Филантропия – какво, къде, защо?

Категория: Филантропия Клас: 7

Учениците се изследват полето на филантропия в България чрез събиране на информация за работата на различни нестопански и благотворителни организации. Учениците развиват умения за проучване и анализиране на събрана информация. Запознават се с термина „мисия“ на една организация. Продължителност:  Едно занятие от 40 минути

Цели на урока

  • Учениците ще подберат пет различни благотворителни организации, които да проучат
  • определят мисията на всяка от петте избрани организации
  • сравнят и съпоставят петте различни сфери/каузи
Необходими материали

  • списък на потенциални благотворителни организации, които да се проучат (вижте Приложение № 1)
  • компютри с достъп до интернет и/или печатни материали от различни организации, предоставящи услуги
  • дъска, листове/постери, маркери и други материали, които учениците да използват за представянето
Инструкции

1

Насочващи дейности:

Въведете учениците в темата, като припомните основни дефиниции, свързани с филантропията/дарителството. Направете паралел между организация със стопанска и нестопанска цел.
Дайте примери за нестопански организации, добре познати на учениците – това могат да са организации във вашето населено място с активна работа и доверие в общността или организации, които работят с национален обхват и широка публичност.

Филантропия – какво, къде, защо?
2
Филантропия – какво, къде, защо?

Разделете учениците на групи по трима или четирима. Раздайте на учениците списък с имена на организации (предварително подбрани от вас; подходящо е във всеки списък да присъстват организации, работещи в различни сфери). Всяка група трябва да подбере по три благотворителни организации, които да проучи.

3

Обсъдете с учениците термина „мисия“. Проведето дискусия с извличане на идеи/предположения от учениците на въпроса „Какво е мисия на организация? Фирмите имат ли мисия или тя е валидна само за нестопанските организации?“ (Понятието мисия изразява главната цел на дадена организация, като дава представа какво представлява самата организация, в името на какво съществува и какво е нейното специфично, уникално място сред другите организации. По същество с декларирането на мисията се отговаря на въпросите: „Кои сме?“, „Какво искаме да правим в бизнеса?“, „Каква е нашата роля в обществото?“. В съдържанието на понятието мисия трябва да се включват принципите, кредото (убеждения, вярвания) и ценностите на организацията. Благодарение на мисията се формулират целите и стратегиите на различните организационни нива)

Филантропия – какво, къде, защо?
4
Филантропия – какво, къде, защо?

Екипите ученици могат да ползват интернет за търсене на информация за избрните от тях организации. Алтернативен подход е събиране на информация от печатни материали за различни организации. Предварително можете да принтирате или да осигурите информационни листовки, брошури.

5

Задайте на учениците какъв тип инфромация да търсят. Нека си водят бележки и да осбъждат помежду си. Като краен продукт от задачата учениците трябва да изготвят информационен плакат за всяка една от организациите, който представя следните елементи:

  • Име на организацията
  • Мисия
  • Цели
  • Дейности
Филантропия – какво, къде, защо?
6
Филантропия – какво, къде, защо?

Насърчете учениците да приложат креативност. След като приключат с подготовката на плакатите могат да ги поставят на видно място/по стените в класната стая и да ги представят на останалите.

Завършете урока с припомняне, че полето на филантропията е всеобхватно в отговор на нуждите и подкрепата за развитие в различните социално-икономически и екологични сфери на обществения живот.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg