Уважение и самоуважение

Учениците обсъждат и дават примери, илюстриращи смисъла на самоуважение и уважение към другите (какво представлява, как се изразява, към кого е насочено и пр.). Разглеждат връзката между неуважение, от една страна, и предразсъдък/предубеждение, стереотип, дискриминация и расизъм, от друга. Продължителност:  Едно или две занятия по 40 минути

Цели на урока

 • Учениците могат да дефинират уважението като самоуважение и уважение към другите
 • проследят възможния преход от неуважение към предразсъдък / предубеждение, към стереотип, до дискриминация и расизъм
Необходими материали

Работа вкъщи

 1. Две занятия преди настоящото раздайте на всеки ученик лист с твърдения (Приложение №1). Нека всеки честно и самостоятелно да огради онези, които смята, че са в сила за него. Отговорите са анонимни. Учениците трябва да ви върнат тази своеобразна анкета в края на предния час.
 1. Поставете на учениците задачата да помолят близките в семейството си да споделят с тях примери за предубеждение/предразсъдък, стереотип, дискриминация или расизъм, които може самите те да са преживели или за които са научили от историята.

 

Обобщете количествено отговорите от Приложение № 1.

Инструкции

1

Какво заслужава уважение?
(Насочващи дейности)

Може да започнете с представяне на обобщените данни от отговорите от Приложение № 1. Попитайте учениците кои от тези неща заслужават уважение. Дали те ги уважават у другите и дали тях ги уважават заради това.

 • положителни лични качества
 • поведение
 • ……

А какво всъщност е онова, което уважаваме?

Уважение и самоуважение
2
Уважение и самоуважение

Какво означава „уважение”?

Напишете на дъската думата уважение. Попитайте към кого може да е насочено то.

 • към самите нас (самоуважение);
 • към друг човек или други хора (група, общност, народ);
 • към заобикалящата ни среда.

Уточнете, че в това занятие ще става въпрос за първите два вида уважение. Запишете на дъската значенията на уважение и самоуважение според тълковния речник: „1. Чувство на почит, ценене на личността; преклонение; признаване на достойнствата. 2. Почит и спазване на закони, ред.” и „Чувство на уважение към себе си”. Нека учениците коментират дефинициите („На коя част/кои части от дефиницията отговаря”) на базата на примерни изречения, които вие прочитате (може да използвате и подходящи примери от Приложение № 1):

 • Изпитвам дълбоко уважение към неговите способности. /ценене на личността, признаване на достойнствата
 • На втори юни отдаваме почит към паметта на Ботев и загиналите за свободата на България. / чувство на почит, преклонение
 • Показвам уважението си към по-възрастните. / ценене на личността, признаване на достойнствата
 • Спазвам и уважавам правилата в училище /спазване на ред
 • Най-положителното ми качество е, че съм толерантен. / чувство на уважение към себе си
 • Уважавам правото на свободно изповядване на религия. / ценене на личността, спазване на закони
 • Печеля уважението на всички. / признаване на достойнствата

След всяко прочетено изречение, питайте учениците:

 • Това уважение ли е или самоуважение?
 • Това чувство ли е и/или поведение?
3

Думи и действия: Как изразявам уважение?

На базата на същите примери попитайте учениците какво конкретно ще направят, за да демонстрират уважение при подобен случай. Нека дадат пример. Обобщете как се изразява и проявява уважението.

 • в езика (засвидетелстване на уважение чрез говорене в очтива форма/на Вие, поздравяване, изказване на положителна оценка, в писмен текст – „Уважаема г-жа …”, и пр.)
 • в поведението:
  • физически жестове (ръкуване, ръкопляскане, отдаване на почит чрез мълчание и/или стоене прав, пазене на тишина, и пр.)
  • външен вид (подходящо облекло за конкр. случай, …)
  • конкретни действия (проява на внимание и уважение чрез подходящ жест и поведение: например, отстъпване на място на по-възрастните, изслушване с внимание и без да се прекъсва, и пр.)
Уважение и самоуважение
4
Уважение и самоуважение

Кой заслужава уважение?

Помолете учениците да дадат примери кого уважават и да обяснят причините за това (Уважавам …, защото …”). Може да конкретизирате примерите да бъдат за:

 • самия ученик
 • член от семейството
 • приятел
 • човек, когото не познават лично
 • група от хора или общност (организирани на някакъв общ принцип: по интереси, националност, религия и пр.)
5

Кой НЕ заслужава уважение?

Следвайки горната схема, коментирайте кой/кои НЕ заслужават уважение (Не уважавам …, защото …”). Коментирайте разликата между „не заслужава уважение” и „проявявам неуважение”.

Уважение и самоуважение
6
Уважение и самоуважение

Уважение VS Неуважение

На дъската или лист от флипчарт направете таблица, съдържаща 2 колони „Уважението е …” и „Неуважението е …” (виж: Приложение № 2). Нека учениците първо кажат сродни думи и синоними за първата колона (при нужда допълнете). След това попитайте какво е „неуважение”. Накрая допълнете втората колона с думите предубеждение/предразсъдък, стереотип, дискриминация и расизъм. Обяснете, че по време на следващото занятие подробно ще разгледате тези понятия.

На този етап може да ги опишете като свързани с „неуважение/незачитане/негативно отношение към различното” и да проследите как неуважението може да се корени в предубеждения и предразсъдъци и как те могат да прераснат в стереотипи, довеждащи до дискриминация и расизъм.

7

Ролева игра – виж в приложения файл

Уважение и самоуважение
8
Уважение и самоуважение

Кой, къде и как ни учи да уважаваме

Като отново използвате разработените вече примери (Какво означава „уважение”?), попитайте учениците от къде знаят как да постъпят в такава ситуация, респ. кой ги е научил на уважение и самоуважение. Може да използвате и известни мисли, свързани с тази тема (Приложение № 3).

9
Уважение и самоуважение

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg