Опазване на околната среда, животински видове

Проектът е предвиден за два учебни часа. Учениците да формират представи за опазване на околната среда, водите и животинските видове, да направят свое представяне по темета с грижа за околната среда, животинските видове.

Учител работил по този проект: Стефка Пенева
Описание на проекта

Урокът започнах  на 20.03  с припомняне на основни правила, как да пазим природата. Направих връзка с предстоящите 21.03.- Международен ден на горите, 22.03 – Световен ден на водата, 30.03 -Часът на Земята  и  22.04.- Ден на Земята. Учениците си припомниха какво разбират под думите „опазване на природата“ и обясниха с какви основни действия свързват това. Коментирахме защо е необходимо това. Акцентирахме върху идеята за разделното събиране на отпадъците, което дава въжможност за рециклиране и повторното им използване. Говорихме за основните замърсители  в природата и какво причиняват на планетата, на растенията, животните и хората. Коментирахме ,че всяка неразумна постъпка, може да доведе до сериозни последици, до глобални кризи и екологични проблеми. Вниманието на децата бе насочено към това как да помагаме, какво може да правим. Учениците  си припомниха  лесните  начини да помагаме  за опазването на околната среда, на въздуха, водата, почвата и  цялата природа. Акцентирах върху термините възобновяеми източници на енергия, зелена енергия, говорихме  за ветрогенераторите, за използване на слънчевата енергия, за хибридните автомобили.  Коментирахме по темата –  14 лесни начина да помогнете за опазването на околната среда – https://www.expert.bg/14-lesni-nachina-da-pomognete-za-opazvaneto-na-okolnata-sreda–532225.html.

В края на часа изиграхме играта     „Изпляска вярно“ като така наблегнахме на важните неща, които правим и направихме изводи и   заключения за опазване на околната среда.

Урокът по темата продъжих на 27.03. с припомняне на основните правила как да пазим природата,  как да се отнасяме към животните, как да опазваме водите, животните и цялата планета. Идеята ни този час беше да направи проект за деня на земята, да споделим нашите мисли и вълнения, да представим нашите идеи за опазването на природата.

Още предния час помолих четвъртокласниците да си припомнят и намерят допълнителна информация за застрашени  растителни и животински видове.Този час коментирахме какво са намерили, оставих да изложат накратко впечатленията си. Говорихме за  Червената книга на България, за важната роля на хората  за опазването на природното многообразие, за резерватите и природните паркове. Децата с вълнение споделяха какво интересно  са открили за Природен парк  Русенски Лом. Направиха изводи и заключения, че природата е, това което ще остане и след нас и че от малки се учим да бъдем отговорни и истински  природозащитници. В края на часа оставих време четвъртокласниците да направят свое предложение за плакат с мото за Деня на Земята.

От коментарите в час

Планетата Земя е наш  общ дом.

Трябва да сме отговорни и да се грижим за природата.

По-лесно се руши, отколкото съгражда.

Пазете природата, тя ви дава живот.

Природата е всичко, което имаме, да я пазим чиста.

Пазете Земята, тя е само една.

Цели на проекта

  • Целта на урока е учениците да формират представи за опазване на околната среда, водите и животинските видове

© Всички права запазени 2023 @ Learningtogive.bg