Само фактите, моля!

Този урок има за цел за стимулира мисленето на учениците; кой какво поведение следва, какво прави и защо го прави? Учениците ще проучат мотивите за рециклирането, които са отвъд икономическата полза и ще се запознаят с други нагласи и идеи, които мотивират някои хора да извършват действия за общото благо.

Реализирани по този урок проекти:
Цели на урока

  • проучат характеристиките и мотивацията на тези, които рециклират;
  • се запознаят с икономиката на рециклирането;
  • проведат проучване, за да определят осведомеността и участието в инициативи за рециклиране сред хората на различни възрасти;
  • могат да изложат в писмена форма силни аргументи защо рециклирането/стопанисването си струва времето и усилията;
  • ще се научат да оценяват и анализират писан текст според съдържанието и оформлението
Необходими материали

  • Работен лист за проучване за рециклирането (Приложение 1). Пет екземпляра на ученик
  • Повече за пластмасата, хартията и металите (Приложение 2)
Инструкции

1

Приканете учениците да запишат на лист отговорите на два въпроса:

  • Какво се рециклира в България?
  • Къде има контейнери за рециклиране близо до дома им?
Само фактите, моля!
2
Само фактите, моля!

Помолете да вдигнат ръка тези ученици, които познават поне един човек, който рециклира. Кажете им, че няма нужда да споменават имена, а по-скоро искате да научите нещо за тези хора, които рециклират. Помолете учениците, които са вдигнали ръка, да споделят приблизителната възраст на хората, които познават и които рециклират неща и запишете в случайна последователност приблизителните възрасти на дъската. След това попитайте какво рециклират тези хора и запишете в случайна последователност рециклираните материали на дъската. Накрая попитайте защо мислят, че това, което правят съответните лица, е рециклиране, и запишете на дъската в случайна последователност отговорите им с една дума или израз. Подканете учениците да разгледат списъците на дъската и да помислят дали от написаното могат да се установят модели и защо смятат, че става дума за модел.

3

Поканете учениците да дефинират какво е рециклиране и как може да се организира (възможни отговори: в дома, всяко домакинства събира отпадъците разделно и ги предава на определени места; различните бизнеси организират употребата на отпадъчни материали; общините организират специална инфраструктурна дейност по рециклиране.)

Само фактите, моля!
4
Само фактите, моля!

След тази дискусия кажете на учениците, че искате да разберете какво вече знаят за рециклирането, и ги помолете да си представят, че трябва да отговарят с вярно/невярно в проучване.

5

Раздайте Работния лист за проучване за рециклирането с вярно/невярно (Приложение 1) и помолете учениците да го попълнят.    Когато проучването е попълнено, групирайте учениците по двойки, в които да сравнят отговорите си, и ги насърчете да обсъдят и, ако е нужно, да променят някои от отговорите си.

Само фактите, моля!
6
Само фактите, моля!

Съобщете на учениците, че първите десет твърдения на работния лист са верни и че се надявате, че и последните две са верни. Насърчете учениците да разсъждават по твърденията и проверете дали сред твърденията има такива, които са били изненада за тях и са ги научили на нещо ново.

7

Попитайте учениците как според тях биха се справили по-малки ученици или техни връстници, ако им се даде този въпросник? А членовете на семейството им? По-възрастни граждани?

Само фактите, моля!
8
Само фактите, моля!

Кажете на всеки ученик, че ще им дадете по четири допълнителни празни работни листа за проучването, които да използват за експеримент, при който ще трябва да направят проучването с четири различни лица: един ученик в начално или основно училище, един в гимназия, един възрастен на двадесет – двадесет и пет години и един на петдесет-шестдесет години или повече. Единствената идентификация, която трябва да се посочи на листа на проучването, е възрастовата граница на лицето, което го попълва.  Задайте това за домашно на децата преди следващия час.

9

Преди да разгледате и коментирате работните листове, поискайте от учениците да споделят прогнозите си коя възрастова група според тях ще се справи по-добре с проучването и какви са причините да правят такава прогноза. Ако е възможно, постигнете единодушие на изразените мнения.

Само фактите, моля!
10
Само фактите, моля!

Споделете с учениците, че хората, които рециклират, често ги наричат „стопани на природните ресурси на Земята“. Накарайте ги да поразсъждават какво може да означава това твърдение, като първо посочите някои от природните ресурси на Земята (т.е. вода, въздух, растения/дървета, минерали/нефт и др.) и след това определите „стопанисване“ (дефиниция: проучването, надзора или управлението на нещо: внимателното и отговорно управление на нещо, което ви е поверено).

11

Напомнете на учениците за въздействието от рециклирането върху околната среда на базата на резултатите от проучването за рециклирането (Приложение 1), които показват ясно, че от икономическа гледна точка рециклирането/стопанисването на природни ресурси е много смислено.

Само фактите, моля!
12
Само фактите, моля!

Помолете учениците да потърсят още причини за рециклирането, за да могат по-добре да отговорят на човека, който би казал: „Всичко се свежда до икономиката, аз имам повече пари, отколкото време. За мене просто е прекалено неудобно да рециклирам“.

13

Раздайте на учениците Приложение 2 и им дайте възможност да се запознаят с фактите.

Само фактите, моля!
14
Само фактите, моля!

Задайте на учениците въз основа прочетеното да напишат убедително гледната си точка със 75-100 думи в отговор на коментара на лицето, което казва, че няма време за рециклиране и че то причинява неудобството.

15

Приключете урока, като учениците представят пред класа устно убедителния си отговор с гледната точка, формулиран със 75-100 думи, и оставете време за въпроси и общи разсъждения, както и коментари за качествата на текста (отговаря на заданието; ясна логика на аргументите и ясни доказателства; добър език).

Само фактите, моля!

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg