Дефиниция за термините

Учениците ще дефинират понятието дарителство/филантропия като „безвъзмездно споделяне или даване на време, умения и средства  полза на други хора.“ Продължителност: Едно занятие от 40 минути

Цели на урока

  • Учениците да почувстват, че са част от една общност, в която трябва да си помагат и уважавават;
  • Учениците да проявят съпричастност и доброволно да отдадат своето време, умения или средства за другите.
  • Учениците да прояват разбиране към нуждите на хората.
Необходими материали

  • https://www.youtube.com/watch?v=ZINIDcej7x0
  • https://www.youtube.com/watch?v=lTiFH7a05D8
Работа вкъщи

Учениците трябва да попитат своите родители/настойници да дадат примери за това как тяхното семейство или приятели даряват (са дарявали) или могат да дарят време, средства или умения за квартала или общността.

Инструкции

1

Напишете на дъската думата „дарителство“/„филантропия“. Помолете учениците да напишат какво означава това? Оставете няколко минути за тази дейност. Учениците четат на техните съученици определенията, които са написали. Докато ги четат, учителят пише на дъската думи, които те използват, свързани с времето, средства или умения. Покажете едно от видеата (вж. Библиография). Дискутирайте видяното.

Дефиниция за термините
2
Дефиниция за термините

Разкажете на класа следната история:

„Беше деня на изборите и г-жа Иванова искаше да отиде да гласува. Тя беше планирала да вземе бебето в количката с нея, но точно в този ден бебето изглеждаше настинало и не беше подходящо да го извежда. Като чу за този проблем, съседката – г-жа Атанасова, настоя г-жа Иванова да остави бебето при нея, докато гласува. Това беше идеалното решение и г-жа Иванова откри, че в края на краищата ще може да отиде до избирателната секция и да гласува.“

3

Кажете на учениците, че постъпката на г-жа Атанасова е пример за филантропия/дарителство. Попитайте учениците, дали г-жа Атанасова е дарила време, умения или средства и как постъпката й е била в полза на друг човек.

Дефиниция за термините
4
Дефиниция за термините

Разделете учениците да работят в групи по трима и да дадат определения със свои думи. Когато групите са готови с определенията си, направете на дъската графика – мрежа за колективно обсъждане. Всяка група представя своята идея за това какво е филантропия. Докато мрежата се оформя, класът вижда приноса към темата на отделните групи. Мрежата може да включва синоними на думите в определението, примери за всяка дума или лични преживявания, свързани с дарителство и споделяне.

5

Напишете на дъската следната дефиниция: „Филантропия е даряване на време, умения или средства и предприемане на действия в полза на всички хора.“ Попитайте учениците дали в тази дефиниция има части, които не са били включени в мрежата за общо обсъждане на термина.

Дефиниция за термините
6
Дефиниция за термините

Помолете учениците да разсъждават върху урока като изброят примери за даряване на време, умения и средства. Те могат да дават примери за време, средства и умения или да направят условни знаци с ръчички за думите в дефиницията.

 

7

Попитайте учениците кога те са направили нещо филантропско/дарителско. Дали днес (през последната седмица) са постъпили филантропски (като дарители)? Нека споделят дали някога някой е постъпвал филантропски с тях? Попитайте ги кога човек се чувства по-добре – когато дарява или когато получава дарение?

Дефиниция за термините

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg