Истината и лъжата в политиката

По време на това занятие се обсъжда отношението истина : лъжа в сферата на политиката. Учениците разсъждават по въпроса защо разчитаме политиците да са честни и почтени и защо на политиците това по-скоро трудно им се отдава. Продължителност:  Едно занятие от 40 минути

Цели на урока

 • да различават истина от лъжа в политически изказвания
 • коментират защо хората очакват и същевременно не очакват почтеност и честност в политиката
 • обяснят значението на понятието „гражданска добродетел”
Необходими материали

 • 5 листа с предварително написани цитати (за изпълнение на втора точка от насоките: За истината и лъжата в политиката)
Работа вкъщи

 1. Две занятия преди настоящото, помолете учениците да проведат своеобразна анкета с член от семейството им, който анонимно да отговори на два въпроса:
 • Кой е най-честният политик?
 • Кой политик лъже най-много?

(без да уточнявате националност, исторически период и пр.)

Нека ви предадат отговорите по време на занятиетео преди този урок, така че да може да обобщите резултатите. Обърнете внимание при обобщаване на данните на следните отношения: брой „честни” : брой „лъжливи”; българи : международни; съвременни : исторически фигури; мъже : жени; местни : национални, и пр.; разбира се, типологията зависи и от отговорите, които получите. Особено внимание обърнете на повтарящи се лица. В края на настоящия час съобщете резултатите и попитайте учениците дали и респ. какво са чували за честността/нечестността на съответните хора.

 1. В края на предходното занятие, помолете учениците да напишат на листче в коя професия хората най-много лъжат. Съберете листчета и обобщете резултатите.
Инструкции

1

Примерен сценарий на урока

Припомнете накратко видовете лъжи, за които стана въпрос предишното занятие. За начало на разговора можете да използвате български пословици и поговорки – подберете 3-4 от Приложение № 1 и ги запишете на дъската. Попитайте учениците какъв е смисълът им и ги приканете да се опитат да дадат примери от ежедневието, онагледяващи ги.

Истината и лъжата в политиката
2
Истината и лъжата в политиката
 1. Асоциация

Напишете на дъската думите „истина + политика”. Нека децата в рамките на 1 минута напишат първите 3 неща, които им хрумват. Изберете произволно петима, които да прочетат асоциациите си. Записвайте отговорите в 2 колонки: Положително / Отрицателно. Нека останалите, ако са написали нещо близко по значение, да вдигат ръка след всяка дума. Ако има засичания, отделете класираните първи 3 асоциации; в случай че няма – работете с прочетените от петимата. Обсъдете резултатите. Попитайте учениците защо са дали такива определения и на какво се базират те: чуто в семейството, по медиите, „така си мисля” и пр. Насочете разговора към отношението мнение : факт. Припомнете наученото в занятието, свързано с предразсъдъци и стереотипи. Стереотип ли е твърдението „Всички политици лъжат”?

Представете резултатите от анкетата „Кой лъже най-много” (виж: Подготвка у дома). Коментирайте дали се появява „политика”, на кое място и колко от учениците са я споменали. Попитайте учениците, според тях какъв тип лъжи се използват най-често в политиката.

3

2. За истината и лъжата в политиката

Може да разделите учениците на 5 групи, като всяка група си изтегля лист с написана една от посочените по-долу известни мисли:

 • Когато истината е неудобна на властимащите, те я наричат компромат. Сама по себе си истината не компрометира никого. Тя само го спасява, дори и когато той не разбира това./ Александър Александров(1952-; български политик, народен представител, председател на Народното събрание в периода 1992-1994 година).
 • „Най-много се лъже преди война, по време на избори и след лов.“ / Ото фон Бисмарк (1815-1898)
 • Ако има една вечна истина за политиката, то е, че винаги има една дузина добри причини да не се прави нищо. / Джон льо Каре (1931-)
 • Ако истината има много страни, то лъжата има много гласове. (или: „Ако истината е многостранна, то лъжата е многогласна.”) / Уинстън Чърчил (1874-1965)
 • „Винаги казвай истината. Така няма да ти се налага да помниш какво си казал последния път.” / Сам Рейбърн (1882-1961); американски политик от Тексас, председател на Камарата на представителите в периода 1940 – 1960 г.; известен е със своята почтеност, справедливост, неподкупност и защита на бедните)

 

Нека в рамките на 10 минути учениците да обсъдят в групата падналата им се мисъл, като предварително им дадете следните насоки/въпроси:

 • Съгласни ли сте с тази мисъл?
 • Намирате ли нещо общо с някоя от обсъдените вече пословици и поговорки?
 • Има ли тя връзка с политиката?
 • Опитайте се да дадете пример (може и въображаем) от сферата на политиката, за който съответната мисъл е приложима.

Един представител от група („говорителят”) представя мисълта и накратко дискутираното в групата.

Истината и лъжата в политиката
4
Истината и лъжата в политиката

3. Заключителна дискусия

Обсъдете популярния израз „голата истина” – какво означава това и има ли „облечена истина” (можете да използвате също изразите „цялата истина” : „частична истина”). След като вече стана дума за това „какви” лъжи използват политиците, може да попитате „коя” истина използват/трябва да използват те и защо? Напомнете на учениците, че правителството се формира, за да се даде възможност на гражданите на една държава да участват във взимането на решения. Ако политиците кажат, че ще направят нещо и ние по тази причина гласуваме за тях, важно е те да изпълнят обещаното, да осъществят онова, за което сме „дали гласа си” („гласоподавателите” не само като даващи=гласуващи, а като преотстъпващи гласа си; политикът говори от тяхно име и респ. лъже или казва истината от тяхно име!). Попитайте учениците защо според тях политиците трудно спазват обещанията, поети по време на предизборни кампании. Винаги ли неспазването опира до непочтеност и лъжа? Честността и почтеността е важна съставна част от онова, което се нарича гражданска добродетел – положително поведение, което работи в подкрепа на добруването на общността и обществото. И както гражданите, така и избраните от тях трябва да я притежават и да действат според нея.

(можете да използвате материалите от Приложение №2)

NB. Приложение 1 и 2 ще намерите в приложения файл на урока

5
Истината и лъжата в политиката

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg