Благотворителността – добро дело близко до нас

Този урок ще обрисува как хората в ежедневието си се нуждаят от доверие. Ще даде определение за филантропия/дарителство и ще обясни как то работи за общото благо в рамките на семейството, училището и квартала. Продължителност: Две занятия по 40 минути

Цели на урока

 • Учениците ще формират знания за филантропия/дарителството и как то работи за общото благо;
 • Учениците ще формират представи и умения за дарителски жестове;
 • Учениците ще формулират представи за начините, по които дарителски жестове се случват в семейството, училището и местната общност/квартала.
Необходими материали

 • Хартия за флипчарт или черна дъска
 • Превръзки за очите (5)
 • Общо благо за всички (вж. Приложение № 1)
 • Картончета с думи (благотворителност, доверие, общо благо, семейство, училище, квартал)
 • Снимка на героя от историята в Благобектив 2012 – бай Тодор от кв. „Васил Левски”, София.
Инструкции

1

Урок № 1

Задайте следния въпрос: Възможно ли е да се доверите сляпо на други хора, в опит да направите това, което е правилно? Изберете пет отбора от по двама ученици. Обяснете, че във всеки отбор ще има водач и спътник,  който го следва. Всеки водач трябва да води спътника си из стаята през препятствия като дава указания и го напътства. През цялото време водачът няма право да докосва спътника. Осигурете по 20 секунди за всеки отбор. Изберете пет нови отбора. Този път водачите трябва да водят спътника си за ръка из стаята през препятствията. Време: 20 секунди за всеки отбор. За третата демонстрация, кажете на водачите да дават указания и напътствия и държат спътника си  за ръка през целите 20 секунди.

Благотворителността – добро дело близко до нас
2
Благотворителността – добро дело близко до нас

Кажете на учениците да разсъждават върху преживяното като отговорят на следните въпроси:

 • Какво наблюдавахте?
 • Какво е чувството да бъдете водени от указания, докосване или от напътствия и докосване?
 • Бихте ли променили нещо? Защо да или защо не?
 • Имахте ли нужда да се доверите на другия член на отбора, за да бъде мисията успешна?
 • Предпочитате ли вашият партньор да ви бъде и личен приятел?
 • Какво щеше да се случи, ако не работехте заедно, в екип?
3

На хартия за флипчарт покажете следните думи и съответни определения:

 • филантропия /дарителство (даряване на нечие време, умения или средства в името на някой друг или на общото благо)
 • доверие (увереност или вяра в даден човек или нещо)
 • общо благо (благосъстояние, споделено от цяла група от хора)
 • правила – поредица от стъпки, които следваме и около които сме обединени, за да живеем в общност по хармоничен начин – да дефинират децата , както те го разбират
 • семейство (група от хора, свързани кръвно или чрез брак, и които имат общи прадеди)
 • училище – да дефинират децата
 • квартал/блок/жилищна кооперация – да дефинират децата
Благотворителността – добро дело близко до нас
4
Благотворителността – добро дело близко до нас

Листът трябва да бъде поставен на видно място в класната стая за бъдещи справки. Поискайте от учениците да формулират значенията на думите, които нямат определения заедно с примери за всяка от тях. Може да изберете други думи, които да бъдат дефинирани от децата.

Поискайте от децата да дадат примери за дарителство, както и ситуации, в които те са се доверили на някого.

5

Урок № 2

Обяснете, че семейство, училище и квартал представляват различни групи, към които принадлежим. Попитайте как всяка група е свързана с доверие, общо благо, правила и дарителство. Поискайте от учениците да дадат примери за това, как всички те са взаимно зависими, като зададете следните въпроси:

 • Какво правите за членовете на вашето семейство, училище или квартал?
 • Как това помага?
 • Смятате ли, че другите ще направят същото за вас? Обяснете, че подкрепата през време, пари, идеи, доброволчество са все актове на дарителство.
Благотворителността – добро дело близко до нас
6
Благотворителността – добро дело близко до нас

Обяснете на учениците, че като граждани всички ние имаме право да се ползваме общи блага, но имаме също и отговорности. Помолете учениците да назоват някои от тях. (спазване на закона, толерантност към чуждите религии,  да не лишаваме другите от право на живот, свобода или собственост, да не ги дискриминираме заради цвета на кожата и етноса им). Можем да допринесем за общото благо и като даряваме – пари, време, труд и т.н.

7

Прочетете на децата за „Незнайко в слънчевия град“ – коментирайте какво значи добро дело и защо то трябва да бъде безкористно и да не мислим за изгодите за нас?

Благотворителността – добро дело близко до нас
8
Благотворителността – добро дело близко до нас

Прочетете или покажете на децата историята на бай Тодор. Какво прави той за общността, в която живее и защо можем да го наречем дарител?

Алтернативен вариант, ако искате да дадете пример за по-мащабен дарителски жест, направен от жител на даден град – прочетете кратката история на Мария Жекова – дарител от Стара Загора – какво е направила тя за града си и какъв е бил нейният мотив?  Линк към историята.

9

Върнете се отново към думите доверие и общо благо. Обяснете, че във всекидневния живот хората се доверяват един на друг, за да правят неща, които ще подобрят живота им. Кажете на класа, че когато нещо се прави в полза на цяла група, то се нарича общо благо. Общото благо може да възникне в семейството, училището и квартала. Раздайте Общо благо за всички (вж. Приложение 1). Кажете на учениците, че тъй като работят самостоятелно, те трябва да се изброят някои от начините, по които доверието в другите води до общо благо за всички.

Благотворителността – добро дело близко до нас

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg