Да харчим, спестяваме, инвестираме или даряваме

Урокът запознава учениците с „икономическия начин на мислене“ и концепцията за харчене, спестяване, инвестиране и даряване. Концепцията за дарителството и допринасянето за общото благо са включени в урока, както и стимулите за хората да харчат, спестяват, инвестират и даряват.

Цели на урока

 • Да придобият умения за разпознаване на икономически и финансови понятия
 • Да придобият умения за дефиниране на понятията „харча“, „спестявам“, „инвестирам“ и „дарявам“
 • Да могат да дадат определение на „дарителство“/филантропия като даряване на време, умения или средства и изпълняване на действия за общото благо;
 • Да разберат какво мотивира хората да даряват.
Необходими материали

 • Визуална организация на икономиката и парите (Приложение 1);
 • Видове разходи (Приложение 2);
 • Да разберем филантропията и нестопанските организации (Приложение 3);
 • Калкулатори за третото занятие (по избор);
 • Хартия за флипчарт и маркери;
Работа вкъщи

Интерактивна домашна работа за родителите/учениците: Изпратете писмо у дома, което представя урока и обяснява как класът ще съберете пари да дари за благотворителна кауза (вж. Приложение 6 „Писмо до семейството“).

Домашна работа: кратко писмено задание въз основа на текста за четене (Приложение 5 „Изборът на вашата нестопанска организация“) е включено на края на второто занятие. Учениците следва да предадат писменото задание преди началото на третото занятие.

Инструкции

1

Въведете с помощта на приложение 1 общите знания за икономиката. Кажете им, че по време на днешното и следващите уроци учениците ще научат повече за нещата, които хората могат да правят с парите, за да се научат самите те да управляват добре финансите си.

Да харчим, спестяваме, инвестираме или даряваме
2
Да харчим, спестяваме, инвестираме или даряваме

Помогнете си с термините в речника, ако има нужда и помолете учениците да обсъдят дефинициите в него и ги насърчете да дадат лични примери.

3

На четири големи отделни листа хартия напишете думите: „харча“, „спестявам“, „инвестирам“ и „дарявам“. (Листовете се запазват).

Да харчим, спестяваме, инвестираме или даряваме
4
Да харчим, спестяваме, инвестираме или даряваме

Разделете класа на четири групи, и дайте задача да опишат основните елементи на всеки термин.

5

Раздайте на децата Приложение 2 „Видове разходи“ и разгледайте текста подчертавайки важна информация за дефинициите, която после да прехвърлят на листа на групата, като използват само първите 2/3 от всеки лист. В последната 1/3 от всеки лист хартия се оставя място, за да се нарисува Т-образна схема с две колонки под заглавието „Ползи“ и „Цена на избора“.

Да харчим, спестяваме, инвестираме или даряваме
6
Да харчим, спестяваме, инвестираме или даряваме
 1. Дайте време на групите да подготвят своя лист, за да могат да го представят пред целия клас за разглеждане. Всяка група обобщава резултатите си пред класа. Провежда се кратка дискусия в класа след доклада на всяка от групите, като се генерират нови идеи/ключови аспекти, които да се запомнят за всяка дума. Добавят се думи или кратки фрази към листа на всяка от групите въз основа на приноса на цялата група.

Бележка за преподавателя: Напомнете на учениците, че „цената на избора“ (алтернативните разходи) се определя индивидуално, в зависимост от „гледната точка на наблюдаващия“, и че цената на избора варира в зависимост от индивидуалните ценности, предпочитания и представи.

7

За всяка една от думите задайте следните въпроси:

 • Защо да се спестяват пари? Какви са някои от ползите и разходите по спестяването? Какво е възможната „цена на избора“ на спестяването (следващата най-добра възможност, от която се откажете)?
 • Какво означава да харчиш пари? Защо е необходимо равновесие между желанията и потребностите? Какви са някои от ползите на харченето? Някои от минусите? Каква е цената на избора да похарчиш доходите си?
 • Какво означава да инвестираш пари? Кога спестяването се превръща в инвестиция? Какви са някои от ползите и разходите на инвестирането? Каква е цената на избора да инвестираш? (Парите може да не са налични за използване.)
 • Какво означава да даряваш пари? Какви са някои от ползите и разходите на даряването? Каква е възможната цена на избора да даряваш на благотворителна/нестопанска организация? Защо даряването е важно?
Да харчим, спестяваме, инвестираме или даряваме
8
Да харчим, спестяваме, инвестираме или даряваме

След дискусията четирите листа хартия се показват пред класа в следния ред:

Харча                                        Спестявам

Дарявам                    Инвестирам

9

Подреждането на листовете се използва, за да се обясни, че даряването е подгрупа на харченето, като мъдрото даряване допринася за общото благо; инвестирането е подгрупа на спестяването; инвестирането на част от спестяванията води до по-голяма възвръщаемост чрез изчисляване на сложната лихва.

Да харчим, спестяваме, инвестираме или даряваме
10
Да харчим, спестяваме, инвестираме или даряваме

В началото на новия час напишете на дъската дефиницията за общото благо -„в полза на всички“ на видно място. Помолете учениците да отговарят на въпроса кой носи отговорност за общото благо?

11

Покажете и припомнете дефиницията за филантропия: даряване на време, умения или средства и изпълняване на действия за общото благо. Обяснете, че хората могат да се проявяват като филантропи без да  е необходимо да са богати в чисто финансово отношение. Обсъжда се какви могат да бъдат средствата, времето и уменията на учениците за филантропия (пари, лични ценни вещи, време за помощ на някого, умения, които могат да използват, за да помогнат на някой в нужда и т.н.). Обсъжда се как хората от всякакви възрастови групи даряват време, умения и средства за кауза, отделни лица или нестопански организации. Използват се собствени или местни примери, или примери на учениците.

Да харчим, спестяваме, инвестираме или даряваме
12
Да харчим, спестяваме, инвестираме или даряваме

Поговорете с децата за това кой има полза от филантропията? Какви са ползите от филантропията за училището, квартала, общността, нацията или света? Филантропията избор ли е? Колко е ценна свободата да си филантроп в демокрацията ни? (Ако е необходимо, се обяснява, че „общото благо“ е важен основен принцип на демокрацията).

13

Направете на дъската заедно с учениците списък на местни примери на филантропия или благотворителни/нестопански организации, работещи за общото благо в общността ви. (Примерите може да включват различни училищни кампании за набиране на средства, местни програми за бедните и бездомните хора, организации в подкрепа на за околната среда и др.)

Да харчим, спестяваме, инвестираме или даряваме
14
Да харчим, спестяваме, инвестираме или даряваме

Задайте домашна работа: Учениците да проучат конкретни местни благотворителни/нестопански организации в интернет.

15

За третото занятие, можете да поканите представител на банка, който да поговори на децата за инвестиране, лихви и др. финансови термини. Целта на занятието е да се разгледат понятията „инвестиране“, „лихва“ и изчисляване на лихви. Използвайте листът с надпис „инвестирам“ от първото занятие и обяснете, че когато става дума за инвестирани пари, съществуват само две широки категории инвестиции – парите може или да „се заемат“, или да „се притежават“ парите. Когато „парите се заемат“, парите се дават на друг човек, който ги използва за определено време. Парите ви се увеличават от получаването на допълнителни парични плащания (лихва) от други физически лица или групи като например банки, компании, правителства и т.н., които плащат за привилегията да могат да използват парите, дадени на заем (инвестирани). Примерите за това са разплащателните сметки, спестовните сметки, паричен пазар сметка, депозитни сертификати, съкровищни бонове, полици и облигации, корпоративни и общински облигации. Паричните плащания, които се получават над първоначално заетата сума (инвестирана от вас) се наричат лихва. Лихвата е нещо като „наем“, който се получава за възможността хората да използват чужди пари. Когато един човек „притежава пари“, той ги обменя за нещо друго, обикновено нещо като обикновени акции в компания, взаимноспомагателен фонд, някаква недвижима собственост, злато или предмети за колекциониране като редки монети и др. Когато „парите се притежават“,  за тях няма възвръщаемост. За да се получите парите обратно , трябва да се продаде това, което се притежава, с надеждата да се получи повече от първоначално платеното. Но тук няма гаранция. ”Лихвата е интересна“, защото може да се развива по два начина, може да бъде печалба и разход. Може да бъде източник на доходи (печалба), но може и да се налага да се плаща на някой друг за привилегията да се използват на заем средства (разход). Лихвата е паричното плащане за използване на парите на друго лице. Лихвата е „изразходвани плащания от използването на заети пари или получени плащания (доход) от инвестирани пари“ в зависимост от страната по транзакцията. Когато парите се спестяват и след това се инвестират, това са получените пари. Когато се вземат назаем, това са допълнителните пари, които се харчат за тази привилегия.

Да харчим, спестяваме, инвестираме или даряваме
16
Да харчим, спестяваме, инвестираме или даряваме

Помолете госта си да разкаже за практиките си, свързани с даряването – лични и тези на банката, от която идва.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg