Данни

Данните представляват фактическа информация, която може да се структурира и анализира с оглед вземането на решение.Данните, събрани при нашите анкети, ще ни помогнат да набележим акцентът в нашия проект за доброволческа дейност.

Дискриминация

действие или отношение, основано на предразсъдък или предварително създадено мнение

Доверие

увереност или вяра в даден човек

Доброволческа инициатива в общността

Извършване на действия с цел подпомагане на благосъстоянието на другите в квартала, местната общност и т.н

Депо за отпадъци

Метод на обезвреждане на твърдите отпадъци, при който отпадъците се заравят между пластове пръст, за да запълни или рекултивира по-ниско разположената земя

Договор

Официално, писмено споразумение

Демократично правителство

Правителство, чиито членове са избрани и което обикновено вярва в равните права и привилегии

Дарявам

Давам или предоставям нещо, особено в полза на благотворителна организация или друга благородна кауза

Данъци

Пари, които домакинствата и стопанските дружества са длъжни да плащат на правителството за осигуряване на обществени блага и услуги

Да служиш

Да си в помощ или полезен на някого или на група хора; да си в помощ или полезен

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg