Кариера в нестопанския сектор

Учениците ще направят разлика между организация със стопанска цел и организация с нестопанска цел. Те ще идентифицират и ще се разделят с някои от митовете, свързани с работа в нестопанския сектор. Като използват интернет, учениците ще проучат възможностите за кариерно развитие в организации с нестопанска цел, както и уменията необходими за реализация в тази сфера.

Цели на урока

 • Направят разлика между организация със стопанска цел и организация с нестопанска цел
 • Идентифицират и ще се разделят с някои от митовете, свързани с работа в нестопанския сектор
 • Идентифицират и проучат възможностите за кариерно развитие в организации с нестопанска цел като ползват информационния портал на неправителствените организации в България
 • Идентифицират предимствата на работата в нестопанския сектор
Необходими материали

 • „И така, какво знаете за възможностите за работа в организациите с нестопанска цел” - предварителен тест „вярно - невярно” (Приложение №1)
 • Възможности за кариерно развитие в нестопанския сектор (Приложение №2)
 • Интернет страницата на NGOBG https://www.ngobg.info/bg/careers.html
 • „И така, за какво става дума и какво се изисква?” (Приложение №3)
 • Интервю (Приложение №4)
Работа вкъщи

 1. Бележка за преподавателя: Един от ресурсите, използван в това занятие, както от учителя, така и от учениците е информационния портал на НПО в България https://www.ngobg.info/bg/careers.html   Добрите познания за тази организация, както и ресурсите, налични на интернет страницата ще помогнат в процеса на преподаване и усвояване на този урок.
 2. Нека учениците да „интервюират” трима души от семейството си или свои познати, които работят, за да определят дали тяхната работа е за организация със стопанска цел или за организация с нестопанска цел. Нека запишат три умения, които всеки от интервюираните счита за необходими в своята работа. Учениците попълват работния лист с интервютата (Приложение №4) и го донасят в часа.
Инструкции

1

Нека учениците дадат примери на 15 – 20 организации/фирми в общността и/или в света. Междувременно, записвайте тези организации/фирми на дъската. Попитайте учениците какво знаят за разликата между организации/фирми със стопанска цел и организации с нестопанска цел. Споделете с тях определението за организация със стопанска цел и организация с нестопанска цел.

 • Организация със стопанска цел –организациите, чиито приходи се използват в частна полза: в полза на създателите, собствениците, акционерите, управителните съвети и всяко друго лице, което има конкретен интерес .
 • Организация с нестопанска цел – организации, чиито приходи не се използват в частна полза  на учредителите (създателите) на организацията. Според българския закон, юридически лица с нестопанска цел са сдруженията и фондациите, които работят в сферата на образованието, културата, спорта, местното развитие, екологията, борбата за равенство и човешки права, подпомагането на групи в неравностойно положение и др., но също и политическите партии, синдикалните организации, религиозните сдружения, -професионалните съюзи и др.)
Кариера в нестопанския сектор
2
Кариера в нестопанския сектор

Използвайте списъка с организации, предложени от учениците, както и определенията по-горе и възложете на учениците да преценят дали става дума за организации със стопанска цел или с нестопанска цел и оградете с кръгче организациите с нестопанска цел. Ако в списъка няма организации с нестопанска цел, приканете учениците да го допълнят с още примери.

3

Използвайки конкретните отговори извлечете предимствата на работата н нестопанския сектор, като мобилизирате знанията на учениците и дадете разяснения.

Кариера в нестопанския сектор
4
Кариера в нестопанския сектор

Въведете понятията правителствена/неправителствена организация и поканете учениците да дадат примери. Обяснете съкращенията НПО/NGO (non-governmental organization) (Пример: и училището, и читалището се занимават с образователна работа, но училището е държавна или общинска организация, т.е. „правителствена“, а читалището – неправителствена.

5

Нека учениците да направят теста „Какво знаете за възможностите за кариера в организациите с нестопанска цел – вярно и невярно” (Приложение №1).

Кариера в нестопанския сектор
6
Кариера в нестопанския сектор

Раздайте Приложение №2 – „Кариера с кауза?” и възложете на учениците да прочетат статията и запишете общия брой на верните отговори на базата на това, което са научили след прочита на статията.

7

Нека учениците да отидат на https://www.ngobg.info/bg/careers.html   и да си запишат обявите за работа. Възложете на учениците да си изберат работа или стаж от обявените в списъка, като търсят тези, които най-добре отговарят на интересите и способностите им.

Кариера в нестопанския сектор
8
Кариера в нестопанския сектор

Инструкции:  Нека учениците споделят придобитите си знания с класа като устно допълнят следното твърдение: „С изненада научих, че……”. Възложете на учениците да направят отново теста от Приложение 1 и запишете общия брой на верните отговори на базата на това, което са научили след прочита на статията.

9

Обяснете на учениците, че има хора, които мислят, че работещите за организации с нестопанска цел не получават заплащане. Обяснете, че тези организации често ползват услугите на доброволци, но повечето от служителите им работят на заплата. Някои организации, както с нестопанска, така и със стопанска цел, предлагат и стажове (възможност за хората да натрупат опит на дадена длъжност или в дадена организация), които може да са както със заплащане, така и без заплащане. Учениците ще направят проучване за работа в нестопанския сектор.

Кариера в нестопанския сектор
10
Кариера в нестопанския сектор

Раздайте  Приложение №3 и поканете учениците да попълнят „И така, за какво става дума и какво се изисква?”  според работата или стажа, които са си избрали.

11

Поканете поне пет ученика да представят описаното и коментирайте.

 • Защо избрахте да проучите тази длъжност или стаж?
 • Какви умения или интереси притежавате, които биха били полезни за изпълнението на тази длъжност или стаж?
 • Проявявате ли интерес към кандидатстването за тази длъжност или стаж?  Защо да и защо не?
Кариера в нестопанския сектор

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg