Основни демократични ценности

Урокът се проведе в два последователни часа. Децата добиха представа какво представляват основните демократични ценности, защо те са важни за всички хора- малки и големи. В контекста на формулирането им ние осъзнахме значението на правилата и важността да бъдат спазвани. Дефинирахме понятията-  ценност и демокрация,

Учител работил по този проект: Янита Печева
Описание на проекта

Започнах урока, разказвайки на децата за обозримия континент Европа, за  зараждането на човешката цивилизация, за великите умове, допринесли за нейното развитие, за техните открития, за свободата на разума . Изписах на дъската „pacta sunt servanda“ и обясних значението на сентенцията , а именно- Ако свободата е свобода на всеки, ако волята е осъществяване на свободата, то как да се избегнат конфликтите? Верният изход -договорът.В договора волята на едната страна съвпада с волята на другата.“Договорите трябва да се спазват.“

Говорихме  за ценностната система на отделния индивид като отправна точка от личността му, около която гравитират неговите цели, мисли, желания, с която са свързани действията и емоциите му.Припомнихме си изучените добродетели, като отново се спряхме на толерантността като движеща сила за възприемане на заобикалящия ни свят. Заедно стигнахме до извода, че толерантен може да бъде само свободният човек , който желае и другите да са свободни. Без толерантност една култура е винаги по-бедна и по-семпла. Толерантността не е природна даденост. Най- светлите умове на Европа дълго са воювали за нея. Подкрепа и разбиране към различното са се превърнали в трайно културно поведение и признак за европейска цивилизованост. Нуждата от свобода е воля за демокрация. Така изведохме понятието -демокрация.

Говорихме и за духa  на нашето Възраждане като просветително начало.За миналото, от което България е получила струите на своя нов живот, добродетелите на духа и волята.

Дискутирахме върху качеството за справедливост,а именно -изворът на справедливостта е равенство на всички хора в личното им достойнство, без значение каква власт, какви успехи или неуспехи има отделният човек. Веднага на преден план се откроиха следните добродетели- справедливост, солидарност, решителност, волята за успех, достойнство. За последното говорихме много. За това, че достойнството на човека е неприкосновено и всяка личност е ценна сама за себе си. Човекът е венец на творението. Той е неповторим и различен от другите.Човекът е дарен със свобода, има възможност да прави своя избор и да носи отговорност за своите действия. Най- много исках децата да разберат, че свободата на човека е немислима без отговорността. Затова им припомних за наученото от урока за правилата в класната стая, как заедно изготвихме таблото с правила.Тук , в училище, в нашия клас, се изживяват и споделят ценностите, на които се гради обществото: любов, сплотеност, насърчаване на развитието, загриженост, взаимна помощ и готовност. Тук се изгражда това, което прави силна всяка една общност- съчетаването между свобода и обвързаност.

Попитах децата какво означава ценност. Всички отговориха , че това са значимите за човека неща..Започнахме да ги изброяваме.Изписвам ги така, както децата ги определиха: активен живот, истинско приятелство, жизнена мъдрост-възпитание, здраве, равенство-жизнерадост, красота, отговорен/ признание от другите/, свобода- независимост, свободен избор, творчество , увереност в себе си, сигурност в семейството, щастие за другите.

За домашно децата имаха да напишат -как изглеждат основните демократични ценности в нашето училище, подбор на материали за изготвяне на табло.

Галерия

Основни демократични ценности
Основни демократични ценности
Основни демократични ценности
Цели на проекта

  • да развият разбиране за същността и необходимостта от правила у дома, в общността и обществото като цяло
  • да разберат какви са ОДЦ и по какъв начин са обвързани с правилата в общността

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg