Отговорността ми като гражданин

След като учениците изпълнят проект в полза на общността, те ще имат възможността да се съберат и да обсъдят направеното. Учениците определят значението на гражданската ангажираност и отговорното гражданско поведение. Те изследват причините, поради които хората изпитват колебания да се включат в разрешаването на проблемите и да помислят как могат да бъдат „част от решението“ вместо „част от проблема.“ 

Цели на урока

 • Да се научат да определят проблемите на обществото
 • Да определят какво означава да бъдеш отговорен гражданин и как това намира израз в гражданската ангажираност
 • Да определят защо хората се колебаят да се включат в разрешаването на проблемите
 • Да определят какво означава човек да бъде „част от решението“ вместо „част от проблема“ и да научат как може да се осъществи това
Необходими материали

 • Песента “Where is the Love?“ (Къде е любовта?) на Black-Eyed Peas (https://www.youtube.com/watch?v=WpYeekQkAdc) с текст на английски език (https://www.azlyrics.com/lyrics/blackeyedpeas/whereisthelove.html)
 • Вестници (списания, близки до вестникарския формат)
 • Достъп до интернет
 • Табло за плакати, коркова дъска или просто празна стена
 • Маркери
 • Материали от проучване, събрани от учениците
Инструкции

1

Сложете четири „покривки за маса“ (големи листове хартия от флипчарт или обратната страна на плакат, който вече не се използва) на различни места в стаята.  Върху всека лист има един от следните надписи:

 • Нашият проект в общността(Какво всъщност направихме?);
 • Усещането(Какви мисли/чувства предизвика у нас?);
 • Въздействието(Какви според нас са резултатите/последиците от нашия принос?);
 • Положителната промяна(Какво може да се направи, за да бъде инициативата по-успешна следващия път?).
Отговорността ми като гражданин
2
Отговорността ми като гражданин

Разпределете учениците в четири групи и дайте на всяка група цветен маркер и „покривка за маса“ с надпис, който да служи като отправна точка. Нека учениците, както са по групи, да напишат нещо в отговор на отправните думи върху тяхната „покривка“.  (ЗАБЕЛЕЖКА: Всяка група трябва да използва същия цвят маркер, за да запише своите мисли и идеи върху „покривката“). След 2 до 5 минути учениците трябва да се завъртят по посока на часовниковата стрелка, така че да застанат до следващата „покривка“ както са по групи със своя маркер. Учениците трябва първо да прочетат какво е написала групата преди тях и едва тогава да напишат свой собствен отговор на началната дума/фраза.  На всеки 3-4 минути групите се завъртат отново, докато всяка група не мине през всички маси и се завърне на първоначално определената ѝ, за да прочете коментарите, оставени от другите групи.  В зависимост от времето, с което се разполага, може да се завърши това занимание с дискусия в рамките на класа.

3

Пуснете на децата песента “Where is the Love?“ на Black-Eyed Peas като фон. Нека песента да прозвучи отново, докато учениците се настаняват обратно по местата си. Можете да прожектирате текста на песента на дъската. При това слушане се задава въпрос на учениците каква според тях е целта на песента и за какви проблеми и решения става дума в нея.

Отговорността ми като гражданин
4
Отговорността ми като гражданин

Нека учениците да споделят кои според тях са някои от проблемите, пред които е изправен светът/общността днес. Дали са същите като в песента “Where is the Love?” или има и други?

5

Насърчете учениците да споделят какво предлага песента като начини за справяне с тези проблеми. Трябва ли решенията на проблемите, с които се сблъскваме днес, да бъдат същите като тези, за които се говори в песента? Какви други решения могат да предложат те? Попитайте учениците кой според тях трябва да се заеме с решаването на тези проблеми, като се опитате да ги насочите към идеята, че всеки заинтересован трябва да бъде част от решението.

Отговорността ми като гражданин
6
Отговорността ми като гражданин

Напишете на дъската следния цитат Сидни Харис (Sydney Harris): „Ако не си част от решението, си част от проблема“ и нека учениците да споделят какво според тях означава това и дали са съгласни с твърдението от цитата. Определя се понятието „гражданска ангажираност“ като „връзката на даден човек с живота в неговата общност.“

7

Помолете учениците да съставят чрез метода на мозъчната атака списък с проблеми в общността (училищната или по-широка), които ги вълнуват особено силно. Запишете тези идеи на дъската, за да се виждат. (Бележка към учителя: за целта може да се наложи да донесете в час вестници или да помолите учениците да потърсят електронен вариант на местни издания).

Отговорността ми като гражданин
8
Отговорността ми като гражданин

До всеки проблем поставете знак плюс, за да се обозначи всеки ученик, който е участвал или в момента участва в разрешаването на този проблем. Дискутирайте какви стъпки са предприели те (например участие в събития, свързани с общественополезна дейност) и как това е израз на отговорна гражданска позиция.

9

Разгледайте с децата често срещани причини/оправдания на хората за липсата на гражданска ангажираност (например: неинформираност, липса на време, незнание какво да се прави, усещане, че промяната не зависи от тях, липса на доверие в политиците и т.н.).

Отговорността ми като гражданин
10
Отговорността ми като гражданин

Помислете с учениците какъв би могъл да бъде резултатът от липсата на гражданска ангажираност у някое от поколенията в общността, и обсъдете как биха могли да се включат в разрешаването на даден проблем в своята общност или в училище.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg