Всеки може да бъде дарител (филантроп)

Учениците ще възприемат класната стая като общност и ще определят начини, по които всеки може да подкрепи тази общност като извърши филантропски (дарителски) дела. Продължителност: Две занятия по 40 минути

Цели на урока

  • Да се формират знания за дефиниране на „общи“ и „лични“ зони в класната стая и думата „разрешение“;
  • Да се формират умения за извършване на актове на дарителство в класната стая.
Необходими материали

  • Речници (по един за всеки ученик или по един на двама ученици);
  • Лепящи бележки;
  • Неразчертани каталожни картончета с приблизителни размери 13 х20 см;
  • Празно табло с подготвено заглавие „Грижа за нашата общност“;
  • Хартия и пособия за писане и рисуване.
Инструкции

1

Помолете учениците да назоват неща/предмети, които считат за тяхна лична собственост. След това ги помолете да назоват неща/предмети, които могат да използват, и които не са тяхна лична собственост.

Всеки може да бъде дарител (филантроп)
2
Всеки може да бъде дарител (филантроп)

Направете на дъската таблица с две колони. Озаглавете едната колона „Общи зони“, а другата „Лични зони“. Обяснете, че общите зони са пространства в класната стая и училището, които не принадлежат на никого, но могат да се използват от всички. Избройте няколко насочващи примери, като чешмата, пода, класната стая, библиотеката. След това предизвикайте още отговори от учениците. Обяснете, че личните зони са места в класната стая, за които се счита, че принадлежат на определен човек. Избройте няколко насочващи примери, като чин стол, гардеробче, раница. Учениците отново трябва да дадат още отговори. За да приключите тази дейност, поискайте от учениците да завършат следните изречения със съученика до тях:

 

Обща зона е място, което __________________________________.

 

Лична зона е място, което __________________________________.

3

Задайте въпроса: „Какво мислите, че се разбира под израза „за общото благо“? Помолете учениците да обсъдят това с ученика, който е непосредствено до тях, и след това с още други двама души – в продължение на две до три минути. Когато се върнат по местата си, позволете на всеки ученик да даде най-добрия отговор, като посочвате произволно. Всеки ученик казва отговора си, а другите слушат. Няма значение, ако повече от един ученик дадат един и същ отговор. Не забравяйте да поясните, че „за общото благо“ означава „за доброто на всички“.

Всеки може да бъде дарител (филантроп)
4
Всеки може да бъде дарител (филантроп)

Дайте на всеки ученик (или на всеки двама ученици) празно каталожно картонче и речник. На дъската или на флипчарт напишете думата „разрешение„. Инструктирайте учениците да потърсят думата в речника и възможно най-бързо да напишат определението на картончето. Това е най-забавно, когато се направи като състезание. Всеки трябва да завърши, но признание (или малка награда) може да получат първите трима или петима. Когато всички са готови, класът трябва да прочетете дефинициите на глас, в хор.

5

Помолете учениците на гърба на картончетата да напишат накратко какво означава „разрешение“ по отношение на собствената им класна стая. Изберете няколко ученици да прочетат отговорите си. Това се постига най-добре на принципа на лотария. Предварително направени картички или плоски дървени пръчици от сладолед на клечка с написани имената на учениците.

Всеки може да бъде дарител (филантроп)
6
Всеки може да бъде дарител (филантроп)

Разделете класа на малки групи от четири до шест ученици, помолете учениците за колективно обсъждане на отговор на въпроса: „Какви неща учениците могат да направят в класната стая за общото благо, за които не се нуждаят от разрешение на учителя?“ Позволете дискусия в продължение на три до пет минути, а след това изберете по един човек от всяка група да обяви отговорите на групата. Търсете отговори от типа „вдигане на хартия от пода и пускането й в кошчето за боклук“, „изправяне на рафта с книги“, „изработване на украса за класната стая“, „засаждане на цвете в саксия“, „почистване на класната стая“ или каквото е подходящо за вашата класна стая.

7

Запишете идеите им на таблото „Грижа за нашата общност“. Обсъдете различните възможности. Стеснете кръга до една идея.Обсъдете я. Направете окончателен избор на идеята, който класът ще може да осъществи колективно.

Всеки може да бъде дарител (филантроп)
8
Всеки може да бъде дарител (филантроп)

Насочвайте учениците, докато съставят план, определят необходимите материали, правят график, разпределят отговорностите, и осъществяват техния план.

Планирайте време за реализиране на планираните задачи.

9

Попитайте учениците как се чувстват след като са работили за общото благо. Попитайте ги също как се е променила класната стая.

Всеки може да бъде дарител (филантроп)
10
Всеки може да бъде дарител (филантроп)

Помолете учениците да поканят на гости техни съученици от съседните класове и да покажат как се е променила класната им стая.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg