Деца помагат на деца – да четем заедно!

Чрез планиране и прилагане на Програма за четене с приятели учениците ще осъзнаят важността да се включват активно в подпомагане на другите в нашата училищна общност. Продължителност: Три занятия по 40 минути

Цели на урока

 • разширяване и стимулиране на читателските интереси на учениците;
 • обoгатяване речника на учениците, чрез изграждане на табло от думи;
 • развиване умения сред учениците за дарителство;
 • формиране на знания и умения за обработване и анализиране на данни от анкети;
 • развиване на умения за пълноценно общуване с по-малки на възраст деца.
Необходими материали

 • Картончета за съобщения(изработени като отворена книга или сърчица)
 • Маркери
 • Голямо табло (изработено като отворена книга)
 • Груба кафява хартия за макети
 • Картончета за флаш карти за учене
 • Книга „Франклин учи Хариет“
 • Приложение 1: Писмо до родителите
 • Приложение 2: Насоки за провеждане на програма за четене с приятел
 • Приложение 3: Книга на моя приятел
 • Приложение 4: Моят приятел за четене
Работа вкъщи

Приложение 1: Писмо до родителите

Инструкции

1

Бележки за преподавателя: Уроците са разработени с идеята на Програма за четене с приятели. Преди да я приложите е необходимо да изберете клас с по-малки на възраст деца (предучилищна паралелка или 1ви клас) и да обсъдите програмата като обща възможност с учителя. Обсъдете очакваните резултати, както за вашите ученици, така и за по-малките. Използвайте подходящи литературни произведения, съобразени с възрастта и интересите на децата. Осигурете копия от книгите, подходящи за четене с приятели. Можете да се обърнете към училищната библиотека или тази в квартала. Друга възможност е да насърчите учениците да донесат отвкъщи любими книги за по-малки и да ги разменят помежду си.

Изпратете Приложение 1: Писмо до родителите до домовете на учениците.

Деца помагат на деца – да четем заедно!
2
Деца помагат на деца – да четем заедно!

Прочете на учениците „Франклин учи Хариет“, разгледайте книжката и обсъдете как Франклин по забавен начин учи своята сестричка на интересни и полезни неща. Поговорете с тях как те ще бъдат ефективни приятели за четене. Попитайте учениците какви са резултатите от подхода за обучение, който е представен в книжката. Обяснете как очакванията от процеса на обучаване се определят от различията сред учениците – те имат различни нива на опит, силни страни или възможности. Помогнете на учениците да разберат, че има различни видове интелигентност, различни преживявания и различни стилове на учене.

3

С помощта на ролеви игри учениците ще изработят техники как да бъдат ефективни Приятели за четене. За примерни указания направете справка с Приложение 2: Насоки за Програма за четене с приятели.

Тук можете да разделите урока и практическата задача да я проведете в следващ час.

Деца помагат на деца – да четем заедно!
4
Деца помагат на деца – да четем заедно!

Разделете учениците по двойки за ролева симулация. Дайте на всяка двойка Приложение 3: Книга на моя приятел. Помолете учениците да прочетат книга, която са донесли или са разменили с друг съученик в началото на часа. Един ученик играе ролята на по-малкото приятелче, с което четем, за половината от историята, и след това си разменят ролите. Използвайте Приложението: Книга на моя приятел като ръководство за анализиране на книгата по време на дискусията след четенето.

5

Учениците правят флаш карти за всяка буква от азбуката и за думите, на които те ще научат приятеля, с когото четат. Думите трябва да се поставят на таблото с думи в класната стая на приятелския клас. Кажете на учениците да запишат разсъжденията си в Дневника от урока.

Деца помагат на деца – да четем заедно!
6
Деца помагат на деца – да четем заедно!

Обсъдете очакванията за процеса по времето за четене заедно с приятел от по-малките ученици от друга класна стая. Уверете се, че е налице цялата логистика за посещение на други класни стаи. Учениците трябва да са сигурни, че знаят точно какво да правят, когато се срещнат с техния приятел за четене в следващото занятие в класната стая.

Поговорете отново за (Приложение 2) Програмата за четене с приятели.

Ако усетите несигурност у учениците, обсъдете отново техниките, с които биха били полезни. Когато сте напълно готови и всеки знае какво трябва да направи можете да осъществите посещението.

7

Учениците се срещат с техните приятели за четене. Докато се опознаят помежду си, нека всяка двойка разговаря за любими спортове и игри. Нека поговорят за интересни филми, които са гледали, или забавни книги, които са чели. Нека споделят хобита или други интереси и занимания, които имат. По-големите ученици пишат на картончетата за съобщения (изрязани като отворена книга или сърчица). По-малките ученици могат да нарисуват това, което най-много обичат да правят.

Деца помагат на деца – да четем заедно!
8
Деца помагат на деца – да четем заедно!

Четене на книга с приятел: прочетете и споделете книгата с приятеля, с когото ще четете. Покажете картичките с написаните думи (изработени в урок № 1), когато стигнете до съответните думи. Нека приятелят за четене да постави тези картички на Таблото с думите, след като свършат с четенето на разказа.

9

Приятелите за четене попълват Приложение № 4: Моят приятел за четене.

Деца помагат на деца – да четем заедно!
10
Деца помагат на деца – да четем заедно!

Помолете учениците да обработят отговорите от Приложение № 4: Моят приятел за четене, като работят в групи по 6-има. Обсъдете резултатите. Помолете учениците да напишат отговори на следните въпроси:

 • Колко ученика са се включили в Програмата за четене?
 • Колко книги/истории са оценени с повече от 3 звезди?
 • Колко книги/истории са оценени с по-малко от 3 звезди?
 • Колко нови думи са отбелязани на таблото?

На колко човека ще бъдат препоръчани книгите/историите?

11

В резултат на тези отговори, посочете две причини, поради които смятате, че „Приятели за четене“ беше успешна дейност. Попитайте учениците какво мислят, че може да се направи по-добре за следваща среща по Програма за четене с приятели?

Нека учениците да запишат разсъжденията си в дневниците си

Деца помагат на деца – да четем заедно!
12
Деца помагат на деца – да четем заедно!

Последващи инструкции: Можете да организирате събитие за представяне на Програмата за четене, вкл. Таблото с думите, пред родители и други съученици. По-големите могат да връчат сертификати за благодарност на техните приятели за четене. Тази дейност може да се извършва по всяко време, удобно за програмата в училище.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg