Уважаеми филантропи,…

Категория: Филантропия Клас: 9, 10

Учениците правят разлика между „филантроп“ и „известна личност“; запознават се дейността на филантроп и пишат официално писмо до него/нея; съставят въпроси, които спомагат за по-лесното разбиране на мотивацията на филантропите да работят за общото благо.  Продължителност: Две занятия по 40 мин.

Цели на урока

 • Да дефинират значения и различават по смисъл понятия;
 • Да изготвят работни дефиниции на понятия;
 • Да пишат официално писмо по зададени параметри.
Необходими материали

 • флипчарт/дъска
 • работни дефиниции на понятията „филантропия“ и „филантроп“
 • Приложение № 2: Списък на филантропи и дарители
 • Приложение № 3: Насоки за писане на официално писмо
 • Приложение № 4: Примерно писмо до филантроп
Работа вкъщи

За второ занятие по темата учениците:

 • търсят информация за филантроп;
 • написват официално писмо до този филантроп.
Инструкции

1

Напишете на дъската или на табло думата „филантроп“, след което попитайте учениците какво означава тя и какво определение биха й дали (приемете всички по същество верни отговори, като ги записвате под „филантроп“). След като записаните на дъската определения станат четири-пет, класът трябва състави своята „работна дефиниция“, която учениците да запишат в тетрадките си.

Обяснете им етимологията на думата „филантроп”: старогръцкото прилагателно φιλάνθρωποσ се състои от φίλέω (обичам) и άνθρωποσ (човек) и означава „човеколюбив”. Това е онзи, който обича човека и му помага, проявявайки „човеколюбие” – буквалното значение на думата филантропия (φιλανθρωπία). Акцентирайте, че тук става въпрос както за любов към човека, така и за любов към хората като цяло, към човечеството. Това се вижда и в една от първите засвидетелствани употреби на думата, датираща от V в.пр.н.е. – става въпрос за трагедията на Есхил „Прикованият Прометей”, който от човеколюбие дава на хората огъня („Власт […]: Че той открадна твойто цвете – пламъка/всемощен – и го подари на смъртните./Пред боговете ще плати греха си той,/за да научи как се тачи царска власт/и да забрави любовта към людете.”, Пролог, превод от старогръцки: Александър Ничев, ДИ Народна култура, С., 1982); т.е. „любовта към човечеството” е насочена към общото благо. Отбележете и че едно от значения на съществителното φίλοσ е „приятел” – онзи, който обича човека, е „приятелят на човека”.

Сравнете работната дефиниция на учениците с етимологичните разяснения, след което ги запознайте с разликата между понятията „благотворителност” и „филантропия” (Приложение № 1). Ако е необходимо, коригирайте работното определение, дадено от класа.

Проведете дискусия на тема „Известната личност (‘звездата’) и филантропът”, насочвайки учениците с въпроси като:

 • Известната личност филантроп ли е?
 • Филантропът известна личност ли е?
 • Познавате ли съвременни български известни личности, които са филантропи?
 • Познавате ли известни личности от българската история, които са филантропи?
 • Познавате ли съвременни български филантропи, които са известни личности?
 • Познавате ли български филантропи от историята, които са известни личности?
Уважаеми филантропи,…
2
Уважаеми филантропи,…

Нека учениците да назоват личности (исторически или съвременни, български или чуждестранни), които според тях са филантропи. Съставете списък с назованите, записвайки предложените от класа имена на дъската. Запишете всички имена, които учениците предлагат. Определете времева рамка за тази дейност.

3

Изберете няколко имена от списъка и помолете учениците накратко да споделят какво знаят за съответната личност, като сравнявате с определението за филантроп. Ако някоя личност не съответства на критериите за филантроп, които класът е определил, изтрийте името ѝ. Допълнете (до достигане броя на учениците) списъка като използвате готовата таблица с филантропи и дарители, където са включени съвременни и исторически, български и чуждестранни личности, вкл. и „звезди” (Приложение № 2).

Уважаеми филантропи,…
4
Уважаеми филантропи,…

По формален принцип всеки ученик получава име на филантроп, за когото следва самостоятелно да потърси информация в интернет (използвайте и дадените Полезни връзки). За следващото занятие учениците трябва да напишат писмо до този човек. Писмото следва да е официално, което предполага правилен правопис, граматика и форма. Дискутирайте стандартите и изискванията за подобно писмо (Приложение № 3); покажете на класа „примерно писмо“ до Мартин Лутър Кинг (Приложение № 4).

5

По време на второто занятие учениците представят избрания от тях филантроп на базата на самостоятелно потърсената информация, прочитат и обсъждат написаните писма. Онези, които са изтеглили имена на български съвременни личности, могат да изпратят своето писмо, като преди това потърсят контакт с тези хора (чрез информация в интернет, контакт с дарителски организации и пр.).

Уважаеми филантропи,…
6
Уважаеми филантропи,…

Заключителна дискусия „Машина на времето”

Попитайте учениците, ако могат да се върнат назад във времето, с кого от представените филантропи биха искали да се срещнат. Нека аргументират желанието си. Какви въпроси биха задали? Съставете и въпроси, които спомагат за по-лесното разбиране на мотивацията на филантропите да работят за общото благо.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg