НПО и каузите, които подкрепят

Учениците се запознават с работата на местни и национални организации с нестопанска цел, като вземат интервюта от представителите на две или три организации. Учениците описват резултатите от интервютата, за да обобщат целите и въздействието на организациите върху общността и различни обществени каузи. Продължителност: 3 или 4 занятия по 40 мин.

Цели на урока

 • Да попълват и обогатяват знанията си за организациите, работещи в полето на дарителството;
 • Да развият уменията си за подготвяне и реализиране на интервю;
 • Да развият уменията си за систематизиране и споделяне на получена информация
Необходими материали

 • Интернет връзка и компютър;
 • Маркери и флипчарт;
 • Копие за всеки ученик от „Дарителството сред нас“ (Приложение № 1);
 • Трима лектори от местни или национални организации с нестопанска цел.
Работа вкъщи

Учениците да помислят и обсъдят с родителите си има ли/знаят ли за местни неправителствени организации. Да ги напишат като имена, както и на какви групи хора помагат или за какви каузи работят.

Инструкции

1

Бележка за преподавателя: Свържете се с представители на местни или национални организации с нестопанска цел, за да ги помолите да ви предоставят лектори. Организирайте посещение в клас на лекторите за втория урок. (Примери за такива организации ще намерите в Приложенията за нестопански организации в България, които работят в сферата на дарителството, както и в сайта на Национална мрежа за децата (НМД)  и Портал на неправителствените организации в България. В търсачката с база данни на НПО има възможност за търсене по региони – може да изберете вашия регион и да потърсите нпо, които работят там.

НПО и каузите, които подкрепят
2
НПО и каузите, които подкрепят

Урок № 1

Заедно с децата гледайте видеата от библиографията. Коментирайте и интерпретирайте информацията в тях, като ги помолете на отделен лист да записват какво правят посочените фондации – какви групи хора подкрепят и кои са каузите, за които работят.

3

Насочващи дейности: Ще бъде необходимо да коментирате аспекти, които за тях може да се непознати. Като например – „репродуктивни проблеми” – темата касае работата на фондация „Искам бебе” (третото видео) или „хора с интелектуални затруднения” – проблемът засяга дейността на фондация „Светът на Мария” (първото видео). Обяснете, че става въпрос за семейства, които не могат да имат деца или за хора, които са се родили с увреждания или дефицити и не са като останалите – например не могат сами да си сготвят или да ходят на училище с останалите или да работят самостоятелно и имат нужда от повече подкрепа, за да се научат на част от тези умения, както и на подкрепа, за да ги практикуват.

НПО и каузите, които подкрепят
4
НПО и каузите, които подкрепят

Помислете за местни НПО, които знаете, или направете предварително проучване през сайтовете, споменати в Бележките за учителя.

Ако имате НПО в района, което работи за обществени каузи/за местната общност – проучете го, потърсете представители, намерете има ли сайт, печатни материали, с които се представя и т.н. Покажете сайта на учениците, а също и брошурите и коментирайте каква е неговата мисия и какво подкрепя? Оставете учениците да нарежат отделни листчета и да напишат организациите, които са „опознали” – от представените от вас, или от домашната работа и обсъждането с родителите. Помолете ги да напишат и сферите, в които тези организации работят/каузите, които подкрепят. Закачете листчетата по групи на таблото за съобщения. Дайте указания на учениците да посочат две организации, за които биха искали да научат повече.

5

Помолете учениците да кажат какво знаят за организациите с нестопанска цел. Запишете отговорите им. Насърчете учениците да помислят с какво се занимават тези организации, как го правят, защо го правят и на какви нужди отговорят.

Направете преглед на определението за дарителство/благотворителност (даряване на време, умения и/или средства за общото благо). Помолете учениците да определят кои от организациите даряват време, кои умения и кои – средства (ако е логично подобно разделение. Някои от организациите могат да попаднат в повече от една категория).

НПО и каузите, които подкрепят
6
НПО и каузите, които подкрепят

Кажете на учениците, че представители на местни или национални организации с нестопанска цел ще посетят класа в следващия урок по темата. Учениците ще проведат интервюта с тях, за да научат с какво се занимават организациите и как помагат. Насочете учениците обратно към отговорите на дъската или в техните тетрадки. Провокирайте учениците да помислят и предложат основни въпроси, които да зададат на гостите във връзка с организациите им.

7

Запишете въпросите в колонката от схемата. Примерните въпроси могат да включват:

 • Каква е целта на организацията Ви?
 • Какви нужди посреща тя/какви каузи подкрепя?
 • Как подкрепяте каузи – чрез време, умения и/или средства? Разкажете повече. Ако ги финансирате – как става финансирането – чрез конкурси, директна подкрепа или…
 • Получавате ли помощ от доброволци, и ако да – каква?
 • Какво мога да направя, за да помогна аз на организацията да постигне целите си?
НПО и каузите, които подкрепят
8
НПО и каузите, които подкрепят

Разпределете петте въпроса сред учениците, така че няколко ученика да имат един и същ въпрос. Всеки от учениците ще запише въпроса си на толкова листа хартия, колкото са лекторите, като си остави място за бележки за всеки един. По време на интервютата, учениците ще слушат всички въпроси и отговори, но ще си водят внимателно бележки единствено по техния въпрос. Съхранете листовете с бележки за следващия ден.

9

Урок № 2

Напомнете на учениците, че е необходимо да си водят бележки. Поговорете с тях как да се държат по време на интервюто – да не задават едновременно въпроси, да изслушват, ако нещо не разбират, да помолят за време и допълнителни обяснения, за да го доизяснят.

НПО и каузите, които подкрепят
10
НПО и каузите, които подкрепят

Представете лектора на класа. Благодарете му. Оставете учениците да зададат въпросите си и да си водят бележки по отговорите. Помогнете на учениците да обозначат всеки лист хартия с името и организацията на лектора преди да започнат да си водят бележки. Изслушайте двамата/тримата лектори, които представят своята организация с нестопанска цел.

11

Алтернативни формати:

 • В случай, че участват повече от трима гости, организирайте ги на отделни позиции в класната стая. Учениците ще бъдат разделени поравно на групи, които ще преминават от лектор на лектор, за да задават въпросите си. Следете за това всеки въпрос да бъде представен във всяка група.
 • Поканете гостите да се настанят на маса пред класа във формата за панелна дискусия. Оставете учениците да задават на всеки участник предварително определените въпроси.
НПО и каузите, които подкрепят
12
НПО и каузите, които подкрепят

В края на интервютата, благодарете на гостите и оставете учениците да си запазят бележките за дискусията на следващия час.

13

Урок № 3

Разделете учениците по групи, като съберете всички, водили записки по един и същ въпрос в една група. Оставете ги да обсъдят и прегледат отговорите си и да добавят липсващата информация. Учениците могат да се уверят като група, че са си отбелязали всички подробности и че са изяснили недоразумения, ако има такива.

НПО и каузите, които подкрепят
14
НПО и каузите, които подкрепят

Дайте на всеки ученик копие от „Дарителството сред нас“ (Приложение № 1). Прегрупирайте учениците, така че във всяка група да има представител за всеки от въпросите. Учениците ще се редуват и ще споделят бележките си в новата група. Докато обсъждат интервютата, учениците ще попълват информацията за всяка една от организациите върху съответните листовете за „Дарителството сред нас “.

15

Учениците ще започнат да подготвят писмена работа, в която е описана дейността на една от интервюираните организации. Оставете всеки ученик да напише най-отгоре на лист хартия името на организацията, за която е избрал/а да пише. Под името на организацията учениците ще напишат определение на дарителството/благотворителност (даряване на време, умения и/или средства за общото благо). Нека учениците да препишат следните два въпроса под определението:

 • По какъв начин организацията с нестопанска цел прави обществото/общността ни по-добро/а?
 • Какво би правило обществото ни без тази организация?

За домашно учениците да напишат текст/представяне на организацията в своите дневници.

НПО и каузите, които подкрепят
16
НПО и каузите, които подкрепят

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg