Най-добрият ден! Да направим добро

Учениците разглеждат как обичайно прекарват почивен ден и ще видят как този почивен ден ще се получи, когато е изпълнен с филантропия. Учениците ще дискутират прости и изпълними действия, които могат да променят живота на поне един човек, а може би и на повече, чрез принципа „предай нататък“. Те ще планират как да прекарат свободен от училището ден, като заменят обичайните рутинни задачи с дейности, с които се отблагодаряват или помагат.

Цели на урока

  • дадат определение за поведение в полза на обществото;
  • научат да сравняват и съпоставят стойността на „даряване“ на време за общността и „личното“ време;
  • изследват „цената на избора“ и предизвикателствата на личната саможертва;
  • разработят конкретен план за извършване на добро дело, което ще „промени живота на един човек“.
Необходими материали

  • Приложение 1 „Един обичаен почивен ден“ за всеки ученик;
  • Приложение 2 „Етикети за даряване и доброволстване“, отпечатани на хартия (не лепенки) и няколко екземпляра, отпечатани като лепенки за използване от преподавателя;
Инструкции

1

Помолете учениците да споделят обичайните начини, по които прекарват времето си в почивните от училището дни. Запишете отговорите им на дъската.

Най-добрият ден! Да направим добро
2
Най-добрият ден! Да направим добро

Раздайте на учениците екземпляри от приложение 1 „Един обичаен почивен ден“ и дайте инструкции на учениците да планират един „почивен“ ден, като го запълнят с обичайните или желаните дейности, които биха избрали. Не забравяйте да подчертаете, че въпреки че много от дейностите не продължават точно един час, за целите на урока, дейностите ще се изброяват последователно в интервали от един час. Ако учениците изберат да се занимават с нещо по-дълго от час, могат да отделят два часа от времето си за тази дейност, но не могат да разделят един час на по-малки части, за да поберат повече от една дейност.

3

Помолете учениците да си помислят за дейностите, които са посочили в таблиците си. (Не ги молите да споделят информацията към този момент.) и по-конкретно приблизително каква част от деня си те прекарват сами и колко от времето си споделят с другите. Обсъдете с тях колко е полезно да споделят времето си, както и да имат лично време.

Най-добрият ден! Да направим добро
4
Най-добрият ден! Да направим добро

Попитайте дали някой от тях е включил в таблицата си дейност, която предполага безкористно даряване от времето, уменията и/или средствата си в полза на някой друг или за общото благо.

5

Помолете учениците да си помислят защо някой би искал да „дари“ време за общото благо вместо да го прекара за себе си. Помислете и предложете списък от отличителни черти и мотиви някой да помага на общността. Запишете отговорите им на дъската. Попитайте учениците как ще се почувстват, ако трябва да зачеркнат някоя дейност от списъка си, за да отделят време за „даряване“. От какво в списъка си биха били готови да се откажат? От какво ще бъде трудно да се откажат?

Най-добрият ден! Да направим добро
6
Най-добрият ден! Да направим добро

Дръжте вашите екземпляри от Приложение 2 „Етикети за даряване и доброволстване“ и обяснете на учениците, че това са алтернативни начини за прекарване на „свободното“ време. Всички тези дейности са прояви на филантропия, които допринасят за общото благо. (Ако е необходимо, направете преглед на определението за филантропия и общо благо.) Кажете на учениците, че имате лепенки с отделните благотворителни дейности, за да замените час от „Обичайния почивен ден“ на учениците. Попитайте учениците кой би желал да замени час от графика си, за да изпълни първата благотворителна дейност от списъка. Учениците, които доброволно изберат, ще получат по една лепенка, която да поставят в таблицата си върху дейността, от която са склонни да се откажат („цената на избора им“). Преминете към следващата дейност на листа с лепенки и следвайте същата процедура. (Отпечатайте повече от един лист с лепенки, за да могат учениците, проявяващи желание, да се включат, особено ако желаят да участват в дейност, в която техен приятел вече участва). Преминете през лепенките, докато учениците не получат възможност да разгледат всяка от дейностите.

7

Обсъдете значението на понятието „цена на избора“ (когато те изберат да добавят благотворителна проява към деня си, дейността, която са пожертвали, е „цената на избора“ да дарят време за общото благо). Когато правим избор, ние се отказваме от друга възможност. Това е цената на нашия избор. Когато изберем да се проявим като филантропи, жертваме от личното си време. Учениците трябва да разберат, че даряването си заслужава личната цена.

Най-добрият ден! Да направим добро
8
Най-добрият ден! Да направим добро

На този етап учениците може и да не разбират колко важно и забавно е да се дарява време за общото благо. Обсъдете ползите за самите ученици и общността от личните жертви за общото благо.

9

В началото на следващия час, поздравете всеки ученик по име и му се усмихнете искрено при влизането му в класната стая. Когато учениците седнат по местата си, кажете им, че искате да се упражнят в едно много простичко действие, което показва съпричастност с другите  ̶  да поздравят друг ученик, като се обърнат към него по име и го погледнат право в очите. (Можете да разделите учениците по двойки, за да сте сигурни, че всеки ще бъде лично поздравен, при това от дете, с което по принцип не общува често.)

Най-добрият ден! Да направим добро
10
Най-добрият ден! Да направим добро

Запишете на дъската следното: “Бъдете добри и няма да сбъркате.“ Кажете на учениците, че добрите дела са пример за поведение в полза на обществото [поведение, което облагодетелства другите], защото повишават благосъстоянието на обществото.

11

Помолете учениците да помислят как една малка добрина, като например това да бъдеш учтив, да се усмихваш на другите и да ги поздравяваш по име, може да промени живота на един човек, а може би и на мнозина други. Какви са възможните последици от едно добро дело? Това може да доведе до дискусия за това как доброто се предава от човек на човек, или така наречената „верижна реакция“ [когато един човек дарява на друг време, умения и средства и по този начин предизвиква непрекъсната линейна верига, в която хора даряват на други хора].

Най-добрият ден! Да направим добро
12
Най-добрият ден! Да направим добро

Помолете учениците да помислят и споделят идеи за добри дела.  Кажете им да се спрат на малка идея за действия, които могат да предприемат, за да „променят живота на един човек“. Тук  вие като учител, можете да решите да работите заедно като клас, или да зададете индивидуална задача, молейки децата да направят конкретен план, и след това да го изпълнят (отново, като клас или индивидуално).

13

Дайте им времеви срок за това да приведат в действие плана си и да опишат онова, което се е случило, споделяйки разсъжденията си за деня, който са прекарали. Обсъдете в рамките на следващия час и споделете най-добрите есета с родителите и останалата училищна общност.

Най-добрият ден! Да направим добро

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg