Разговор за културните различия

Учениците интервюират и написват история за член на семейството или общността. Учениците споделят историите си, за да отбележат неповторимите (уникалните) различия между хората в общността.  Продължителност: Едно занятие от 40 минути

Цели на урока

  • Да се формират знания за различията между хората в общността;
  • Да се формира умения за провеждане на интервю;
  • Да се формират знания и умения за планиране и провеждане на доброволчески проект, в който се въвличат хора от различен етнически произход
Необходими материали

  • хартия за флипчарт;
  • материали за книга на класа.
Работа вкъщи

Като друга алтернатива вместо интервюто, поканете четирима лектори (гости-презентатори) от различен произход да поговорят пред класа за спомените си от имиграцията и семейни истории. Преподавателят може да даде предварителни насоки на лекторите (гостите). Освен това учениците могат да подготвят въпроси за тях.

Инструкции

1

Напишете думата „спомени“ на дъската. Попитайте учениците дали имат роднини, които биха искали да споделят истории от преди години, свързани с познанства с хора от различни култури. Обсъдете по какъв начин спомените пораждат добри истории за многообразните култури. Възрастен човек може да разкаже история за простички неща като например как е ходил на училище или каква е била храната в различна страна. Тъй като спомените се отнасят за чужд живот, те са от интерес за нас и ние научаваме за културите  от тях.

Разговор за културните различия
2
Разговор за културните различия

Гледайте презентацията за толерантността. Дискутирайте.

3

Ако е възможно, оставете учениците да проведат интервю с човек от квартала им, който е поне с едно поколение по-възрастен от тях (поне на 18 години). Интервюираното лице може да бъде по-възрастен приятел или член на семейството, по-възрастен член на общността или друг преподавател. Темата да е различието в културите между хората.

Като друга алтернатива на интервюто: поканете четирима лектори (гости-презентатори) от различен произход (https://cvs-bg.org или от https://multikulti.bg) да поговорят пред класа за спомените си от имиграцията и семейни истории. Преподавателят може да даде предварителни насоки на гостите. Освен това учениците могат да подготвят въпроси за тях.

Разговор за културните различия
4
Разговор за културните различия

Учениците следва да попитат интервюираните лица за семейната им история и националния им произход. Уверете се, че учениците питат и за начините, по които съответното лице обича да „дава обратно“ или да допринася за общото благо. Всички интервюта на учениците с лица, които не са членове на семейството, следва да се проведат в присъствие на възрастен или, ако е възможно, интервютата могат да се проведат по телефона.

5

За да подготвите учениците за интервюто, разделете ги на групи от по трима и ги оставете да помислят и предлагат въпроси за интервюто. Споделете в класа възможните въпроси и напишете най-добрите от тях на лист за флипчарт. Подчертайте значението на учтивостта, уважението и изслушването. Научете децата как да се представят по телефона и разиграйте началото на интервюто.

Разговор за културните различия
6
Разговор за културните различия

Подвържете заедно в книга завършените истории, като добавите корици от картон. Оставете учениците да украсят корицата с надписа „Кой е моя съсед?“.

7

Проведете дискусия с учениците:

  • По какъв начин многообразната общност е като мозайка?
  • По какъв начин според вас многообразната група от хора може да бъде по-добра и по-силна отколкото групата от хора със сходен произход?

По какъв начин интервюирането на по-възрастни хора се различава от това, което може би сте очаквали? Какво научихте?

Разговор за културните различия
8
Разговор за културните различия

Планиране и провеждане на доброволчески проект с въвличане на хора с различен етнически произход – поканата за участие в час на гости-презентатори с различен етнос би могъл да бъде такъв проект. За друг проект като по-широко събитие за междукултурно общуване е необходимо да се планира допълнително време за подготовка и провеждане.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg