Моят бюджет

Учениците ще разберат какви са елементите на един добър бюджет и ще имат възможност да изготвят своя личен бюджет въз основа на реалистично прогнозирани месечни приходи и разходи.

Цели на урока

 • Се запознаят с термини като приход, разход и се научат да идентифицират и различават тези две понятия;
 • Придобият умения за изготвяне на бюджет;
 • Усвоят умения за изготвяне на личен план за разходите/бюджет, в който са отразени харченето, спестяването, инвестирането и даряването на средства.
Необходими материали

 • Приложение „Моят бюджет“
Работа вкъщи

Можете да влезете в контакт с някоя банка и да поканите служител (може да е родител, ако имате такъв), който да дойде в часа и да разкаже малко повече за бюджета, неговите елементи, както и за термините, които засягат темата.

Инструкции

1

Кажете на учениците, че днес ще се запознаят с термините „бюджет“, „приходи“, „разходи“. Ще могат да разгледат собствените си приходи и разходи така, както правят организациите с нестопанска цел, като изготвят личен бюджет.

Моят бюджет
2
Моят бюджет

Ако сте поканили външен лектор, представете го и го оставете да разкаже на децата повече по темата.

3

Разкажете на децата, че обикновено практиката по света е приблизително 5% от приходите на хората да отиват за спестявания, 10% за инвестиции, 10% за дарения и 75% за ежедневни/месечни разходи. Това е моделът, по който повечето хора взимат решения за парите си.

Моят бюджет
4
Моят бюджет
 1. Обсъдете с учениците колко от средствата, които хората печелят, според тях реално се отделят за тези категории. Процентите ще варират, но учениците ще придобият обща, нагледна представа. Обсъжда се за какви неща те могат най-общо да спестяват, инвестират, даряват или харчат парите си. Нека учениците споделят идеи за какво те самите биха харчили, спестявали, инвестирали и дарявали. Направете кратък преглед на това защо хората биха избрали да даряват средства, вместо другите опции.

Бележка за преподавателя: За целите на този урок краткосрочен план се отнася за спестяване за неща през следващите седмици или месеци, със сигурност не повече от година. Дългосрочен план обикновено се отнася за инвестиране на спестяванията за по-дълго време от три години.

5

Раздайте на учениците по едно копие от Приложение 1 „Моят бюджет“. Прегледайте трите елемента на бюджета.

Моят бюджет
6
Моят бюджет

Дайте време на учениците да посочат какви са месечните им приходи и разходи в работните листове.

7

Ако учениците нямат източник на каквито и да е било лични приходи, нека да измислят такива, за целите на упражнението.

Моят бюджет
8
Моят бюджет

След като въведат данните за приходите, на учениците се задава въпросът какво планират да правят с разходите си. Насърчават се да помислят за краткосрочна цел, за която биха искали да спестяват парите си и нещо друго в дългосрочен план за инвестиране на други пари. (В работния лист „Месечни разходи“ се предвиждат две отделни графи – едната за спестяванията, другата за инвестициите).

9

На учениците се напомня, че спестяване/инвестиране обикновено означава:

 • да се научат да живеят с по-малко отколкото имат;
 • да намалят харченето за ненужни желания;
 • и това винаги включва „цената на избора“ да се откажат от едно или друго.
Моят бюджет
10
Моят бюджет

Обсъждат се с учениците въпросите в края на Приложение 1 „Моят план на разходите“. Бюджетът е план на разходите с времеви рамки (т.е. в рамките на определен период), той може да се променя, но не следва да се променя често. Целта им трябва да бъде да се опитат действително да работят и живеят в рамките на бюджета за срок от един месец.

11

Домашна работа „Разходите за един месец“: Учениците трябва да проследят колко получават и харчат всеки ден в рамките на следващите 30 дни, като си отбелязват в дневник или малък тефтер, специално избран за целта. Учениците трябва да носят тефтера със себе си и да си отбелязват всеки път, когато харчат пари, като посочват сумата и вида на разхода. В края на месеца учениците ще съберат разходите във всяка категория, като сравняват действителните разходи със стойностите от току-що създадения план на разходите. Учениците следва да дадат отговор в писмена форма на следните въпроси:

 • Как се справих?
 • Разходите бяха ли такива каквито очаквах?
 • Ако не, в кои области не съвпадаха те?
 • Ако харча прекалено много, какви са двете алтернативи, които имам?
Моят бюджет
12
Моят бюджет

На учениците се обяснява, че може да отнеме известно време преди разходите на учениците да отговарят на плана, но най-важното е да не се отказват от него, тъй като един добър план на разходите помага да се знае за какво отиват парите и помага за контрола над тях. Ключът към управлението на парите е „винаги да се живее малко под средствата“. Това умение ще им помогне да използват парите си мъдро през целия живот!

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg