Аз и светът на възрастните

В този урок учениците се подготвят за посещение в център за възрастни хора. Като първа стъпка те изготвят и ползват лично родословно дърво и въпросник, за да напишат своите автобиографии. Всяка автобиография служи като страница с информация за автора в книгата, озаглавена „Жива история“. Класът работи заедно, за да измисли въпроси, които да зададе на възрастните хора. Последната стъпка е началото на интервюто на учениците с възрастните им приятели. Продължителност: 2 до 4 занятия по 40 минути за подготовка. 2 посещения по 40 минути в дом за възрастни хора.

Цели на урока

  • Да развият умения и способности да разсъждават за собствената си история и родословно дърво с помощта на членовете на своето семейство;
  • Да развият умения да пишат автобиографии с акцент върху доброволческата си история;
  • Да формират умения за подготвяне и реализиране на интервю;
  • Да развият емпатия и разбиране към света на възрастните.
Необходими материали

  • Преди началото на този урок изпратете до семействата на учениците Списъка за автобиографични данни за проекта „Жива история“ (Приложение 1). Определете краен срок за подготовка на черновата, за да могат учениците да работят по автобиографиите си в клас в първия ден от настоящия урок;
  • Папки с листове хартия или листове хартия за водене на записки по време на интервюто (отделни за всеки ученик);
  • Кутия от обувки (по една на всяка двойка ученици) и материали за украса.
Работа вкъщи

Задачи за домашна работа за съвместно изпълнение от родители и ученици: Семействата на учениците им помагат за изпълнението на задачата да документират личната си хронология и съответните факти. Семействата помагат на учениците да редактират и коригират черновата, преди да я изпратят до училището за публикуване в компютърната база данни.

Инструкции

1

Урок № 1

Забележка: Преди този урок учениците трябва са занесли у дома Списъка за автобиографични данни за проекта „Жива история“ (Приложение 1). За този урок са предвидени от два до три учебни часа, в зависимост от броя свободни компютри в компютърната зала и организацията на посещението в дома за възрастни.

Аз и светът на възрастните
2
Аз и светът на възрастните

Забележка: Подгответе предварително посещението в дома за възрастни хора – коментирайте с местни неправителствени организации или общината кое е подходящото място.

3

Помогнете на учениците да направят връзката между идеята за родословното дърво и автобиографичните факти, които са събрали. Децата могат да ползват видео-линка в библиографията за създаване на Родословно дърво – https://ucha.se/watch/4015/rodoslovno-darvo

 

Аз и светът на възрастните
4
Аз и светът на възрастните

Разговаряйте за значението на взаимоотношенията в семейството. Знанието за това откъде произхождаме, е важен аспект на това кои сме. Покажете на учениците книги, в които има раздел „За автора“. Прочетете информацията, която авторите споделят за себе си. Обърнете внимание на онези факти, които са свързани със съдържанието на историята, която авторът е написал. Кажете на учениците, че трябва да подготвят свой собствен текст „За автора“ въз основа на фактите, които са събрали у дома.

5

Автобиографиите, които учениците ще пишат днес, са предназначени не само за страницата „За автора“ в книгата „Жива история“, но служат и като упражнение и подготовка за написването на биографията на техния приятел от дома за възрастни хора. Много от въпросите от Списъка за автобиографични данни за учениците ще бъдат включени и в интервютата, които те ще проведат. В рамките на това занятие учениците ще ползват като основа информацията, която са събрали у дома, за да съставят една добре структурирана автобиография.

 

Аз и светът на възрастните
6
Аз и светът на възрастните

Разделете класа така, че част от учениците да работят в компютърната зала, а останалите – в класната стая, където да изработват „кутии за спомени“. Разменяйте групите ученици така, че всеки един да работи в компютърната зала и да участва в изработването на кутия за спомени.

7

 

В компютърната зала учениците пишат автобиографиите си въз основа на бележките, които си носят от вкъщи. Те трябва да принтират черновите си, за да бъдат редактирани от техни връстници или от някой у дома. Когато наберат на компютъра текста на черновата, учениците се връщат в класната стая, за да работят върху своята кутия за спомени.

 

Аз и светът на възрастните
8
Аз и светът на възрастните

В класната стая разделете учениците по двойки за интервютата (двама ученици ще интервюират един възрастен човек). Всяка двойка украсява и поставя етикет на една кутия за спомени. Учениците ще дадат кутията, която са изработили, на съответния човек от дома за възрастни хора, преди да го/я интервюират. Могат да сложат в нея нещо специално, например свои снимки, рисунки, приятелски послания и др. Прилагат и послание, озаглавено „Писмо за кутията за спомени за проекта „Жива история“ (Приложение 4). Писмото обяснява целта на кутията. Насърчете учениците да изработят кутиите така, че да изглеждат специални.

9

По желание: Направете дигитална снимка на всеки ученик за страницата, посветена на автора. Нека учениците сами да поставят снимката в документите си.

Аз и светът на възрастните
10
Аз и светът на възрастните

Когато двойките ученици завършат своите „кутии за спомени“, могат да започнат да нахвърлят идеи за въпроси за интервюто, което ще проведат по време на посещението си в дома за възрастни хора.

11

Учениците представят идеите си за въпроси за интервюто на обсъждане в клас с участието на всички ученици. Така класът заедно ще определи какви въпроси ще се задават на интервюто. Определете кои са подходящите въпроси и направете втори екземпляр за всеки от учениците. Вижте „Бележки от интервюто“ (Приложение 2). Това приложение може да се използва, както е дадено или да служи като насока. По-добре е учениците сами да измислят въпросите. След първото посещение на дома за възрастни хора въпросите в интервюто могат да бъдат променени.

Аз и светът на възрастните
12
Аз и светът на възрастните

По желание – гледайте видеото от проекта „Живо наследство” – https://www.youtube.com/watch?v=yWUTcW6rcCo и коментирайте какви са били игрите и развлеченията на възрастните в миналото, направете сравнение с днешното време – коментирайте и запишете на какво играят децата сега, кои са любимите им занимания.

13

Урок № 2

Първо посещение на центъра или дома за възрастни хора.

Забележка: По време на първото посещение на дома за възрастни хора учениците разглеждат заведението, след което се срещат за кратко с възрастните си приятели. При това посещение учениците дават на възрастните хора „кутиите за спомени“ като подготовка за следващото посещение, когато ще се проведе интервюто. Ако не е възможно да се осъществи такова първоначално посещение, учителят може да се откаже от тази част от урока, посветена на „кутиите за спомени“ и първото посещение да бъде за провеждане на интервютата.

Аз и светът на възрастните
14
Аз и светът на възрастните

Преговорете правилата за тактично отношение, правилата за ред и последователността на действията, които трябва да се спазват по време на посещенията в заведението за възрастни хора. Можете да се упражните за първото посещение чрез ролеви игри. Поговорете с учениците за това какво следва да очакват. Научете ги как да се представят. Кажете им да попитат възрастния човек как би желал/а да се обръщат към него/нея (на собствено име, фамилия или по друг начин).

15

Двойките ученици се представят пред възрастните си приятели. След това им подаряват „кутиите за спомени“. (Може предварително да определите кой ще е възрастният човек, който ще си партнира с всяка двойка ученици или да сформирате съответните групи с помощта на директора на дома, след като пристигнете.) Учениците трябва да попитат възрастния си приятел как би желал да се обръщат към него. Те ще интервюират възрастните хора, разделени по двойки, като използват предварително подготвените въпроси. Учениците носят моливи и листове хартия (или папки), за да си водят записки по време на интервюто. Въпреки че всеки възрастен се интервюира от двама ученици, и двамата трябва да си водят бележки. Ако е необходимо, може да се организира и второ посещение за интервюто, в случай че времето се окаже недостатъчно.

Забележка: Разиграйте интервюто преди посещението. Учениците от всяка двойка трябва да се редуват, така че да влязат в ролята и на интервюиращ, и на интервюиран. Учениците трябва да сами да разпределят помежду си въпросите, които ще задават.

Аз и светът на възрастните
16
Аз и светът на възрастните

Урок № 3

Когато се върнат в класната стая, учениците записват наблюденията си в своята тетрадка-дневник, като поставят акцент върху впечатления си, върху конкретни детайли за възрастния си приятел и емоционалното си отношение към проекта на този етап.

Второ посещение в центъра за възрастни хора.
След второто посещение за интервюто учениците записват наблюденията и мислите си в своите тетрадки-дневници, като описват впечатленията си, конкретни детайли за възрастния си приятел и отношението си към проекта до този момент.

17

Бележки към преподавателя: Въодушевлението и вълнението след първото посещение и проведеното интервю са толкова големи, че са причина този проект да присъства в учебната програма всяка година. Емоционалната връзка и разбирателството, които се пораждат почти веднага между учениците и възрастните хора, са изключително силни. Опитайте се да запишете това, което учениците споделят помежду си, когато коментират посещението, например: „Жената, която интервюирах, има червена коса, точно като мен.” или „Нашият възрастен приятел е съвсем с ума си…има добра памет…разказа ни толкова много неща!” или „Нашата приятелка ни даде бонбони!” или „Не искам още да си тръгвам, много бързо свърши“, „Кога ще отидем пак?” или „Отговориха ни на всички въпроси!”

Аз и светът на възрастните

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg