Права и привилегии

Клас: 3, 4

Учениците участват в игра, чрез която се запознават с разликата между права и привилегии и която тества предположенията им относно основните права. Те получават знания за образованието като право, което не е достъпно за всеки. Продължителност: две занятия от 40 минути.

Учител работил по този проект: Стефка Пенева
Описание на проекта

Урокът започнах на 26.09. като помолих учениците да разсъждават върху въпроса „Ако образованието е право, защо не всички деца ходят на училище?” След това ги помолих да предложат действия, които хората могат да предприемат, за да допринесат за това всички деца да ходят на училище. Дискутирахме върху важни въпроси за правата на детето, за нашите задължения и отговорности. Говорихме  за понятията  „права“ и „привилегии“. Гледахме видеоматериала – https://www.youtube.com/watch?v=GDi7oUui-dw /презентация за правата на децата –  https://www.slideshare.net/ani5kova/ss-5692192.  игра, наречена „Права и привилегии”. Разясних  определения на двете понятия и обсъдихме накратко дефинициите. Помолих учениците да обяснит  определенията и да посочат примери. Продължих с игра за изпляскай вярно за права,  за да проверя дали понятията са  ясни за всички четвъртокласници.

Урокът продължих със справка и разяснения за  Националното законодателство, какво  представлява Закона за закрила на детето, какво представляват законите, какво означават думите „ Най- висши интереси на детето“ и защо трчбва да си знаем правата.

Приключих урока с дискусия за любимите права на децата и кратки обоснования защо са се спрчли точно натях. Поръчах за другия час да разгледат сайтове на УНИЦЕФ и  Дървавната агенция за закрила на детето.Поставих задача да помислят как би изглеждал един ден на четвъртокласника, ако им бъде нарушено правото наотдих и почивка или някое друго право на детето.

Втори час  продължих на 03.10. с дискусия по въпросите за правата на детето, кои са любимите им права, как биха се чувствали ако правата им са нарушени. Припомнихме си  определения на понятия права и привилегии и обсъдихме отново  дефинициите.  Учениците споделиха впечатления от поставената им за проучване задача. Дискутирахме всъщо така задълженията и отговорностите на учениците и необходимостта да бъдат спазвани наравно с техните права. Говорихме за важните за децата права, задължения и отговорности. В края на часа коментирах работата на учениците, похвалих ги за  желанието им да изразяват позиция и мнение. Помолих ги да се самооценят и да направят изводи за правата и привилегиите си.

 

 

От коментарите в час

“ Не всички деца ходят на училище. Някои от тях нямат възможности.“

“ Има много бедни и гладуващи деца. Тъжно е да не може да учат“

„ Ние имаме право на собствен език, култура и религия.“

„Ако нямаш навършени  18 г., ти си дете“

„ Хубаво е, че има Закон за закрила на детето.“

„ Като си знаем правата, няма да допускаме някой да се възползва от нас“

Галерия

Права и привилегии
Цели на проекта

  • Учениците разбират, тълкуват и спазват правилата;
  • Учениците разбират, тълкуват и осъзнават привилегиите;
  • Разбират и осъзнават, че не всеки има привилегията да се ползва от основното си право – достъп до образование.
Използвани материали

  • Презентация за правата на децата: https://www.slideshare.net/ani5kova/ss-5692192
  • Видео: https://www.youtube.com/watch?v=GDi7oUui-dw
  • Приложение № 1: Училищното образование по света
Работа вкъщи

Поръчах за другия час да разгледат сайтове на УНИЦЕФ и  Дървавната агенция за закрила на детето.Поставих задача да помислят как би изглеждал един ден на четвъртокласника, ако им бъде нарушено правото наотдих и почивка или някое друго право на детето.

© Всички права запазени 2022 @ Learningtogive.bg