Насоки за професионална автобиография

Учениците определят разликата между организациите с нестопанска цел и организациите със стопанска цел. Проучват възможности за доброволческа работа в стопанския и нестопанския сектор и разсъждават върху собствените си интереси и умения, свързани с бъдещата им професионална реализация. Изготвят автобиография с цел кандидатстване за доброволческа работа. Продължителност: Две занятия по 45 мин.

Цели на урока

 • Учениците ще могат да анализират връзката между своите интереси и способности, и подходящия избор на доброволческа дейност/стаж/професионална кариера;
 • Учениците ще могат да разграничат организации с нестопанска цел от организации със стопанска цел;
 • Учениците ще могат да формулират критерии за търсене на работа;
 • Учениците ще развият умения да подбират и отбелязват моменти от житейския си опит, които илюстрират силните им страни, свързаните с избраната от тях област за реализация;
 • Учениците ще могат да изготвят автобиография, предназначена конкретно за избраната от тях област за реализация
Необходими материали

 • флипчарт/дъска;
 • примерна автобиография;
 • актуални обави от местни/областни вестници или интернет източници за работа;
 • копия от Приложение № 1: Образец на автобиография
Работа вкъщи

Подготовка на учителя:

 • Подгответе кратък списък с онлайн адреси на местни и/или областни организации с нестопанска цел (вкл. дарителски), предлагащи възможности за доброволческа дейност/стаж/работа (използвайте дадените в Полезни връзки портали и сайтове, посочвайки вашето населено място или област);
 • Подгответе примерна фиктивна автобиография на ученик, следваща образеца в Приложение № 1. Виж и рубрика: Необходими материали и ресурси
 • Попълнете автобиография по зададен образец (от Приложение № 1)
Инструкции

1

Урок № 1

Раздайте на учениците няколко обяви за работа във вестници, които да разгледат. Ако имате необходимите ресурси, покажете на учениците подобни обяви и в интернет (вижте в Полезни връзки сайтове за търсене на работа). Дайте им възможност да зададат въпроси за формата и вида информация в обявите. Помолете учениците да разсъждават за критерии, които преценяват за важни при вземането на решение за работно място или професия (пари, място, интереси, използване на таланта, необходимо образование, удовлетворение от работата – дали ще ми носи радост?) Дайте на учениците малко време, за да се запознаят с обявите и да си изберат област, която ги интересува, или конкретно работно място, което биха искали да заемат.

Насоки за професионална автобиография
2
Насоки за професионална автобиография

Запишете избрани от учениците работни места и организации на видно място. Обяснете, че някои от тях може да са в стопанския сектор, а други – в нестопанския. Определете секторите и дайте примери за всеки от тях с местни/областни и/или национални организации (използвайте Библиография и по възможност изберете за пример местни/областни благотворителни организации, вкл. и приюти за животни, кухни за социално слаби хора, домове за възрастни хора, алтернативни грижи за деца и т.н.).

3

Обяснете на учениците, че някои мислят, че хората, които работят в организации с нестопанска цел, не получават заплащане. Кажете им, че тези организации използват доброволци, които не получават заплащане, но повечето имат платени служители. Някои организации – с нестопанска и със стопанска цел – предлагат стажове (възможности за хората да придобият опит на дадена длъжност или в дадена организация), които може да са платени, или – не. Отбележете всяко избрано от учениците работно място/организация със „С“ за стопанска и с „Н“ за нестопанска. Обсъдете с учениците следните въпроси: Поради какви причини може човек да търси работа в благотворителна организация с нестопанска цел, а не в компания със стопанска цел? Мислите ли, че може да има разлика по отношение на удовлетворението от работата? Ако да, защо?

Насоки за професионална автобиография
4
Насоки за професионална автобиография

Погледнете отново списъка с работните места/професиите, които интересуват учениците, и ги помолете да споделят с класа какво ги привлича в съответната работа и какви квалификации са нужни за нея. Нека учениците да помислят за уменията и чертите на характера си; дали притежават такива качества и умения, които биха им помогнали да получат избраната от тях работа? Какви дейности и опит илюстрират тези качества?

Обсъдете с учениците каква доброволческа дейност може да е свързана с избраната от тях професия. Нека учениците самостоятелно да потърсят в интернет информация за подходяща доброволческа работа, като ги насочите към портали и сайтове, които биха могли да използват (виж: Библиография).

Обяснете на учениците, че за следващото занятие по темата ще имат за задача да изготвят автобиография (Приложение №1: Образец за автобиография), която да им помогне да получат работа/възможност за образование в избраната от тях област.

5

Урок № 2

Проведете кратка дискусия с учениците, насочвайки ги с въпроса: Защо и кога ми е нужно CV/автобиография?

Раздайте няколко екземпляра от попълнената от вас примерна автобиография за запознаване с формата, като обемът не трябва да надвишава една страница. Обсъдете рубриките за попълване – учениците следва да си отбележа неща, които искат да включат в автобиографията си, като обърнат внимание на следните насоки:

 • силни страни: Избройте ключови умения и черти, които показват, че ще бъдете добър служител (напр.: Добра работа в екип; Отлични умения в междуличностни отношения; Добри компютърни умения и пр.)
 • житейски опит: Посочете участие в групи, клубове, доброволчески проекти или други дейности, които може да покажат положителните ви черти (в автобиографиите си учениците трябва да изтъкнат дейности и умения, придобити в училище и в други организирани младежки програми и дейности).
Насоки за професионална автобиография
6
Насоки за професионална автобиография

Самостоятелна работа

С помощта на текстообработваща програма на компютъра учениците трябва да напишат автобиографията си, като използват приложения образец. Може да не попълват частта за професионален опит, ако нямат такъв; опит, свързан с гледане на деца или друга почасова работа, може да се отрази при извънучилищната дейност. Разпечатайте автобиографиите, за да се прегледат. Помогнете на учениците да редактират автобиографиите си, ако е необходимо.

7

Заключителна дискусия

Попитайте учениците по отношение на кои части от автобиографията си се чувстват най-горди. Имат ли конкретни постижения, от които са особено удовлетворени? Има ли части в автобиографията им, които биха искали да се обогатят? Групирайте учениците по двойки, в които да обсъдят помежду си какво биха искали да направят, за да подобрят автобиографията си. Могат или да си разменят автобиографиите, или да ги обсъдят заедно. След това всяка двойка ще представи предложения пред класа.

Насоки за професионална автобиография

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg