Професии в служба на хората

Учениците да обмислят и да предлагат идеи за професии, които са част от всяка общност. На учениците да им бъдат представени професии със ,,стопанска" и с ,,нестопанска" цел в общността.

Учител работил по този проект: Анка Жекова
Описание на проекта

Темата беше разгледана в две поредни занятия – 28.03.2017 и 04.04.2017 г. На учениците им беше дадена предварителна задача – да проучат професиите на своите родители/род и да разберат какво правят възрастните, когато са на работа. В часа всеки ученик сподели резултата от проучването си. С гордост разказваха за труда на своите родители и колко е важна всяка професия за общото благо. Определиха кои професии произвеждат стоки и разбраха, че те имат общо име ,,професии със стопанска цел“ и ,,професии с нестопанска  цел. Имаха възможност да съставят ,,коктейл“ от професии и да ги обединят по общи признаци, както  и да покажат знания за необходимите изисквания към упражняващите дадена професия.  С много емоция довършваха израза ,,Когато порасна, ще стана … „. Предсатвиха интересни професии в играта ,,Познай коя професия съм“.

В края на занятията по темата обобщиха, че всички професии са важни, щом общността има нужда от техните стоки или услуги.

Цели на проекта

  • Да разширят знанията си за света на професиите и тяхното значение за живота на обществото
  • Да се представят понятията професия със ,, стопанска " и с ,,нестопанска" цел
  • Да осъзнаят, че всяка професия е значима, когато е в полза на обществото
Използвани материали

  • маркери, цветни листи, презентации за професии, игри от часовете по домашен бит и техника

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg