Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!

Клас: 8

Учениците ще изследват проблеми, породени от природно бедствие и ще дават примери за помощта, оказана в опит да се помогне на пострадалите. Те ще изследват ролята на различните сектори в посрещането на потребностите при бедствия. Учениците ще се запознаят с кампания по набирането на вещи и/или организации, за които те могат да допринесат с благотворителна дейност при нужда.

Учител работил по този проект: Венета Максимова
Описание на проекта

Занятието започва с индивидуална задача за всеки ученик – да изброи всички места на които е бил през последната седмица сам или с родителите си – училище, болница, ресторант, магазин и др. Следват въпроси за евентуална кризисна ситуация, която би могла да възникне там, и правилните реакции при подобна ситуация. Става ясно, че всички ученици имат представа за правилните действия при кризисна ситуация.

Следва формулиране на понятията:

Бедствие – е разрушително по своята същност и мащаби природно явление, в по-голямата си част неподлежащо на контрол от страна на човека, което застрашава и заплашва здравето и живота на хората и води до значителни материални повреди и щети. Типични примери за природни бедствия са вулканичните изригвания, земетресенията, наводненията, лавините, тропическите циклони

Авария – е опасно произшествие от техногенен характер, което може да доведе до големи разрушения при дадения обект или в околната среда, както и да застраши живота на хора.

Катастрофа – когато аварията е свързана с раняване на хора или причиняване на смъртта им, тя се нарича катастрофа. Когато е транспортна, катастрофата може да бъде причинена не само от авария, но и от човешка грешка. Изисква  незабавна, спасителна и непосредствена възстановителна намеса в широк мащаб.

Следва дискусия за големите бедствия за които учениците имат представа от медиите или от лични наблюдения. Най-често се споменават Хитрино и ураганът от 31.01.2015 г във Вършец, който разруши много покриви и нанесе огромни щети върху боровия парк в града. Припомниха си акциите по преодоляване на последиците – доброволчески труд на хората, реакциите на институциите, DMS кампанията, фейсбук страницата и др.

Обсъждането продължава с  приликите и разликите между сектора със стопанска цел, с нестопанска цел и държавните институции и съвместната работа на трите сектора за посрещане на потребностите в обществото и предоставяне на различни услуги – набиране на парични средства, материални ресурси, доброволчески труд, използване на умения.

Формулираме термина „филантропия“ – споделяне на време, умения и средства и извършване на действия за общото благо и всеки от тях споделя с какво би могъл да бъде най-полезен при възникване на кризисна ситуация в училище.

Следва съвместно практическо занятие на 7 а и 9 а класове за проиграване на схемата за евакуация при кризисна ситуация. Въпреки предвиденото участие на Началника на УПБЗН – град Вършец, Лъчислав Лазаров, се оказа, че в предварително уговорения час, служителите на Участъка по противопожарна безопасност са заети с реално възникнал проблем – пожар в землището на с. Драганица. Това наложи младите добрововолци със съдействието на охранителят на училището, г-н Тодор Георгиев, да съставят план за действие и организират евакуацията от сградата. Благодарение на придобитите знания, сформираните екипи успяха да се мобилизират, да се справят сами и в рамките на 3 минути да евакуират всички присъстващи в учебното заведение, както и с последващите първоначални действия, свързани с реакция в кризисни ситуации.

От коментарите в час

„Важно е да няма паника и истерия“

„Трябва да си помогнем сами и да подкрепим другите“

„И тук, както и навсякъде, е важно да сме единни и организирани“

„Може ли да има превенция?“

„По-добре е да си подготвен за неочакваното“

Галерия

Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!
Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!
Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!
Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!
Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!
Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!
Помощ при бедствия – сила, щедрост и лидерство!
Цели на проекта

  • Да дадат определение на филантропията и връзката й с различните сектори в обществото
  • Да проучат дарителските организации, участващи в оказването на помощ след наводненията във Варна и Мизия през 2014 г., и опита в конкретните казуси
Използвани материали

  • Приложение 1: Секторите в обществото
  • Приложение 2: Схема на секторите в обществото

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg