Стъпки в разработване на проект. Разработване на доброволчески проект

Уменията за разработване и реализиране на собствен проект са важна част от образованието на младите хора в България. Те дават възможност на отделната личност или екип да реализира собствените си цели и идеи,  да решава съществуващи проблеми като планира конкретни дейности, мобилизира необходими ресурси и създава обществена подкрепа за осъществяването им.

Учител работил по този проект: Албена Цветкова
Описание на проекта

Увод: Реализацията и управлението на проекти е важен елемент от съвременната бизнес среда у нас. Придобиването на знания и умения в тази област са особено важни за предприемачите, настоящи и бъдещи, защото развитието на предприемачеството става в условията на ограничени ресурси, растяща технологична динамика и глобални влияния върху пазарите. 

Следва разискване върху предложени определения за проект:

 • “Набор от определени цели, задачи и дейности, които се осъществяват в рамките на определен срок.”
 • “Организирани дейности за постигане на определени цели в рамките на определено време и ресурси.”
 • “Планирано начинание, представляващо комплекс от взаимно свързани и координирани дейности за постигане на определени специфични цели в рамките на определен бюджет и период от време.”
 • “Временна организация, необходима за постигането на уникален, предварително определен резултат за определено време с използване на определени ресурси.”
 • “План за постигане на определени цели.”

Разяснителна част за характеристики на проект:

 

 • Проектът е ограничен във времето, има точно начало и край.
 • Има предварително изградена организационна структура.
 • Реализира определени цели.
 • Предварително се прогнозират измерими резултати, които трябва да се постигнат.
 • Включват се комплекс от дейности, обслужващи постигането на резултатите.
 • Изчислява се количеството на ресурсите за изпълнение на проекта.

Учениците се разделят на две групи, като всяка от тях получава за задача да създаде собствен проект за развитие. Той е комплекс от организирани дейности, които се осъществяват в рамките на определено време и ресурси и водят до очаквани резултати, допринасящи за постигането на целите на проекта, като довеждат до преодоляване на определен проблем на развитието на дадена общност. Учениците работят, следвайки следната логическа рамка:

  Описание Индикатори за

напредък

Източници за доказване Рискове и предположения

 

Главна цел

 

Каква е общата, по-обхватна цел, за която ще допринесе проектът? Кои са ключовите индикатори, свързани с главната цел? Какви са източниците на информация за тези индикатори?  
Специфична цел Какви са конкретните цели които ще бъдат постигнати чрез проекта? Какви са количествените и качествени индикатори, които показват дали и в каква степен са постигнати конкретните цели? Какви информационни източници има или могат да бъдат събрани? Какви методи са необходими за получаване на тази информация? Кои са факторите и условията, които не се контролират пряко от проекта, но са необходими за постигането на тези цели? Кои са рисковете?
Резултати

 

Какви конкретни постижения са предвидени за постигане на специфичните цели? Какви са ефектите и ползите от проекта? Какви промени ще се генерират? Какви са индикаторите, с които се измерва дали и в каква степен проектът постига предвидените резултати и ефекти? Какви са източниците на информация на тези индикатори? Какви външни фактори и условия трябва да бъдат изпълнени, за да бъдат реализирани навреме очакваните постижения и резултати?
Дейности

 

Какви ключови дейности трябва да бъдат осъществени и в каква последователност, за да бъдат получени очакваните резултати? Ресурси:

Какви ресурси са необходими за осъществяването на всяка дейност?

Средства:

Какви са средствата за набавяне на ресурсите и от къде ще се получат?

Какви са необходимите предпоставки за започване на проекта? Кои са рисковете контролирани от проекта?

 

 

Предложенията на екипите са следните:

 1. Проект „Доброто в дела и картини“ – участие в Дни на добрите дела – мотивиране на учениците от всички класове и създаване на ФБ събитие „Доброто в дела и картини в периода 25.05.2018 – 31.05.2018 г., където всеки желаещ може да качи свой материал със снимка и текст.

https://www.facebook.com/events/526506647745871/

 1. Проект „Бъдещето е зелено“ в рамките на „Европейска седмица на устойчивото развитие – общоевропейска инициатива, организирана от Европейската мрежа за устойчиво развитие (ESDN)“ в периода 31.05.2018 – 05.06.2018 г. В рамките на седмицата 30 май – 5 юни 2018 учениците ще извършат проучване, свързано с ендемитните растителни видове на територията на Природен парк „Врачански Балкан“ и ще изработят табла, които ще бъдат поставени на видно място в училището. Ще бъдат изготвени презентации по темите „Биомиметиката – науката на бъдещето“, „Зелена харта на класа“ и „Устойчиво управление на горите“ с акцент върху това, което природата е създала, адаптирайки го чрез съвременните технологии за нуждите на човешкото общество.

Очаквани резултати:

 • Активизиране участието на младите хора в обществения живот;
 • Емоционална ангажираност на учениците по проблемите, чиито разрешаване цели създаването на проектите;
 • Усвояване на нови умения, работа в екип и удовлетвореност от участието.
Галерия

Стъпки в разработване на проект. Разработване на доброволчески проект
Стъпки в разработване на проект. Разработване на доброволчески проект
Стъпки в разработване на проект. Разработване на доброволчески проект
Стъпки в разработване на проект. Разработване на доброволчески проект
Цели на проекта

 • • Изграждане на познание за предназначението и същността на проектната дейност, както и формирането на умения за изготвянето и управлението на проекти;
 • • Планиране на общи действия и взаимна подкрепа с фокус върху разрешаването на конкретен проблем;
 • • Предоставяне на възможност на членовете на екипа да избират своите роли в групата и да определят изискванията и критериите при изпълнение на задачите;
 • • Стимулиране и развитие на творческата индивидуалност и висока мотивация и отговорност.
Използвани материали

 • Компютър, интернет;
 • Канцеларски материали.
Библиография

 • ОБУЧИТЕЛЕН МОДУЛ: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ - Татяна Куколева
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В ПУБЛИЧНАТА СФЕРА - ДОЦ. Д-Р ТАТЯНА ТОМОВА

© Всички права запазени 2023 @ Learningtogive.bg