Цели на урока

  • Учениците ще идентифицират проблеми в училище (в общността, в света), които е трудно да бъдат разрешени, защото се изисква смелост и експертиза (знания, опит), за да заемем определена позиция и да работим за тяхното решаване.
Необходими материали

  • Копие на Приложение 1 в голям формат: „Проблеми, чиито решения са важни за обществото“
Инструкции

1

Попитайте учениците следното: „Ако видите, че в коридорите на училището обиждат и тормозят някого, как ще се почувствате? Какво ще направите?“

Обсъдете отговорите на учениците на този въпрос. Насочете учениците към идеята, че е необходима смелост, за да се опълчиш на насилник или дори да кажеш на учител, че това се случва.

Нещата, за които си струва да се борим
2
Нещата, за които си струва да се борим

Дискутирайте примери за това кога е необходима смелост, за да постъпиш правилно в училище. Попитайте: “Има ли в нашето училище (в нашата общност или дори в световен мащаб – ако те са информирани) проблеми, за разрешаването на които се изисква смелост?“.

Насочете учениците към дискусия чрез категориите проблеми в  Приложение  1: „Проблеми, чиито решения са важни за обществото“ за търсене и посочване на такива примери.

3

Примери за възможни въпроси при дискусията: “Има ли някакви свързани с околната среда практики, които хората трудно приемат и прилагат? Има ли предразсъдъци, на които хората не обръщат внимание и как те се проявяват? Необходима ли е смелост, за да се направи нещо за хората без дом, за хората, които нямат храна и т.н. Защо?“

Нещата, за които си струва да се борим
4
Нещата, за които си струва да се борим

Запишете идеите на учениците на дъската. Обсъдете с тях конкретни действия, които изискват смелост, за да се защити правилната позиция в тези сфери и да се търси някакво добро решение.

5

Разделете учениците на 5 групи, спрамо категорииите в приложението и им дайте време да помислят всяка група с какво може да опита да помогне за решаване на съответния проблем – може на съвсем базисно, близко до тях ниво, в тяхната общност.

Нещата, за които си струва да се борим
6
Нещата, за които си струва да се борим

Например – Категория „Здраве“: да споделиш плод вместо вафла, да скачаш с чували и тичаш съвместно с някого – физически активности; „“Образование“ : да помогнем на наш съученик, който не се справя добре с материала по даден предмет, за да повиши знанията си; „Общност“: да подкрепим възрастен човек, да му помогнем да се научи да работи на компютър и т.н по останалите категории.

Излъчете по един представител от група, който да презентира отговорите.

7

Приложение 1

Проблеми, в 5 категории/сфери, които могат да търсят решения, чрез вашата дейност и подкрепа

*Забележка: Проблемите в съответните сфери за ориентир на преподавателя. Би могъл да махне или добави по подходящи според него.

Нещата, за които си струва да се борим
8
Нещата, за които си струва да се борим

I. Здраве
(нашето тяло)
информираност и образование за проблемите по темата
превенция на заболяванията                              научни изследвания,                                               здравословен начин на живот

9

II. Образование
(нашия ум)
повишаване на грамотността
превенция на ранното отпадане от  училище
професионално ориентиране/кариера
техническа и финансова грамотност

Нещата, за които си струва да се борим
10
Нещата, за които си струва да се борим

III. Общност
(как сме свързани помежду си)
права на човека/социална справедливост
достъпна грижа за детето
общественополезна дейност/доброволчество/
гражданска ангажираност
предотвратяване на насилието/разрешаване на конфликти/приобщаване
развитие на градовете/населените места
съпричастност между поколенията

11

IV. Околна среда
(светът около нас)
климат/глобално затопляне
опазване на природата                                     хуманно отношение към животните
отговорна консумация
подготовка за бедствия и справяне с тях

Нещата, за които си струва да се борим
12
Нещата, за които си струва да се борим

V. Икономика
(всичко, свързано с парите,  осигуряването на средствата за живот)
икономическо развитие
създаване на работни места
борба с бедността и глада
достъп до технологии

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg