Всеки може да бъде дарител

 Децата да осмислят, че класната стая е общност и намерят начини всеки да подкрепя тази общност, като извършва действия, полезни за всички; Да формират знания за определяне на „общи“ и „лични“ зони в класната стая; Извършване на действия, полезни за много хора, но без да нарушават личните зони на другите.

Учител работил по този проект: Елена Николова
Описание на проекта

Първи учебен час

Урокът започна с това учениците да напишат на малки листчета личните си вещи в класната стая. Прочетохме и обсъдихме какво означава това, че ги назоваваме „лични“, кой полага грижи за тях, кой се ползва от тях. Направи се коментар за учебниците, които се ползват, дали може да се нарекат лични вещи. Аналогично  определихме и кои неща се ползват от всички и кой трябва да полага грижи за тях.

След това всеки сподели има ли вкъщи лична зона. Как разбира това понятие? Кой се грижи за нея? Това ни помогна да определим Личните и Общите места в класната стая и училището като цяло. Поговорихме за това, какво е разрешено и за какво трябва да искаме разрешение.

В края на часа се дефинираха понятията „Обща зона“ и „Лична зона“ в училище.

  • Обща зона – зоната, която се ползва от всеки член на общността, но и всеки носи отговорност за нея;
  • Лична зона – зоната, ползваща се от един човек или от друг, но само с разрешение.

Втори учебен час

Поради големия интерес на децата реших да ”разтегна” темата. Във втория час поставих въпроса за това какво се разбира под израза „за общото благо”. Дадох време да се разделят на групи или да  се подготвят индивидуално. Задачата бе след обсъждането да направят малка сценка. От диалога трябваше да се разбере какъв проблем има в общността/ каква нужда имат членовете в общността и към кого ще се обърнат за съдействие или какво ще направят за преодоляването му. Разбира се, един час не бе достатъчен и продължихме и в следващия.

Едната група представиха следната ситуация: – Ученик който пречи с поведението си на останалите. Държи се арогантно с учителя, обижда съучениците си. Група ученици решават да организират конкурс в класа за написване на приказка. За председател на журито избират същия този ученик, а учителя и един родител за членове. Гласуваното доверие и отговорността променят ученика. Атмосферата в класа се подобрява.

Друга група се представиха като родители. След проведена родителска среща те осъждат обстановката в класната стая. Чиновете и столовете са надраскани, мазилката е наранена. Вземат решение да помолят учителя да позволи да организират ден за почистване на класната стая. В почистването да се включат родителите и децата. След този ден, всеки който има възможност, подсигурява уреди, пособия и помагала за учениците от този клас.

Имаше и други не толкова сполучливи представяния.

Заданието бе през следващата седмица да изготвят план за дейности, с които ще подобрят уюта на класната стая.

Цели на проекта

  • Децата да осмислят, че класната стая е общност и намерят начини всеки да подкрепя тази общност, като извършва действия, полезни за всички
  • Да формират знания за определяне на „общи“ и „лични“ зони в класната стая;
Използвани материали

  • Лепящи листчета
  • Хартия за писане
  • Пособия за рисуване.
Работа вкъщи

Да изготвят план за дейности, с които ще подобрят уюта на класната стая.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg