни маркери
 • Предварителна информация за страните, които се проучват (от учебник, или от интернет; вижте бележките за преглед на учебната единица)
Инструкции

1

Поискайте учениците да запишат името на някоя чужда страна и след това да напишат всичко, което знаят и свързват с тази страна. Обърнете им внимание, че могат да посочват и положителни, и отрицателни неща. Помолете ги да споделят какво са написали.

Кой, какво, къде, кога и защо
2
Кой, какво, къде, кога и защо

Раздайте картончета на всички ученици, за да може всеки да има картонче с името или на система на управление, или на икономическа система или с определение на някоя от системите. Помолете учениците да обходят класната стая, като напасват системите с определенията, а след това направят групи от съчетанията. Когато всички картончета са съчетани, прегледайте термините и техните определения. Може да раздадете общата информация  (Приложение 1), за да разясните термини и да обясните, че в много страни има правителства или икономически системи, които вече не се вписват лесно в нито една категория. Нека учениците да прочетат своите определения на видовете икономически системи и системи на управление. Помолете доброволци да обяснят със свои думи какво означават термините и раздайте празни картончета на групите, за да добавят своите определения към „официалните“. Дайте указания на групите да оцветят с цветните маркери името на своята система, собствените си определения и „официалните“ определения. Нека групите да окачат оцветените картончета на дъската за съобщения или на стената, за да са видни за справки. Нека някой доброволец да напише на дъската дадените от учениците определения. Учителят би трябвало да насочи обсъждането към сравняване/съпоставяне на икономическите системи и системите на управление. Помолете учениците да дадат примери за реални страни с всяка една от системите.

3

Раздайте на учениците Примерната работна схема (Приложение 2). Покажете на екран/на дъската схемата за справки. Задайте на учениците да проучат какви са „системата на управление“ и „икономическата система“ на всяка страна в таблицата и да попълнят данните. (Заб.: Ако искате, можете да замените някои страни с други, които са по-важни за обсъждането. Вместо целият клас да търси информация за всяка страна, може да разделите учениците на малки групи, като всяка отговаря за една страна).

Кой, какво, къде, кога и защо
4
Кой, какво, къде, кога и защо

Коментирайте съвременната епоха, когато много малко държави попадат еднозначно в една категория или преминават през различни форми.

5

Коментирайте прехода на България от тоталитарна държава със социалистическа икономика към демократична държава с пазарна икономика. Обсъдете защо толкова много хора изпитват носталгия към тоталитарния период.

Кой, какво, къде, кога и защо
6
Кой, какво, къде, кога и защо

Поканете учениците да направят списък от нужди и желания (техни, на семейството им, обществени).

7

На дъската напишете следните определения:

 • потребност: нужда, необходимост, нещо, което липсва
 • желание: Вътрешен стремеж към осъществяване на нещо.
 • организация с нестопанска цел: организация, от чиито приходи не се облагодетелстват акционерите, членовете на управителния съвет или което и да е друго лице със заложен интерес в организацията.
Кой, какво, къде, кога и защо
8
Кой, какво, къде, кога и защо

Помолете учениците да изяснят разликата между „желания“ и „основни потребности“ (храна, чиста вода, сигурен подслон, семейство). Обсъдете какво представлява организацията с нестопанска цел и поискайте от учениците да дадат примери. Опишете по какво те се отличават от организациите със стопанска цел. Добавете към изложените за справка картончета тези термини и определения.

9

Преминете към страните в Примерната работна схема (Приложение 2). Разделете учениците на групи според броя на страните и им раздайте на справочните материали за страната, която проучват. (Ако има достъп до интернет, нека учениците да го използват за търсенето). Задайте на учениците да поразсъждават въз основа на раздадената им информация за потребностите на хората, които живеят в тази страна. Да се запишат в колонката „Потребности на гражданите“. Всяка група трябва да определи дали това са основни потребности, или са потребности, специфични за дадената страна.  Обсъдете. Учителят трябва да насочва обсъждането, за да се изясни защо в някои страни с едни и същи икономически системи  и системи на управление хората имат различни потребности. Обърнете внимание на факта, че в нито една от изброените страни не всички потребности на гражданите се удовлетворяват от правителствата или компаниите. Ето тук се стига до ролята на организациите с нестопанска цел. (Заб.: другите колонки трябва да се попълнят в края на урока: Икономическа система, Система на управление, Потребности на гражданите).

Кой, какво, къде, кога и защо
10
Кой, какво, къде, кога и защо

Накрая попитайте учениците, съдейки по схемата, кои страни е вероятно да зависят най-много от правителството и кои страни вероятно разчитат на нестопанския сектор за удовлетворяване на специфичните потребности на гражданите. Опишете и дайте примери как съществуващата икономическа система се отразява на функционирането на независимия сектор (неправителствен/нестопански). Организирайте дискусията около попълнените части на схемата, като правите и предварителен преглед на знания, които ще се усвоят в бъдеще.  Целта на дискусията е да се изясни всякакво неправилно разбиране във връзка с икономическите системи и системите на управление и потребностите, присъщи за отделните страни. Когато обсъждате специфичните потребности, напомнете на учениците за събития в други части на света и за реакцията на хората и приспособяването към различни обстоятелства. (Насоки: най-ясно е да се коментира дела и различната роля респективно на държавния сектор, на частния сектор и на неправителствения сектор в сфери като образованието, здравеопазването, културата, опазването на природната среда. В доминиращо пазарните демокрации, огромната част от услугите в тези сектори се оказват или от стопанския сектор или от неправителствени организации. В комунистическите и тоталитарните държави, обратно, всички сфери са под управлението на държавата. Диктатурите могат да бъдат както пазарно ориентирани и превърнати в олигархия – доминиране на малък брой бизнеси, близки до управлението, така и комунистически, където огромната роля на държавата е въплътена в единичен вожд, а икономиката и обществените сфери са изцяло под управление на държавата, ръководена от една партия – „диктатура на пролетариата“)

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg