Знания за бюджета

Учениците ще да направят анализ и разтълкуват годишни отчети на фондации и организации с нестопанска цел и ще обсъдят основните термини засягащи  темите бюджет, набиране и разпределение на средства.

Цели на урока

  • Да се запознаят с годишен отчет на НПО и да разпознават елементите на бюджета на НПО
  • Да се запознаят с термини като бюджет, набиране и разпределение на средства
  • Да покажат знания за процеса на изготвяне на бюджет посредством инструмент за тестване, разработен от инструктор
Необходими материали

  • Моливи и хартия
  • Въпроси относно годишните отчети (Приложение №1)
  • Достъп до интернет или екземпляри от годишни отчети на фондации или организации с нестопанска цел
Инструкции

1

Въведете определението за „бюджет“: ”Общата сума пари, определена за конкретна цел, включваща както приходи, така и разходи.” Проверете дали учениците разбират какво означават термините „приходи” и „разходи”. Въведете понятието „брутен приход” и „нетен приход”. Опитайте да провокирате учениците да дадат примери и ги запишете заедно на дъската.

Знания за бюджета
2
Знания за бюджета

Запишете на дъската въпроса: „Ако разполагате с издръжка в рамките на 20 лева седмично, за какво ще похарчите парите си и защо? Смятате ли, че парите ще ви стигнат до следващата седмица?” Нека учениците да запишат очакваните разходи и реалните разходи, които са направили. Отделят се около пет минути, за да могат учениците да запишат отговорите си, а после още пет до десет за обсъждане на написаното, в зависимост от големината на класа.

3

Разделете класа на групи от по трима-четирима ученика. Раздайте на всяка група по едно копие от годишен отчет на фондация или организация с нестопанска цел.

Знания за бюджета
4
Знания за бюджета

Направете кратък преглед на термините, с които ще се сблъскат в тези отчети: активи, пасиви, приход, инвестиции, кредит и дебит. Обсъжда се термина „годишен отчет”, който за целите на занятието се дефинира като „доброволен отчет, който фондации, организации с нестопанска цел или корпоративни програми за отпускане на грантове (безвъзмездна помощ) изготвят, като така представят финансовата информация, свързана с дейността им по отпускане на грантове.”

5

Раздайте на всяка група по едно копие от Приложение №1: „Въпроси относно годишния отчет” и възложете на всяка група да се опита да попълни приложението. Отговорите могат да бъдат намерени в самите годишни отчети. Определят се 15-20 минути за изпълнение на тази задача.

Знания за бюджета
6
Знания за бюджета

Ето и формата на заданието, което да дадете на учениците при работата. „С моята група направихме анализ на годишния отчет на фондация/организация с нестопанска цел ”…………………………………………”. Сравнено с всички останали групи, които представиха информация за фондации или организации с нестопанска цел, аз съм убеден, че фондация/организация с нестопанска цел ”…………………………………………” следва да бъде подкрепена на базата на следната информация, която научих от техния годишен отчет.”

Класът работи заедно, като всяка група представя заключенията, които е направила, при попълването на Приложение 1.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg