Даваме своя принос

Учениците ще определят кои са техните лични причини да даряват, ще направят преглед на особеностите и нуждите на общността, ще наберат средства за благотворителен проект и ще създадат комисия за безвъзмездно отпускане на средства, която ще определи получателите на сумите за подпомагане.

Цели на урока

 • Придобият разбиране за лична мотивация за даряване и описват причините, поради които младежите полагат доброволен труд
 • Анализират приноса към общността и държавата на благотворителността, извършвана от подрастващите
 • Се научат да определят нуждите в общността и да използват предварително събрана информация, свързана с „човешкия фактор“ в мястото, където е тяхната общност
Необходими материали

 • „Десетте най-често срещани причини за доброволчество сред подрастващите“ (Приложение 1), материал за подготовка на учителя;
 • „Профил на американските тийнейджъри“ (Приложение 2), материал за подготовка на учителя;
 • Приложение 3 „Как се провежда делова среща“.
Работа вкъщи

В края на предходния час, който имате с учениците, им възложете за домашно да разгледат страницата на платформата TimeHeroes (Тайм Хироус) и да си запишат на лист какво би ги мотивирало да се включат в една от тези каузи и защо. https://timeheroes.org/

Добре е да имате предварителен разговор с директора на училището и да получите от него разрешение за предстоящите по този урок дейности.

Инструкции

1

В началото на часа обсъдете наименованието на платформата Тайм Хироус (Рицари/герои на времето). Поговорете за това, че времето е един от най-ценните ресурси за съвременния човек. Да дариш от времето си често е по-ценно отколкото да дариш пари или дрехи. Помолете ги да обсъдят защо младите хора трябва да полагат доброволен труд. С помощта на „Десетте най-често срещани причини за доброволчество сред подрастващите“ (Приложение 1 – материал за учителя!) обяснете, че има поне десет основателни причини за доброволчество сред подрастващите:

 • Придобиване на трудов опит
 • Подобряване на здравословното състояние и самооценката
 • Принос за задоволяване на нуждите на общността
 • Прием в колеж
 • Запознанство с нови хора и съдаване на приятелства и полезни контакти
 • Усвояване на нови умения и развитие на способностите
 • Положителна енергия и надежда
 • Превръщане на света в по-добро място
 • Личностно развитие
 • Забавление!
Даваме своя принос
2
Даваме своя принос

След като обсъдите десетте най-често срещани подбуди, помолете учениците да да извадят подготвените у дома листове и да добавят всяка от изброените по-горе десет подбуди, която би могла да ги мотивира да станат млади доброволци. Съберете листчетата и ги оставете настрана до края на урока.

3

Помолете учениците да запишат числата от 1 до 6 в тетрадките си или върху празен лист хартия. Кажете им, че ще имат възможност да проверят представите си за тийнейджърите и филантропията. Задайте шестте въпроса по-долу и помолете учениците да записват предположенията си за верните отговори: (ЗАБЕЛЕЖКА: Всички въпроси се отнасят за Съединените щати към 90-те години на 20-ти век, но са полезна отправна точка и дават ориентир):

 • Най-голям е процентът на тийнейджърите-доброволци в следните области: a) развлекателни дейности; б) религия; в) околна среда; г) младежко развитие; д) образование.
 • Вярно или грешно: Безплатното гледане на деца се счита за филантропия.
 • Вярно или грешно: През 90-те години на 20 век по-малко от 50% от тийнейджърите в САЩ са се занимавали с доброволческа работа.
 • Вярно или грешно: Тийнейджърите отделят за доброволчески дейности средно три часа седмично.
 • Вярно или грешно: По-често доброволци стават 17-годишните, отколкото 13-годишните.
 • Вярно или грешно: Сумите, на които се равнява приносът от доброволческата работа на тийнейджърите, са от порядъка на милиони долари годишно.

Отговори (отново, отговорите са валидни за американските младежи, но биха дали повод за дискусия)

 • Религия (16,3%), развитие на младежта (13,4%), неформални групи (13%), образование (12,6%).
 • Грешно
 • Вярно
 • Вярно
 • Вярно
 • Вярно, през 1995 г. приносът на тийнейджърите е бил над 9, 5 милиона долара.
Даваме своя принос
4
Даваме своя принос

Сравнете това, което научиха за американските тийнейджъри с впечатленията си за доброволчеството сред българските младежи. Попитайте:

 • Били ли са доброволци и за каква кауза?
 • Има ли техни приятели, които са били доброволци?
 • Кои каузи най-много привличат тях и приятелите им?
 • Говори ли се у нас за доброволчество сред подрастващите?
5

Припомнете дискусията от предишния час и попитайте учениците дали с оглед на това кое е най-добро за тях и за общността си заслужава да се помисли за участие на класа в някаква доброволческа дейност. Оставете на класа две или три минути да обсъди идеи за ползите и недостатъците от участието в благотворителна дейност. Обяснете на учениците, че ако решат да участват в  доброволческа дейност, ще трябва да вземат съвместно решения като група. Когато трябва да се вземат решения, от полза за всички е да има процедура, която да дава възможност на участниците спокойно да решават, като се съобразяват с мнението на всички присъстващи.

Даваме своя принос
6
Даваме своя принос

Раздайте копия от материала “Как се провежда бизнес среща” (Приложение 3) и разяснете представената в него информация.

7

След като учениците са наясно с информацията, дайте началото на „среща“, за да могат учениците да практикуват прилагането на процедурата. Дайте следните насоки. Цел: ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЕ: Учениците трябва да вземат решение за бърз начин за набиране на средства, които да използват за своя благотворителен проект. ПРЕПОРЪКИТЕ за инициативата за събиране на средства са следните:

 • да е кратка, за предпочитане в рамките на един ден, като планирането може да отнеме и няколко дни;
 • целият клас да участва в планирането и изпълнението;
 • да е с потенциал да набере поне 100 лева;
 • да не попречи на учебния процес;
 • да бъде одобрена от учителите и училищното ръководство.

*(Възможни проекти: събиране на бутилки от безалкохолни напитки, продажба на училищни или автомобилни стикери, танцова забава, ходене или бягане за норматив, срещу който се внася определена сума, продажба на различни печени хлебни или сладкарски изделия, кинопрожекция с продажба на храна и напитки, продажба на храна и напитки на местно спортно събитие и др.)

Даваме своя принос
8
Даваме своя принос

Помолете за доброволци от учениците, които да играят ролята на председател и секретар (може да се редуват и няколко ученици). Обявете какъв е “проблемът”, който ще се решава на срещата. Помолете учениците да използват насоките от Приложение 3: „Как се провежда бизнес среща“, за да я проведат. Упражнението продължава, докато учениците не изберат коя ще е инициативата за набиране на средства, която ще осъществят.

9

Класът се разделя на групи, за да направи проучване на конкретни каузи или организации в общността или да реши да дари средствата на местната обществена фондация с препоръка за конкретна кауза, за която да бъдат използвани.

Даваме своя принос
10
Даваме своя принос

Обявете резултата от набирането на средства, поздравете учениците за постигнатия резултат и оценете какво са научили от инициативата. Поканете учениците да споделят впечатленията си от работата и от реакцията на околните.

11

Обявете, че свиквате отново класа за среща, като този път той ще изпълнява функцията на комисия за разпределяне на безвъзмездни средства със свой председател и секретар, чиято роля се изпълнява от ученици по желание. Проведете срещата съгласно насоките в Приложение 3: „Как се провежда бизнес среща“, като на нея учениците трябва да решат на кого ще отпуснат безвъзмездно средства от набраната сума. Като начало е добре учениците да опишат целите на проекта и въздействието му върху общността. От решението на учениците (и от размера на събраната сума) ще зависи дали парите ще се разпределят към едно или повече места. Всяка група, която е направила проучване на коя организация трябва да се дадат средствата трябва да убеди целия клас чрез кратки петминутни презентации защо организациите, на които са се спрели, се нуждаят от ресурси (пари) и да обяснят как финансирането на дадена организация ще допринесе за общото благо. След като приключат презентациите, направете избор като следвате установения с правилника ред.

Даваме своя принос
12
Даваме своя принос

Разпределете частните средства в качеството си на комисия за разпределяне на безвъзмездни средства. Може да напишете писмо до избраната организация и или да поканите представител в някой от следващите часове, за да му връчите дарението, или да организирате посещение в организацията в някой от следващите дни, за да го направите. Обсъдете с учениците кое би било от по-голям интерес за тях.

13

Помолете учениците да оценят доколко успешен е бил благотворителният проект, като определят резултатите от общественополезната дейност. В какво се изразява наученото чрез това занимание за общността и потенциала на тийнейджърите за принос в сферата на филантропията?

Даваме своя принос
14
Даваме своя принос

Раздайте на учениците листовете от упражнението през първото занятие и коментирайте как нещата са се променили сега. Коментирайте.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg