Цели на урока

  • Да се формират знания за мотивацията за даряване и доброволстване;
  • Да се запознаят с основните принципи за провеждане на интервю;
  • Да се формират знания и умения за писане на благодарствени писма.
Необходими материали

  • микрофон или предмет, имитиращ микрофон;
  • пособия за писане или хартия за флипчарт
Работа вкъщи

Учениците могат да проведат интервю с близък или роднина у дома, ако имат опит като доброволци в различни каузи и инициативи.

Инструкции

1

Урок № 1

Помислите да поканите в клас познат на децата – родител, по-голям ученик, ваш колега, др., за да покажете на учениците как се провежда интервю. Като използвате микрофона, или предмет, имитиращ микрофон, задайте няколко въпроса за работата на човека, когото сте поканили: „Какво работите?“, „Какво харесвате в работата си?“, „Защо избрахте да работите това?“. Включете в интервюто и някои абсурдни въпроси, за да покажете на децата какво не трябва да питат, например „Кой е любимият Ви гущер?“

Дайте примери с интервю, което не се провежда чрез микрофон, а е за друг тип медия – чрез писане, чрез записващо устройство – мобилен телефон, микрофон и т.н.

Потърси доброволец
2
Потърси доброволец

Разгледайте разликите между доброволеца и платения служител. Направете примерен списък с доброволци, които биха се съгласили да се срещнат с класа. Ако не се сещате за такива, проверете в местни неправителствени организации, в общината, а също и представители на бизнеси, които имат корпоративни доброволци.

Задайте въпроса „Защо някой би предложил труда си, ако няма да му се плати?“. Оставете на учениците време за дискусия. След това предложете: „Нека да поканим няколко доброволци в класната стая и да ги попитаме защо го правят“.

3

Обсъдете заедно идеи за подходящи въпроси, които да зададете по време на интервюто. Запишете ги на лист хартия за флипчарт. Примерни въпроси: Каква работа вършите като доброволец? Колко време отделяте за доброволческа работа (включително времето за подготовка)? Защо сте избрали да се занимавате с това? От какво се отказвате, за да доброволствате? Как се чувствате, когато доброволно дарявате част от времето си? (НЕПОДХОДЯЩ ВЪПРОС: Имате ли котка?)

Потърси доброволец
4
Потърси доброволец

Обсъдете структурата на интервютата. Те могат да се проведат, като целият клас разговаря с доброволците един по един или заедно или като се раздели класът на малки групи, всяка от които да интервюира по един доброволец. Разпределете въпросите и задълженията между учениците. (Подготовка: аранжиране на класната стая, поканване на доброволците, записване на въпросите, водене на бележки по време на интервюто, представяне на доброволците, изказване на благодарност към доброволците и др.)

5

Урок № 2

Поканете доброволците в клас. Предварително ги подгответе какъв тип въпроси да очакват. Нека всеки от тях накратко разкаже за един доброволчески проект, в който е участвал.

Дайте време на децата да го интервюират.

Потърси доброволец
6
Потърси доброволец

След като приключите с интервютата, дискутирайте. Помолете учениците да обобщят основните причини, поради които хората стават доброволци. Насочете отговорите към идеята, че хората стават доброволци, защото се интересуват от това да подобрят живота на другите и да им помогнат, а също и те самите да придобият нови знания и да намерят приятели и да се чувстват по-щастливи и удовлетворени.

Нека всеки ученик да напише/продиктува благодарствено писмо до някой от гостуващите доброволци.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg