Права и закони

Учениците проучват връзката между права, закони и гласуване в условията на демокрация. Запознават се със структурата на местната власт в техния район и посещават държавно ведомство, където събират данни чрез интервюта и наблюдения.

Цели на урока

 • Да се запознаят с правата и задълженията на българските граждани;
 • Да се запознаят с понятието граждански права и как те са обвързани с демокрацията;
 • Да установят как законите уреждат и защитават гражданските права
 • Да се запознаят с работата на една институция, която да посетят; • Да повишат осведомеността си по отношение на структурата и функционирането на различни политически и правителствени длъжности и институции.
Необходими материали

 • Бяла дъска или флипчарт
 • Интернет
 • Конституция на Република България (https://www.cem.bg/files/666a78c6f1.pdf)
 • Фотоапарати (незадължително); устройства за аудио запис (незадължително)
 • Разпечатани списъци с въпроси (изготвени от учениците)
 • Маркери
Работа вкъщи

Помолете учениците да проведат разговори със своите родители, които работят в системата на местната и държавна власт, или които са запознати с нея,  за структурата й и нейното функциониране.

Инструкции

1

Помолете учениците да дадат определение на понятието „права“ и ги насърчете да изброят някои основни права на българските граждани. Запишете отговорите им на дъската. В списъка трябва да има права от следните групи:

 • Конституционни права: правото да се гласува; свобода на словото; свобода на вероизповеданието; правото на справедлив процес; защита срещу жестоки наказания.
 • Гражданските права осигуряват защита срещу дискриминация по отношение на гласуване, образование, трудова заетост и използване на публичните услуги по причина на раса, цвят на кожата или националност.
Права и закони
2
Права и закони

Изберете заедно с учениците право или закон, който се обсъжда в момента в публичното пространство и е актуален като дискусия. Може да е дори от законодателството на друга страна. Например: правото на жената на аборт (наскоро дебати в Полша); правото да се шофира на 16-годишна възраст и др. Можете да включите въпроси от местно значение за града или квартала. Опитайте да съобразите темите с възрастта на групата.

3

Разделете учениците на две групи на случаен принцип. Едната група ще отстоява позицията „за“, а другата – „против“. Дайте на учениците пет минути, през които да изброят причините, поради които подкрепят позицията си по закона. Списъкът на учениците с позиция „за“ обосновава защо законът подкрепя правата на дадено лице. Списъкът на учениците с позиция „против“ обосновава защо законът се намесва в правата на други хора.  Ако сте избрали право, а не закон, съответно обсъждате защо трябва или не трябва да го има. Оставете малко време на отборите да се подготвят с теза и аргументи.

Права и закони
4
Права и закони

Проведете неформален дебат по проблема между представители на двете страни, които излагат основните си аргументи. Обсъдете с учениците какво е правилно тогава, когато има две страни по даден проблем.

5

Обяснете на учениците, че един от начините, по който гражданите изразяват мнението си по различни въпроси, е като гласуват за хората, които представляват техните възгледи в местната и изпълнителната власт. Гласуването е важно право и отговорност, тъй като правата ни се определят чрез дадения от нас глас – или косвено от хората, които избираме, или пряко чрез нашия вот. Друга наша съществена отговорност е да съблюдаваме законите (независимо дали сме съгласни с тях, или – не), тъй като целта на законите е да защитават нашите права и правата на другите.

Права и закони
6
Права и закони

Задайте на учениците въпроса, как би изглеждало обществото, ако на някои хора не се дава право да изразяват мнението си, което да стигне до законотворците. Например: Какво би станало, ако само на едната половина от стаята е позволено да гласува? Или какво би станало, ако на хората, които живеят в сградите с нечетни номера, не могат да изразяват мнението си пред законотворците?

7

Кажете на учениците, че в рамките на този урок, ще имат възможност да посетят на място държавна институция (кметство, община, министерство, Парламента, съд, офис на даден народен представител и др.), където се разработват и обсъждат закони и се следи за тяхното спазване. Уточнете възможности. Като алтернатива учениците могат да посетят неправителствена организация с нестопанска цел, която подкрепя гражданските права или се занимава с опазване на права или превенция.  Решете заедно с учениците, кое място биха искали да посетят. Решението трябва да е в зависимост от вида на институцията и сферите от интерес за децата.

Права и закони
8
Права и закони

Възложете на учениците да намерят имена и данните за контакт със съответните хора/институции, да се подготвят да се обадят по телефона, за да уговорят посещението на класа. Ако прецените, че вашето населено място това не е удачно, направете това от името на администрацията на училището или вие лично се обадете, да организирате такова посещение.

9

Ако все пак учениците ще организират посещението, репетирайте възможен сценарий на телефонен разговор. В „сценария“ следва да има представяне (“Казвам се…. И се обаждам от ….“); първоначално запитване („Бих искал да запиша час за посещение на моя клас…“); и следващи въпроси (дати, часове и други подробности). В този случай учениците избират свой съученик, който да се обади по телефона, или някой може да се заяви като доброволец. Избраният ученик трябва да репетира сценария със съучениците си, преди да се обади. Разбира се по време на телефонния разговор е добре да присъствате, за да отговорите на въпроси и/или да доуточните всички договорки.

Права и закони
10
Права и закони

Подгответе заедно с учениците списък с въпроси, които да зададат по време на срещата си. Ето някои предложения за въпроси: Колко души работят в тази сграда/служба? Колко от тях са избрани на длъжността си? Какъв е бюджетът на отдела/агенцията? Какви услуги предоставя? В каква област е дейността й?  По отношение на какви закони оказва въздействие?

11

Обсъдете какво е редно да обличаме и да не обличаме при посещението си. Обсъдете очакванията и ролите. Дайте на учениците съвети за поведението в сградата или службата.

Права и закони
12
Права и закони

Изпратете писма или информирайте по друг начин родителите за предстоящото посещение.

13

Помолете учениците да разпределят въпросите помежду си, да си разпределят кой ще е в ролята на протоколчик и ще записва отговорите по време на посещението, кой ще отговаря за правенето на снимки по време на посещението и др. Ролите трябва да са изяснени, преди да се тръгне за посещението.

Права и закони
14
Права и закони

След посещението, помолете учениците да запишат впечатления и наблюдения, които са събрали. Дайте възможност на всеки да коментира аспект, който е определил като важен по време на посещението. Ако смятате за уместно, дайте това като писмено задание на учениците, в което те да опишат и впечатления за сградата, какво са видели в нея обща атмосфера, как са били облечени хората, какви длъжности са имали  и др. Закачете есетата им на стените, така че всички да могат да ги четат. Ако желаете, можете да ги споделите и на стена в коридор, за да могат да ги прочетат и останалите ученици.

15

Обсъдете с тях как са се чувствали по време на посещението. Дали са се чувствали добре? Били ли са притеснени? Развълнувани? Заинтересувани? Отегчени? Как биха се чувствали, ако работят на място като това, което са посетили? Какво на това място им харесва и какво не им харесва?

Права и закони

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg