Отношение

Чувствата или мнението на някого за нещо или някого, които проличават от неговото поведение, представляват отношението на този човек. Отношението ѝ към зеленчуците съвсем не беше пълно с ентусиазъм.

Отговорен гражданин

доверен член на една общност, който спазва законите, зачита другите и им помага

Органичен

Свързан с производството на храна без изкуствени торове

Околна среда

Средата, която заобикаля човек, включително и природната – земя, вода, въздух, растения и животни

Общност

Група от хора, които споделят общи интереси и цели и работят заедно

Организация с нестопанска цел

Неправителствена организация (НПО) се създава, за да подпома обществото или отделни групи в него за постигане на общи цели, които нямат стопански (търговски) характер. Целта на учредителите и екипа е да допринесат за развитието на определени ценности в обществото и повишаване на качеството на живот и развитие на определени групи и сфери. Те не разпределят печалба, колкото и да е успешна дейността на НПО

Общественополезна дейност

Дейност, осъществена от отделни лица или групи в полза на общността

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg