Нашият проект за общността

Продължителност: 2 занятия по 40 минути, плюс време за изпълнение на проект. Учениците разработват, изпълняват и оценяват проект в полза на общността. При приключване на проекта канят гости – доброволци, хора от общността, приятели и други ученици, за да празнуват заедно с класа.

Цели на урока

 • Да се формират умения за работа по социално-значим проект;
 • Да се формират умения за работа в екип;
 • Да се развие рефлексия върху извършената дейност;
 • Да се развият умения да се покаже въздействието от проекта;
Необходими материали

 • екземпляри от формуляра за обратна връзка (Приложение 1);
 • кутия за събиране на попълнените формуляри за обратна връзка;
 • камери за снимки по време на проекта (не е задължително да има камери, можете да използвате и телефоните на децата, които дават добри възможности);
 • попълнени дневници/тетрадки за процеса от идеята до реализирането на проекта;
 • екземпляри за учениците от Въпросите за разсъждения върху проекта (Приложение 2);
Инструкции

1

Урок № 1

Насочващи дейности:

Този час предхожда изпълнението на проекта, насочен към общността. След като учениците са направили проучване на потребностите, избрали са  идея и са разработили малък проект, те имат и времева рамка, в която ще работят по проекта си.

Преди учениците да започнат конкретна работа по проекта, отделете време, за да обсъдите с тях следните насочващи въпроси:

 • Защо е важно това, което ще правим?
 • Какви са целите ни?
 • Как ще покажем на другите, че нашият проект има значение за общността и че ние сме ангажирани с резултатите от него?
 • Как да сме сигурни дали успешно сме планирали стъпките?
Нашият проект за общността
2
Нашият проект за общността

Учителят трябва да бъде на разположение, за да помага, и насочва, без да дава указания или да решава проблемите вместо учениците. Задават се параметрите за времето и мястото, помага се при обсъждането на решения на възникващи проблеми и се оказва морална подкрепа, когато и ако е нужно.

В края на урока се раздава Приложение 1: Формуляри за обратна връзка

Учениците работят по проекта си в допълнително планирано за това извън учебно време. Тук е нужно да оставите време между първо и второ занятие, за да може да се изпълни проекта на класа.

3

Урок №2

Раздава се Приложение 2: Въпроси за рефлексия. Учениците сядат в кръг и обсъждат отговорите на следните въпроси:

 • Какво научи за себе си благодарение на този проект?
 • Какво научи за това да работиш с други хора?
 • Какво научи за твоята общност и за връзката ти с нея?
 • Какво се получи добре?
 • Какво не се получи толкова добре?
 • Как допринесе проектът за подобряване на здравето на общността?
 • Как ще използваш това, което научи от опита по изпълнението на проекта?
 • Какво те изненада най-много по отношение на тебе, другите или общността?
Нашият проект за общността
4
Нашият проект за общността

Интересен подход е да направите ден на отворените врати в час по време на това занятие и да поканите родители и партньори, които да присъстват на тази рефлексия/анализ. Можете да подготвите с учениците презентация, с която да споделите работата си и резултатите от проекта, който сте изпълнили.

Като част от това занятие, можете да изработите и изпратите благодарствени писма на онези, които са помогнали за осъществяването на проекта и на всички, които са дарили време, пари или предмети, в това число местни организации, фирми, учители и директори.

Може да направите дискусия на тема“ Как участието в проект в полза на общността те развива теб самия? Как се чувстваш, когато правиш нещо за другите?

5

Речник

 • застъпвам се: говоря или пиша в полза на; подкрепям с аргументи;
 • потребности на общността: условия, които са от съществено значение за подобряване на статуса и живота в /на общността;
 • общественополезна дейност: дейност, осъществена от отделни лица или групи в полза на общността;
 • разсъждение/рефлексия: поглед назад към преживяното, оценка и прилагане на наученото към действия в бъдеще;
 • екипна работа: работа в условия на сътрудничество, извършвана от екип.
Нашият проект за общността

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg