Борба с бедността

Учениците анализират нуждата от организациите с нестопанска цел, проучват местни организации, които се борят срещу бедността в общността и дефинират значението на дарителство за местни общности.

Цели на урока

  • Затвърдят знания по отношение на темата за бедността
  • Изградят хипотези относно необходимостта държавните институции и организациите със стопанска и нестопанска цел да си сътрудничат в борбата с бедността
  • Проучат възможностите на организациите с нестопанска цел да подпомагат борбата с бедността
Необходими материали

  • Приложение 1: „Четирите сектора в една икономика“
  • Приложение 2: „Дейността на Български червен кръст“
Инструкции

1

Започнете часа с кратка дискусия и обсъдете с учениците как младите хора могат да допринесат за решаване на проблема с бедността.

Борба с бедността
2
Борба с бедността

Напишете на дъската думите “организации със стопанска цел“, “организации с нестопанска цел“ и “държавни структури/институции“. Обсъдете с учениците значението на всяко от тези три понятия. Можете да използвате приложение 1, за да си помогнете, както и учебника по  „Свят и личност“ на издателство „Просвета“ за 12 клас, Мая Грекова и колектив.

3

Насърчете учениците да дискутират защо би било важно за държавния, стопанския и нестопанския сектор заедно да се борят с едни и същи проблеми. Насочете ги към идеята, че отделните сектори вероятно не биха могли изцяло да разрешат проблемите сами. Така например, държавата може да не успее да помогне на всички хора, които живеят в условия на бедност. Нестопанският сектор може да определи нуждите и да открие начини да запълни празнините там, където държавата не може или не иска.

Борба с бедността
4
Борба с бедността

Записва се на дъската „Български червен кръст“. Попитайте учениците какво знаят за тази организация.  Определете заедно дали организацията е със стопанска или с нестопанска цел. Представете накратко дейността на организацията с помощта на информацията в приложението (ако имате възможност, можете да поканите представител на организацията, който да разкаже на учениците за работата на организацията).  Отворете заедно ако имате компютър интернет страницата на организацията и намерете каква е мисията й.

5

Стартирайте дискусия с учениците като зададете следните въпроси: Изненадани ли сте от обхвата на дейност на БЧК? От какво и защо? Можете ли да предположите защо изобщо е нужно да съществува БЧК? Защо вместо помощта, която организацията осигурява, тя не се предоставя от държавата (на национално, регионално или местно равнище)? (В много случаи съответните услуги се предоставят и от организацията, и от държавата.) Насърчете децата да  споделят разсъжденията си относно необходимостта държавните органи, организациите с нестопанска цел и тези със стопанска цел да участват в такива дейности.

Борба с бедността
6
Борба с бедността

Като се използва списъка с услуги, предлагани от БЧК, дискутирайте накратко какви са нуждите на местната общност. Кои от тези услуги според учениците са необходими в мястото, където живеят? Какви организации (с нестопанска цел, със стопанска цел или държавни) биха могли да задоволят тези нужди на местно равнище?

7

Обменете идеи за други организации с нестопанска и със стопанска цел, които се борят с проблеми, подобни на тези, с които се занимава Български червен кръст.

Борба с бедността
8
Борба с бедността

Дискутирайте защо дарителите (хората, които даряват време, усилия, средства или заявяват и отстояват позиция в полза на общото благо) са важни за всяка общност. Въпроси за дискусия: Чия е отговорността за предприемане на действия, когато държавата и бизнесът не са в състояние да задоволят всички нужди на една общност? Какво трябва да е участието на хората чрез дарения и общественополезна дейност? На каква възраст трябва да започне? Могат ли младите хора да допринесат за положителна промяна?

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg