Правата на човека. Правата на децата. Права и привилегии. Правила. Отговорности. Ангажименти.

Урокът се проведе в два последователни часа. През първият учебен час учениците работят съвместно учителя и с г-жа Анета Петкова, педагогически съветник в училището, като дискутират по основните моменти, на които тя постави акцента. Представяне на основна информация за историята на правата на човека и правата на детето; Запознаване с равните права на детето и защитата от дискриминация като основа на развитието на детето в една група, общност и държава; Засилване на уважението към правата на човека и развиване на чувство за самоуважение и уважение към другия – чувство за човешко достойнство; Стимулиране на положителни преживявания, нагласи и поведение чрез упражняване на правата на детето, които водят до зачитане на правата на другите; Представяне на основни теми за разбиране и зачитане на културното разнообразие, особено по отношение на различни национални, етнически, религиозни, езикови и други малцинства и групи.   През първият учебен час дейносста на учениците продължава като изработват проект/план за популяризиране на правата на детето в училището си под ръководството на учителя и на г-жа Анета Петкова – педагогически съветник в училището. Вторият час се провежда съвместно с представители на Агенцията за социално подпомагане в Горна Оряховица, отдел „Закрила на детето“ - Г-жа Невена Георгиева, директор на отдел „Закрила на детето“  и г-жа Вера Бонева, мл. експерт и психолог в отдела за „Закрила на детето“.

Учител работил по този проект: Даниела Христова Кенарева
Описание на проекта

Дейност :1

Урокът започна с формуриране на думата „дете“. В нашата страна за дете се приема всеки човек на възраст под 18 години.
Освен твоите родители или настойници държавата също трябва да се грижи за теб и да те закриля. Всички видове закрила, които можеш да получиш са описани в специален закон – Закон за закрила на детето.

Преди началото на урока са подготвени флаш карти от ПРИЛОЖЕНИЕ 1, така че да има комплект за всеки един екип.

Сформираните екипи имат 5 минути да разгледат 23-те карти от ПРИЛОЖЕНИЕ 1 и да ги подредят в два реда. Поставят всички, които биха определили като ЖЕЛАНИЯ (неща, които искаме) на единия ред, а на другия всички, които биха определили като НУЖДИ (неща, от които имаме потребност/ Учителят и педагогическият съветник поставят въпроси към всички.

 • Беше ли трудно да решите кое е нужда и кое е желание?
 • Каква е разликата между двете?
 • Има ли случаи, в които те се покриват? Дайте примери от картите или други от живота

си.

 • Смятате ли, че всички желания на децата по света са удовлетворени?
 • Смятате ли, че всички нужди на децата по света са удовлетворени?

На учениците се обръща внимание да правят разграничения между ЖЕЛАНИЯ И НУЖДИ. В основата на тяхното разграничаване стои разбирането, че ЖЕЛАНИЯТА като цяло не са необходими за оценяването, растежа и развитието на детето. И това е и причината именно на НУЖДИТЕ НА ДЕЦАТА да се придава изключително значение и те да бъдат наричани ПРАВА НА ДЕЦАТА в документи с изключително значение, каквато е КОНВЕНЦИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО.

 

Дейност :2

Учениците дискутират основни моменти от видеото tps://www.youtube.com/watch?v=22GLJsGLDxc&feature=youtu.be

Изказват мнение за предоставените им права и за възможността да се възползват от тях.

Всички ученици се солидаризират с приетите права на детето:

 • Всички деца имат равни права и право на защита от дискриминация
 • Право на име и националност
 • Право на семейство
 • Право на свобода на мислите, разума и религията
 • Право на майчин език и култура. Мултикултурализъм
 • Право на свобода на сдружаване
 • Право на лично пространство
 • Право на информация и изразяване на мнение
 • Право на защита от всички форми на насилие и експлоатация
 • Право на равни права за децата със специални образователни нужди
 • Право на здраве и здравни услуги
 • Право на игра, почивка, културна и творческа дейност
 • Право на защита от употреба на психотропни вещества.
 • Право на защита от сексуална експлоатация
 • Право на защита от трафик
 • Право на защита във време на война и военни конфликти

Учениците зе запознават с Конвенцията за правата на детето на ООН/ Приложение 2/.

 

Дейност :3

Първият учебен час продължава като се подготвя ПЛАН ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА ПРАВАТА.

Учениците се разделят на 3 екипа.

Всеки екип да работи в рамките на 10 минути и формулира идея за популяризиране на наученото в часа по отношение на правата на детето сред други деца и ученици  от училището в рамките на следващия месец.

Идеята е представена в 6 стъпки, отговаряйки на следните въпроси:

За кого е предназначена?

Какво се случва?

Къде се случва?

Кога се случва?

Кой участва?

Какво е нужно, за да се случи?

Всеки отбор представя своята идея пред другите екипи за не повече от минута.

 

Дейност :4

Вторият час се провежда съвместно с представители на Агенцията за социално подпомагане в Горна Оряховица, отдел „Закрила на детето“. Г-жа Невена Георгиева, директор на отдел „Закрила на детето“  и г-жа Вера Бонева, мл. експерт и психолог в отдела за „Закрила на детето“, които разговаряха с децата по въпросите за „всички видове закрила“ на детето, съгласно Закона за закрила на детето.

 

 

Галерия

Правата на човека. Правата на децата. Права и привилегии. Правила. Отговорности. Ангажименти.
Правата на човека. Правата на децата. Права и привилегии. Правила. Отговорности. Ангажименти.
Правата на човека. Правата на децата. Права и привилегии. Правила. Отговорности. Ангажименти.
Цели на проекта

 • Запознаване с правата на човека и в частност с правата на детето и най-общо представяне на основните права, залегнали в Конвенцията за правата на детето на ООН.
 •  Учениците да се научат да разграничават желания, нужди и права;
 •  Учениците да могат да обяснят значението на КООНПД за живота на децата;
 •  Учениците изработват проект/план за популяризиране на правата на детето в училището си.
Работа вкъщи

На учениците беше зададена домашна работа да прегледата видеото от линка

tps://www.youtube.com/watch?v=22GLJsGLDxc&feature=youtu.be

© Всички права запазени 2022 @ Learningtogive.bg