За кого или какво работи НПО

Учениците ще изследват значими местни и национални организации с нестопанска цел, като проучват историята, услугите и целевите групи на организациите. Продължителност: Две занятия по 40 минути

Цели на урока

  • Формиране на знания за местни и национални организации с нестопанска цел;
  • Формиране на умения за проучване на историята, услугите и целевите групи на организациите
Необходими материали

  • Списък с неправителствените организации – членове на Български дарителски форум - https://www.dfbulgaria.org/
  • Лист за отбелязване на информацията (Приложение 2)
  • Достъп до уебстраници на посочените по-долу организации – компютър и връзка с интернет
  • Лист хартия и маркери или пастели за плаката
  • Бележки от докладите на екипите (Приложение 3)
  • По избор: листовки с информация за местни организации с нестопанска цел, предоставени от учителя
  • Тъй като по време на третото занятие учениците е необходимо да планират и проведат интервюта с представители на някои от проучваните организации, при подготовката на списъка с организации за учениците, учителят следва да се постарае да включи организации с нестопанска цел, с които е възможно да се проведат тези интервюта или лично, или по телефона, или по имейл
Инструкции

1

Кажете на учениците да си затворят очите и да си помислят за първото нещо, което им хрумва, когато чуят фразата „организация с нестопанска цел“. Нека учениците да споделят мислите си.

За кого или какво работи НПО
2
За кого или какво работи НПО

Разпределете учениците по двойки за работата им по този урок и последващите дейности. Възложете на всяка двойка една местна или национална организация с нестопанска цел. Кажете на учениците, че проучването им през следващите две занятия е много важно, тъй като представители на организациите, които те проучват, ще посетят класа. Ние ще ги интервюираме във връзка с работата им в общността и ролята им в организацията с нестопанска цел. По този начин учениците ще отговарят и за придобиването на собствените си познания.

  • Дайте на всяка двойка „Списък с уебстраници на членовете на Български дарителски форум“ или селектиран списък с членове на Национална мрежа за децата, в частта Членове – https://nmd.bg/tchlenove/. В търсачката Област може да търсите НПО във вашия географски регион.

Дайте им и Листа за отбелязване на информацията (Приложение 2), в който те ще запишат цялата информация, която съберат. Учениците могат да проучват организацията чрез сайта на БДФ или сайта на Национална мрежа за децата, от уебстраницата на съответната организация или чрез печатни материали – брошури, публикации в регионални медии, ако има налични. Очаква се тази дейност да им отнеме едно занятие от 40 минути.

3

Освен да попълнят листа с информация от предходния урок, нека учениците да създадат и информационен плакат за организацията за използване при презентация пред класа.

За кого или какво работи НПО
4
За кого или какво работи НПО

По време на втория урок, екипите следва да представят информацията на другите ученици. Всеки ученик ще има за задача да си води кратки бележки за всяка организация.

Бележките от докладите на екипите (Приложение 3) са включени към Приложение 2.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg