Управление на отпадъците

Учениците обогатиха знанията си за опазването на околната среда и разделното изхвърляне на отпадъците.

Учител работил по този проект: МариелаДинева
Описание на проекта

Урокът е продължение на темата „Опазване на околната среда“. През първия час учениците се запознаха и коментираха понятията от Приложение 2 и научиха какво означава „компостиране“ на хранителните отпадъци.

За втория час бяха поканени служители от фирма „Екопак“ гр.Шумен. Те запознаха учениците със значението на разделното изхвърляне на отпадъците, показаха им интересна презентация. В занятието участваха всички класове. За да получат обратна връзка за знанията на децата се проведоха две игри, където победителите получиха награди.

От коментарите в час

.

Цели на проекта

  • Формиране на знания за компостирането на хранителните отпадъци
  • Извършване на изследователска дейност
Използвани материали

  • Приложение 2
  • Интернет връзка
  • Листи и химикали
  • Маркери

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg