Осинови застрашено животно

Целта на този урок е да помогне на учениците да разпознават животински видове, застрашени от изчезване, както и да изпълнят проект за набиране на средства за „осиновяване“ на застрашени видове. Продължителност: Три занятия по 40 минути (Урокът предвижда и практическо упражнение за набиране на средства извън трите занятия)

Цели на урока

 • Формиране на знания за това какво е защита на природата и за застрашените от изчезване животински видове;
 • Формиране на знания и умения за работа в екип и набиране на средства;
 • Формиране на знание какво означава и как се осъществява осиновяване на застрашени видове.
Необходими материали

 • Компютър и връзка с интернет за показване на сайт и видео;
 • Перфоратор за хартия;
 • Ножици;
 • Хартия за плакати;
 • Лента;
 • Касичка за събраните средства
 • Маркери, лепило, брокат, стикери, прежда и др .;
 • Здрав картон, нарязан на ленти с размери 5 х 15 см;
Работа вкъщи

Вж. Приложение № 1: Писмо за връзка между семейството и училището.

Инструкции

1

Припомнете или разкажете на децата за историята на динозаврите: как те са съществували преди милиони години и как след това те са изчезнали от нашата земя. Как промяната в дадени климатични условия води да изчезване на животински видове от земята.

Осинови застрашено животно
2
Осинови застрашено животно

Направете препратка към нашата съвременност. Разгледайте заедно сайта на WWF – България и коментирайте: застрашени животни има и сега, в наши дни. Какво значи застрашен животински вид, кои са видовете, които организацията иска да предпази от изчезване – в случая рис и есетра. Разкажете повече за тях и покажете снимки. Разкажете историята на женския рис и от какво има нужда той, за да живее в своето собствено местообитание. По избор – може и повече подробности за есетрата. Не забравяйте да посочите от какво именно имат нужда тези животни и по какъв начин хората могат да помогнат чрез даряване на средства.

3

Покажете клипчетата от сайта – https://www.spasetedivatapriroda.bg/cause.php?id=2 – за да придобият децата визуална представа.

 • Алтернативен вариант: разгледайте и покажете сайта на Спасителен център за диви животни „Зелени балкани” и разгледайте птиците там – https://www.greenbalkans-wrbc.org/bg/Za_osinovyavane-c242. Там са настанени пострадали диви животни и Центърът дава възможност чрез дарение също да се „осинови“ животно и децата могат да видят същата логика на „осиновяване” чрез месечно или годишно дарение.
Осинови застрашено животно
4
Осинови застрашено животно

Попитайте ги за други застрашени животни и животински видове  – сега или в миналото. Поговорете за Червената книга в България и включените застрашени видове животни в нея. За домашно ги помолете да напишат историята на един застрашен животински вид и как те биха му помогнали.

5

Прочетете част от домашните работи и благодарете на учениците, че са споделили историите си с останалите в класа. Кажете на учениците, че вече са на втория урок по темата и са на път да станат дарители и добри стопани на околната среда. Напишете на дъската думите „филантроп/дарител“ и „природозащита“. Помолете учениците да споделят какво вече знаят за тези думи. Напишете също думата „дарителство/дарителско действие“ и дайте задача учениците да помислят и кажат как тези думи могат да бъдат свързани помежду си и обвързани с опазване на природата. След тази дискусия, се убедете, че учениците са разбрали същността на филантропията/дарителството (даряване на нечие време, умения и/или средства и предприемане на действия за доброто на всички). Начинът, по който се прави това „дарение“, се нарича дарителски акт, а човекът, който извършва този акт, обикновено се нарича дарител. Учениците трябва да разберат, че грижите за околната среда и за всички живи същества в нея, също са вид дарителство. Помолете учениците да разсъждават върху следното: защо сега биха могли да се считат за добри природозащитници и как след като написаха историите си и ги прочетоха на други ученици в училището, могат да станат дарители за каузи в защита на природата. С желанието да бъдат природозащитници те не само подобряват собственото си разбиране за природата, но и споделят написаното за застрашени видове и какво може да се направи, за да се помогне на околната среда с надеждата да се избегне изчезването на тези животни. В допълнение те даряват тяхното време и умения – в проучване и писане на историите, за да се повиши знанието на всички в класа за заплахите за околната среда. Обяснете на учениците, че често хората, които даряват, също набират средства (пари), за да подпомагат осъществяването на различни добри идеи, и че именно това е, за което днес ще се говори и прави в този урок.

Осинови застрашено животно
6
Осинови застрашено животно

Напишете на дъската израза думата „набиране на средства“ и помогнете на учениците да разберат, че набирането на средства е събиране на пари за подпомагане на дадена кауза. Насърчете ги да споделят личния си опит и/или какво знаят за набирането на пари за кауза.

7

Кажете на учениците, че ще направите специална разпродажба, за да съберете  пари, за да си „осиновят“ застрашен вид. Пояснете, че когато хората осиновяват деца, децата заживяват заедно с осиновителите си в един дом, но когато са „осиновени“ диви животни, тези животни трябва да останат в своята естествена среда, така че осиновителите на животни не взимат на практика животните вкъщи. Те помагат на животните и техните „домове“ (естествени местообитания) чрез даряване на средства на хора, които са поели отговорност да се грижат за запазването на изчезващите диви животни (природозащитни организации). Кажете на учениците, че чрез съвместния проект за набиране на средства и даряването им на природозащитна организация те ще станат „осиновители“ на животно. В знак на благодарност те ще получат сертификат или друг вид признание, което доказва, че те са осиновили застрашен вид животно.

Осинови застрашено животно
8
Осинови застрашено животно

Представете идеята за проект за набиране на средства в подкрепа на животни от застрашен вид: изработване от учениците на отметки/кногоразделители, свързани със застрашени животни, и организиране на продажба сред други ученици.

9

Раздайте на всеки картонени ленти. Раздайте материали, с които учениците ще работят заедно и ще направят книгоразделители  с надпис: „Застрашени видове животни – още не е твърде късно да им помогнем!“ или „Помогнете да спасим животните!“. Учениците трябва да украсят разделителите от двете страни с рисунки, думи, стикери или брокат и когато те са готови, книгоразделителете могат и да се ламинират (в копирен център). За довършване на раделите могат да се направят дупки с перфоратор в края на всеки, за да се сложи прежда или панделка; на преждата или панделката могат да се нанижат мъниста. Готовите книгоразделители  трябва да се пазят до събитието за набиране на средства (напр. базар).

Осинови застрашено животно
10
Осинови застрашено животно

Изпратете до родителите Писмото за връзка между семействата и училището (Приложение № 1), в което се представя какво изучават учениците и същността на доброволческия проект, в който ще участва класът.

11

Вземете решение за деня и часа на събитието за набиране на средства. Не пропускайте да го организирате с подходящ училищен екип – деца от горни класове, други колеги, директор и т.н. Една възможна идея е да набирате средства в продължение на една седмица по време на голямото междучасие или след края на последния час или по време на някакво друго ваше събитие, което позволява това.

Осинови застрашено животно
12
Осинови застрашено животно

Организирайте учениците в групи, за да направят плакати за популяризиране на продажбата на книгоразделители. Дайте на учениците пример за този процес, като не забравяйте да включите информация по основните въпроси: Кой? (име на класа или номер на класна стая), Какво? (продажба на книгоразделители на застрашени животински видове), Кога? (дата (и) и час(ове), Къде? (място) и Защо? (да „осиновим“ застрашен вид). Включете също и цената им. Учениците трябва да илюстрират плакатите със снимки/картини на застрашени животни. Използвайте Инструкции за изготвяне на плакат (Приложение № 2) за оценяване на готовите плакати.

13

Обсъдете с учениците кои са подходящите места за поставяне на плакатите в училище. След определянето им, нека учениците сами поставят плакатите през седмицата, преди да започне разпродажбата и да напомнят на други свои съученици за нея.

Осинови застрашено животно
14
Осинови застрашено животно

Организирайте учениците в групи и им оказвайте помощ при продажбата на книгоразделители. Обсъдете подходящите видове поведение и какво се очаква от всеки ученик, като не забравяте да организирате достатъчен контрол по време на събитието за набиране на средства.

15

След събитието за набиране на средства пребройте пред класа събраните пари. Помолете учениците да помогнат в процеса.

Осинови застрашено животно
16
Осинови застрашено животно

Класът трябва да гласува кое застрашено животно(и) ще осинови. Изберете животно – есетра или рис – от https://www.spasetedivatapriroda.bg/category.php?cid=1

17

След като направите дарението, свържете се с WWF и помолете да изпратят благодарствено писмо на децата за акцията им и как точно са изразходвали направеното от учениците дарение.

Осинови застрашено животно
18
Осинови застрашено животно

Завършете тази част от урока като помолите учениците да напишат в дневниците си какво са научили от проекта за набиране на средства и как са се почувствали като знаят, че са отговорни дарители за застрашени животни.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg