Какво е филантропията?

Категория: Дарителство Клас: 9, 12

Този урок е насочен към това да се разбере какво е филантропията. Дейностите, при които учениците опознават себе си и съучениците си, като използват понятия от филантропията, ще им дадат полезни възможности по-нататък за проекти за добиване на знания и умения свързани със службата другите. Целта на този урок е учениците да се научат как да проявяват благотворителност, към кого следва да я насочват и до каква степен.

Цели на урока

 • определят филантропията
 • опишат даренията от публичните (на общността) и частните (семейни, корпоративни и независими) фондации, които помагат на обществото
 • проучат видовете благотворителни институции: благотворителни организации и организации на общността (публични); и семейни, корпоративни и независими фондации (частни)
 • определят секторите като частен, публичен и независим/нестопански. Ще обсъдят ролите на всеки от тях в сферата на филантропията
 • набележат примери за благотворителни дарения и филантропия в нашето съвремие, използвайки конкретни събитията (празници и чествания, бедствия), за да обсъдите как хората действат като филантропи
 • определят индивидуалните умения, талант и интереси, които са приложими към доброволческите действия за общото благо
Необходими материали

 • Цветни маркери
 • Листове на редове
 • Моливи/химикалки
 • Приложение 4: Екземпляри за учениците от „Биография на Андрю Карнеги”
 • Приложение 3: „Кръгове на Рамбам за благотворителността”
 • Дъска или табло
 • Приложение 2.Подарък за двама - Откъс от Джак Канфийлд, Марк Виктор Хансен и Кимбърли Киргбергер. Пилешка супа за душата на тийнейджъра
 • Приложение 1. Филантропията „Какво е моето място?“
Работа вкъщи

Задайте за изпълнение Приложение 1: Филантропията „Какво е моето място?“, като обсъдите с родителите у дома. Дайте един ден за представяне на изпълненото задание

Инструкции

1

Разделете класа на групи от трима-четирима ученици. Дайте на всеки от тях лист хартия и един-два цветни маркера. Помолете учениците да напишат думи или изрази, които според тях  са свързани с думата ФИЛАНТРОПИЯ, и да запишат отговорите си върху листа на групата. Дайте не повече от десет минути за тази задача. След това един член от всяка група ще представи отговорите пред класа.

Какво е филантропията?
2
Какво е филантропията?

Насочете класа, за да може да стигне до следната дефиниция на филантропията: даряване, споделяне на време, умения или средства за общото благо. Включете не само доброволчеството, но и действия на частни субекти в името на общото благо. Задайте на учениците да набележат начини, по които доброволческите групи могат да въздействат. Можете да ги насърчите да използват адресите от Библиография, ако имат нужда от помощ.

3

Раздайте откъс от Джак Канфийлд, Марк Виктор Хансен и Кимбърли Киргбергер (Пилешка супа за душата на тийнейджъра) (Приложение 2) и дайте време на учениците да го прочетат. Обсъдете избрания откъс във връзка с благородното аз и алтруизма.

Какво е филантропията?
4
Какво е филантропията?

Разработете чрез обсъждане следните понятия:

 • алтруизъм (същ.) безкористна загриженост за благосъстоянието на другите
 • алтруист (същ.), алтруистичен (прил.), алтруистично (нар.);
 • благотворителен сектор (същ.) отнася се до нестопанския сектор, като подчертава подкрепата и мисията на онези организации, които помагат на други;
 • общо благо (същ.) Ресурси, споделени за общото благо на цялата група хора;
 • обществен фонд (същ.) Организация, която предоставя безвъзмездно средства в дадена общност или регион. Обикновено средствата се набират от различни дарители и се влагат в капиталов фонд, който се управлява независимо; след това приходите на капиталовия фонд се предоставят като безвъзмездни средства;
 • Корпоративна фондация или фондация, спонсорирана от компания (същ.) Частна фондация, чието финансиране се набира най-вече от средствата, предоставяни от бизнес организация със стопанска цел. Примери за това могат да бъдат Мобилтел, Майкрософт България, Виваком, Актавис,  Данон и др.
 • основана на вяра благотворителна организация (същ.) религиозна организация, чиято цел е да помага на нуждаещите се;
 • семейна фондация (същ.) частна фондация, чиито средства се набират от членовете на едно единствено семейство;
 • фондация (същ.) организация, създадена от определени за целта средства, приходът от които се разпределя под формата на грантове (финансиране) на организации с нестопанска цел или в някои случаи – на отделни лица; благотворителна нестопанска организация, която подкрепя благотворителни дейности в името на общото благо;
5

Обсъдете заедно и съставете списък с начините, по които всички сектори (правителство, бизнес, организации с нестопанска цел и отделни лица/семейства) предоставят време, умения и средства в отговор на конкретна потребност или събития (примери: полицейска бруталност, природно бедствие или проблеми с правата на човека/правата на ЛГБТ). Може да включете кампаниите с SMS като Българската коледа, картичките с пожелания „Да се оправите“, „Благодаря Ви“ и за изразяване на съчувствие, които рисуват и изпращат по-големите ученици, застъпничество на организации с нестопанска цел за дадена кауза, без пристрастие в законодателството и дарителски фондове на компании.

Какво е филантропията?
6
Какво е филантропията?

Помогнете на учениците да направят връзка между тези дейности и понятията алтруизъм и благородното аз. Обсъдете как даряването носи ползи и за отделния човек или организацията .

7

Помолете учениците да съставят списък на неща, които те, техните семейства, приятели и училище са направили за общото благо.

Какво е филантропията?
8
Какво е филантропията?

Задайте на учениците задача да направят таблица с три колонки, която да попълнят чрез търсене в интернет. В първата колонка се изброяват различни видове фондации (семейни,  граждански и корпоративни). Във втората се попълва описание на източника на финансиране и основната структура на всеки вид. В третата се посочват най-малко две съществуващи фондации като примери за всеки вид, като за целта се търси в интернет на https://www.ngobg.info/

9

Възложете есе от една страница за едно от следните две задания, като бъдете сигурни, че децата знаят по какви критерии ще ги оценявате с точки (оценки не се пишат):

 • Набележете и опишете една група с нестопанска цел и стоките и услугите, които тя предлага без стимул за печалба. Или
 • Изберете и опишете една историческа личност или група от 1950 г. до наши дни, която е работила за общото благо.
Какво е филантропията?
10
Какво е филантропията?

Есе и представяне:

Критерии за оценка: 4 точки: Есето правилно отразява тематичното изречение на базата на направения избор и съответните подкрепящи данни, установени в резултат от собствено проучване в интернет. Цитирани са най-малко два източника. Написаното отговаря на 90% или повече на стандартите за съответното ниво. Ученикът може да представи констатациите  и заключенията си, без да чете дума по дума и да отговаря на съответните въпроси по избраната тема и извършеното проучване.

3 точки: Есето следва избраното едно от двете задания и съдържа подходящи подкрепящи данни. Цитирани са най-малко два източника. Написаното отговаря на 75% на стандартите. Ученикът може да изложи пред класа темата си и да обсъжда адекватно извършеното проучване.

2 точки: Въпреки че е избрано задание, тематичното изречение не е подобаващо подкрепено от данните от проучването. Цитиран е най-малко един източник. Написаното отговаря на 60% на стандартите. Ученикът може да представя констатациите, но разчита на това да чете есето пред класа.

1 точка: Направен е опит, но не е предадено на учителя навреме. Не е представено пред класа.

0 точки Не е направен опит и нищо не е предадено на учителя

11

Раздайте екземплярите на „Биография на Андрю Карнеги” (Приложение 5)  и четете на глас заедно с целия клас (възможно е да направите информацията от приложението във вид на презентация и да го прожектирате на децата. Ако имате желание и възможност може да възложите на децата да направят предварително такава за домашно от предния час, и да я представят). Насърчете провеждането на  дискусия за Андрю Карнеги и благотворителната му дейност като зададете няколко въпроса: „Длъжен ли е бил Андрю Карнеги да се занимава с благотворителност, или това просто е било нещо, което му е било приятно? Защо смятате, е дарил толкова много за благотворителност? Защо мислите е избрал обществените библиотеки за един от най-големите си благотворителни проекти? Считате ли, че Андрю Карнеги е дарил прекалено много пари? Бихте ли постъпили различно, ако вие бяхте Андрю Карнеги?

Какво е филантропията?
12
Какво е филантропията?

Раздайте Приложение №3: „Кръгове на Рамбам за благотворителността” и помислете за различни организации/благотворителни инициативи, които попадат във всеки от кръговете (напр. за даване/даряване в семейството; за даряване на нашия град, което евентуално означава първо да бъдат подкрепени местните благотворителни организации преди да се направят дарения за националните благотворителни организации.)

13

Помолете групите да начертаят свои кръгове и да се сетят за организации, които да поставят във всеки от кръговете – евентуално повече от една във всеки кръг. Кажете им, че ще раздадете предварително определена въображаема сума пари, която те ще трябва да разделят между избраните от тях организации. Бележка за учителя: Предлагаме ви да определите произволен нетен доход (напр. на стойност 100 000 долара) за всяка от групите. След това групите трябва да разпределят даренията към всяка от подбраните от тях организации (като следят общата сума на даренията да не надхвърли 10% от предварително установения нетен доход, което означава 10 000 долара.)

Какво е филантропията?
14
Какво е филантропията?

Запишете всички организации, идентифицирани в упражнението по-горе. В процеса на обсъждане намалете броя им до три-четири и проведете гласуване, за да определите двете организации-водачи (помнете кръговете!), напр. даряване на местна организация с преимущество пред национална организация, даряване на национална организация с преимущество пред чуждестранна организация. Бележка за учителя: В края на упражнението учениците трябва да чувстват, че самостоятелно са избрали двете водещи за тях организации, но учителят вероятно ще трябва да им помага, за да достигнат до решение.

15

Включете целия клас в процеса на избор на начини за набиране на средства и запишете предложенията на табло/дъска. Насърчете учениците всеки да помисли за свой собствен метод за набиране на средства и определете „краен срок” за събиране на 10% от парите, набрани от всеки ученик и съответно сформиране на „касичката” на класа. Бележка за учителя: Предлагаме ви периодът да е около 2-3 седмици. Разбира се, този период може да бъде съкратен или удължен по ваша преценка.

Какво е филантропията?
16
Какво е филантропията?

След като съберете парите, проведете дискусия в клас за определяне на процентното разпределение на общата сума към двете избрани благотворителни организации. (напр. 70% – за местната младежка организация и 30% за фондация за опазване на околната среда.)

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg