Представяме ви…

Учениците по групи изготвят и представят мултимедийна презентация за избран от тях филантроп, който с действията си е направил света по-добро място за живеене; оценяват по зададени критерии презентациите на съучениците си.  Продължителност: Две занятия по 40 мин.

Реализирани по този урок проекти:
Цели на урока

  • Да търсят и подбират информация за мултимедийно представяне;
  • Да изготвят и презентират резултати от работата си в екип;
  • Да разпознават и оценяват елементи на успешна мултимедийна презентация.
Необходими материали

  • от предишния урок „Уважаеми филантропи, ...”: работна дефиниция на понятието „филантроп”; списък на филантропи и дарители;
  • Приложение № 1: Насоки за мултимедийно представяне на филантроп;
  • Приложение № 2: Скала за оценяване на мултимедийно представяне на филантропи.
  • възможности за изготвяне и представяне на мултимедийна презентация;
Работа вкъщи

Използвайте списъка на филантропи и дарители от „Уважаеми филантропи,…”, като прибавите и имена, споменати от учениците и избрани от вас; Подгответе презентация с примерно представяне на филантроп.

За второто занятие по темата: Членовете на всяка група търсят и подбират подходяща информация (вкл. визуализираща) за мултимедийно представяне; изготвят презентация за избрания от тях филантроп, който да представят пред класа.

Инструкции

1

Обсъдете с учениците следния въпрос: „Може ли един човек да направи така, че светът да стане по-добро място за живеене?”.

Представяме ви…
2
Представяме ви…

Разделете учениците на групи от по 3 до 5 човека. Раздайте на всяка група Приложение № 1: Насоки за мултимедийно представяне на филантроп и Приложение № 2: Скала за оценяване на мултимедийно представяне. Разяснете, ако има нужда, и обсъдете указанията и скалата. Направете примерно представяне на филантроп и помолете групите да оценят презентацията съобразно критериите (по този начин ще можете да покажете на учениците какви са очакванията ви спрямо техните презентации).

3

В предишния урок – „Уважаеми филантропи, …” – учениците имаха за задача да потърсят самостоятелно информация за филантроп и да му напишат писмо. Нека всяка група самостоятелно да обсъди и реши за кого от избраните филантропи да направи презентация, която да представи пред класа по време на следващото занятие, като подготвят и кратка аргументация защо са избрали съответната личност. Членовете на групата следва да си поделят задачите, свързани с изготвянето на презентацията (по-подробно проучване на избраната личност, подбор на подходяща за презентиране информация, избор на визуализиращ материал, изготвяне на презентацията и пр.). Определете времетраенето на презентациите.

Представяме ви…
4
Представяме ви…

По време на второто занятие всяка група представя пред класа кратката аргументация на своя избор на филантроп, както и подготвената презентация. След края на представянето отделете време останалите групи да оценят видяното по зададените критерии. Обърнете специално внимание на факта, че това не е състезание. След като приключат всички презентации, съберете попълнените оценки и обобщете резултатите. Накрая е добре да се проведе дискусия за елементите, които правят дадена презентация успешна, като се използват примери от изнесените от учениците представяния.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg